Elbrist i Stockholm – Varför vill #Rädda Lövsta stoppa Lövstaverket?

Stockholm Exergi

De skriver i oktober på sin nyhetssida om elsituationen i Stockholm och motiverar varför kraftvärme är en viktig del av lösningen till att säkerställa att Stockholm har tillgång till säker kraftförsörjning.

https://www.stockholmexergi.se/nyheter/stockholms-handelskammares-senaste-rapport-om-elbristen-ar-alarmerande/

Ideella föreningen #Rädda Lövsta

Är i stort eniga med Exergis bedömning, men har några invändningar till hur de planerar att genomföra sitt nya kraftvärmeverk i Stockholm.

  1. De föreslår tillsammans med Stockholms stad att lägga verket i ett vattenskyddsområde, inom några få kilometer från två av Stockholmsregionens största vattenreningsverk. Flera tunga expertmyndigheter har haft invändningar och påpekat att alternativa lokaliseringar inte undersökts tillräckligt.

  2. De avser att huvudsakligen använda importerat utsorterat avfall, s.k. RDF, som bränsle. Hanteringen av RDF är inte helt oproblematisk, då den kräver mycket plats för beredning och kan förorsaka dålig lukt och andra hygieniska problem (skadedjur, mm). Vidare är den inte alls fossilfri (i snitt ca 30 % fossilbaserad plast enligt Naturvårdsverket), vilket staden säger sig eftersträva.

  3. Även om det nya verket kommer att förses med rökgasrening som uppfyller gällande miljönormer, så kommer stora volymer av rökgas, med potentiellt farliga ämnen och fina partiklar, att släppas ut i ett område med stor befolkningstäthet (nordvästra Stockholm, Järfälla och Sollentuna, mm).

  4. Det planerade verket är väldigt stort och skulle totalt dominera i ett område med huvudsakligen småhusbebyggelse nära inpå. Det skulle också inkräkta på ett planerat naturreservat som dessutom är Stockholms tystaste plats.

Vi har i ett antal informationsblad https://raddalovsta.se/mer-om-lovsta/ sammanställt fakta och kommenterat olika aspekter av det nya planerade verket på Lövsta.

Vi är inte emot att Exergi investerar i nya anläggningar för kraft- och fjärrvärme i Stockholmsregionen, men anser att de, tillsammans med staden, inte seriöst undersökt alternativa lokaliseringar utan bland annat styrts av stadens önskan om att maximera tillgång på attraktiv mark för bostäder samt vinst i Stockholm Exergi AB, där staden är 50-procentig delägare.

för #Rädda Lövsta/Bill Pettersson

Brev skickat till samtliga politiker i kommunfullmäktige. Var med och påverka du med!

2020-09-16 skickade vi ett brev till samtliga politiker i kommunfulmäktige Stockholms Stad där vi frågar vad de tycker om det planerade kraftvärmeverket. Vi bad dem svara senast den 1:a oktober och kommer publicera svaren på denna sida. Fram till idag har vi inte fått ett enda svar.

Vill du också vara med och påverka politikerna? Skriv ett eget mail till de du röstar på och ställ frågor du med. Om du behöver inspiration till vad du kan skriva är det fritt att låna text och bilder från vårt mail samt andra artiklar här på hemsidan. Det viktigaste är att vi ifrågasätter och visar att vi bryr oss inte att det är ett proffsigt formulerat brev.

Här kan du läsa brevet i sin helhet:

Det är kommunfullmäktige som avgör om Lövstaverket ska bli verklighet. Skriv därför till dina politiker i fullmäktige och berätta vad du tycker! Du hittar deras e-postadresser här:

https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1046

Risker och säkerhet

Vi har idag publicerat ett nytt dokument där vi tar upp riskerna och säkerheten kring kraftvärmeverket som planeras i Hässelby. Vilka är riskerna med att det ligger precis intill mälaren och vad skulle en brand innebära? En viktig och aktuell fråga då en kraftig brand rasade i anslutning till ett kraftvärmeverk i Norrköping. Läs mer via länken nedan.

Öppet diskussionsmöte online 23/9 19:00

Ett onlinemöte hålls den 23/9 19:00 för att tillsammans spåna på idéer för det fortsatta arbetet mot ett kraftvärmeverk i Lövsta. Ett öppet forum för alla medlemmar som vill bidra med idéer, kunskap och arbetskraft.

Kom gärna med förslag och lyssna vad andra har för bra idéer hur vi tillsammans kan skapa opinion och påverka våra politiker. Vi kan inte lova att alla föranmälda frågor tas upp av oss.

Länk till videomötet skickas till föranmälda från info@raddalovsta.se ett par timmar innan start. Max antal på mötet är 100 personer.Klicka på länken nedan för att anmäla dig till mötet.
https://forms.gle/UgfPWayKX5Fm98QJ6

Lästips: Import av avfall en lönsam affär för energibolagen

Här kommer lite sommarläsning om importen av sopor (RDF) till Sverige och varför det inte är långsiktigt hållbart att bränna importerade sopor.

“Till skillnad från fossila bränslen, kostar det inte att köpa in soporna som bränsle. Landets kraftvärmeverk får betalt för att ta emot soporna. Omkring 400 kronor per ton. Kraftvärmeverken fick cirka 800 miljoner kronor under 2015 för att elda upp andra länders sopor. Dessutom får kraftvärmeverken betalt i andra änden av fastighetsägarna, när de genom avfallsförbränningen producerar el och värme. Ingen dålig affärsidé.”

Läs hela artikeln här: https://byggteknikforlaget.se/import-av-sopor-fran-europa-till-vilken-miljonytta-for-samhallssektorn/

Aktuellt från #RäddaLövsta

I förra veckan hade styrelsen sista styrelsemötet före semestern. Styrelsen fortsätter sitt arbete med att förbereda vår strategi inför kommande förhandling i Mark- och Miljödomstolen. En första inledande remissrunda har nu avslutats, där flera tunga instanser har begärt kompletteringar av exergis ansökan. Du kan läsa dessa svar på vår hemsida.Stockholm exergi har begärt och fått uppskov för att komma in med kompletteringar till den 15 oktober. Detta innebär att tidigast i slutet på året kan ärendet behandlas av domstolen. Detta innebär också att vi behöver anpassa vår timing i vårt påverkansarbete till den nya tidplanen. 

Då vi pga pandemin var tvungna att skjuta upp vårt årsmöte och det ännu inte finns någon ny info kring när fysiska möten åter kan hållas väljer vi nu att ha ett digitalt årsmöte. 

Save the date:  Onsdag 26/8 kl 19. Mer info och inbjudan kommer efter sommaren.  

En fin sommar önskar vi er alla! Styrelsen för #RäddaLövsta

Yttranden till Mark- och miljödomstolen

Nu har yttranden till Mark- och miljödomstolen inkommit. Många av dessa är starkt kritiska och ställer krav på ytterligare utredningar. Bland annat Naturvårdsverket anser att lokaliseringsfrågan inte är tillräckligt utredd. Flera instanser kräver också ytterligare utredning av vattenskyddsfrågan. Du hittar även Stockholm Exergis ansökan.

Mycket att läsa för dig som är intresserad. Klicka vidare på länken nedan för att komma till dokumenten.

Uppdatering 5/5-2020

5/5 hade styrelsen i Rädda Lövsta digitalt möte. Vår jurist Gunilla Högberg Björck var med en del av mötet och informerade oss om läget. Mark- och miljödomstolen har inte kunnat ge något datum när det blir dags för henne att lämna in yttrande å sakägarnas vägnar. Gunilla tror att det tidigast kommer att ske i oktober/november. Både den rådande pandemin och ärendets storlek gör det svårt att tidsplanera men i dagsläget räknar vi med en långdragen process.

Vi har kontakt med flera experter som kommer att bidra med sina kunskaper och vi fortsätter söka efter fler, bl a med hjälp av de kontakter vi redan har. Vi jobbar också vidare med att kontakta politiker. 

Inom den närmaste tiden kommer det läggas ut fler handlingar på hemsidan att ta del av för de som är intresserade. Det går alltid kontakta oss via hemsidan. Länk finns i menyn.

Ta hand om dig och varandra!

Styrelsen Rädda Lövsta

Våren är här och arbetet med att ”Rädda Lövsta” fortsätter!

Vi i styrelsen vill börja med att beklaga att vi inte har hittat en bra lösning för att hålla vårt planerade årsmöte som var planerat att hållas den 19/3. Men pga rådande situation med pågående pandemi valde vi att skjuta på årsmötet. Vi har letat efter en bra möjlig lösning att kunna hålla årsmötet digitalt istället, men har inte funnit ett tillförlitligt sätt att hantera det på än.

15 april hade styrelsen ett ordinarie styrelsemöte (per videolänk) där vi diskuterade hur vi gör framöver. Till dess att vi har haft ett enligt stadgarna regelrätt årsmöte så kommer nuvarande styrelse att fortsätta. Vi kommer på det här sättet informera om vad vi fokuserar på att driva för frågor under 2020.

Miljötillståndsansökan:
Den allra viktigaste frågan är nu först att bevaka och lämna synpunkter till Mark- och miljödomstolen i Nacka (MMD) efter att de kungjort ansökan. Det kan ske så snart domstolen fått in de kompletteringar de begärt. Se nedanstående schema över processen:

C:\Users\Nya Bill\Desktop\Tillståndsprocessen framåt egen.jpg


Vi har kontakt med ett antal expertvittnen vi hoppas kunna utnyttja och vår miljörättsjurist Gunilla Högberg Björck kommer sedan föra vår talan i domstolen samt författa de yttranden som blir nödvändiga. Notera att även allmänheten kan lämna yttranden.

Vattenskyddsfrågan:
Hela Stockholmsregionen med över 2 miljoner invånare är beroende av Mälaren som dricksvattentäkt, vilket gör att vi bedömer det som den allra viktigaste frågan. Spridning av giftigt slam vid muddring och senare på grund av fartygstrafiken. Spridning av läckage från deponierna, släckvatten från brandbekämpning, samt giftigt skräp från bränslelossning och hantering.

Lokal miljö:
Vi räknar med att den lokala miljön kommer att fortsätta att fara illa och risker för olyckor, föroreningar gör att vår tillgång till en frisk natur för rekreation blir ännu mer begränsad.

                                                    ***

Frågan om lokaliseringen av kraftvärmeverket ligger implicit huvudsakligen i frågan om vattenskydd. Exempelvis så påverkar även val av bränsle platsbehovet för hela anläggningen. Sopbalarna (RDF) kräver extra mycket yta för sin hantering.

Vi ser inte att klimatfrågan påverkas alls av var kraftvärmeverket lokaliseras. Det blir därför en icke-fråga i förbindelse med val av plats.