Uppdatering kring miljötillståndsprocessen i Lövsta

Regeringen beslutade den 26 augusti att inte pröva frågan om miljötillstånd. Det innebär att det blir mark- och miljödomstolen som kommer att fatta beslutet.

#Räddalövsta ser positivt på att det nu kommer att bli juridiken och inte politiken som avgör om verksamheten ska få bedrivas i Lövsta. Domstolen kommer att pröva frågan utifrån de stränga krav som uppställs i miljölagstiftningen.

Flera av remissmyndigheterna, däribland Naturvårdsverket (se bifogad länk), har uttryckt osäkerheter kring platsvalet med hänsyn till föroreningarna och riskerna för dricksvattnet. Stockholm Exergi ska senast den 22 oktober komma in med kompletteringar. Det är ännu inte bestämt när huvudförhandlingen kommer att ske.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Industri-Forbranning/Ansokan-om-tillstand-till-uppforande-och-drift-av-forbranningsanlaggning-och-hamn-i-Lovsta/