Naturvårsverket har gjort en hemställan till regeringen att ta ställning om Lövstaverket

Naturvårsverket har gjort en hemställan till regeringen att ta ställning om Lövstaverket. Vi bad vår miljörättsjurist Gunilla Högberg Björck kommentera detta.

“Enligt miljöbalken ska Naturvårdsverket underrätta regeringen om en verksamhet som ska prövas enligt miljöbalken kan “få betydande omfattning eller bli av ingripande slag”. Regeringen kan då besluta att själv pröva tillåtligheten av verksamheten. Detta har Naturvårdsverket nu gjort när det gäller det planerade Lövstaverket. Om regeringen väljer att pröva ärendet är mark- och miljödomstolen sedan bunden av beslutet om platsvalet och kan inte längre avslå ansökan, bara meddela villkor. Ännu vet vi inte hur regeringen ställer sig i frågan”

Rädda Lövsta avser kontakta ansvarig minister för besked och försöka få till ett möte

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Industri-Forbranning/Ansokan-om-tillstand-till-uppforande-och-drift-av-forbranningsanlaggning-och-hamn-i-Lovsta/#