Elbrist i Stockholm – Varför vill #Rädda Lövsta stoppa Lövstaverket?

Stockholm Exergi

De skriver i oktober på sin nyhetssida om elsituationen i Stockholm och motiverar varför kraftvärme är en viktig del av lösningen till att säkerställa att Stockholm har tillgång till säker kraftförsörjning.

https://www.stockholmexergi.se/nyheter/stockholms-handelskammares-senaste-rapport-om-elbristen-ar-alarmerande/

Ideella föreningen #Rädda Lövsta

Är i stort eniga med Exergis bedömning, men har några invändningar till hur de planerar att genomföra sitt nya kraftvärmeverk i Stockholm.

  1. De föreslår tillsammans med Stockholms stad att lägga verket i ett vattenskyddsområde, inom några få kilometer från två av Stockholmsregionens största vattenreningsverk. Flera tunga expertmyndigheter har haft invändningar och påpekat att alternativa lokaliseringar inte undersökts tillräckligt.

  2. De avser att huvudsakligen använda importerat utsorterat avfall, s.k. RDF, som bränsle. Hanteringen av RDF är inte helt oproblematisk, då den kräver mycket plats för beredning och kan förorsaka dålig lukt och andra hygieniska problem (skadedjur, mm). Vidare är den inte alls fossilfri (i snitt ca 30 % fossilbaserad plast enligt Naturvårdsverket), vilket staden säger sig eftersträva.

  3. Även om det nya verket kommer att förses med rökgasrening som uppfyller gällande miljönormer, så kommer stora volymer av rökgas, med potentiellt farliga ämnen och fina partiklar, att släppas ut i ett område med stor befolkningstäthet (nordvästra Stockholm, Järfälla och Sollentuna, mm).

  4. Det planerade verket är väldigt stort och skulle totalt dominera i ett område med huvudsakligen småhusbebyggelse nära inpå. Det skulle också inkräkta på ett planerat naturreservat som dessutom är Stockholms tystaste plats.

Vi har i ett antal informationsblad https://raddalovsta.se/mer-om-lovsta/ sammanställt fakta och kommenterat olika aspekter av det nya planerade verket på Lövsta.

Vi är inte emot att Exergi investerar i nya anläggningar för kraft- och fjärrvärme i Stockholmsregionen, men anser att de, tillsammans med staden, inte seriöst undersökt alternativa lokaliseringar utan bland annat styrts av stadens önskan om att maximera tillgång på attraktiv mark för bostäder samt vinst i Stockholm Exergi AB, där staden är 50-procentig delägare.

för #Rädda Lövsta/Bill Pettersson