Ytterligare finansiering behövs för att kunna täcka arvodet för vår miljöjurist, som för vår, sakägarnas och alla andras talan i domstolsprocessen

Stort tack till alla er som redan skänkt pengar!  

Vi är nu inne i en riktigt viktig del av processen för om Lövstabadet försvinner till förmån för ett nytt kraftvärmeverk eller inte. 

Som ni vet skulle ett kraftvärmeverk i Lövsta få en stor negativ inverkan på miljön, inte bara i Hässelby utan också i andra närområden och med ökade risker för vårt dricksvatten, Mälaren och ökade utsläpp, som följd. 

Tack vare den senaste tidens donationer lämnar vi nu i slutet på maj in ännu ett yttrande, och i höst väntas beslut i Mark- och miljödomstolen, om Stockholm Exergis sökta tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet i ett vattenskyddsområde.

På grund av den stora mängden yttranden och kompletteringar har ärendet blivit mera omfattande än vi först bedömde: Vi behöver därför ytterligare finansiering att kunna täcka arvodet för vår miljöjurist, som för vår, sakägarnas och alla andras talan i domstolsprocessen. 

Om tillräckligt många av oss bidrar med 100kr kan vi driva ärendet med full kraft genom domstolsförhandlingarna: 100kr! 

Vad är Lövstabadet, närmiljön och dricksvattnet värt för dig? 

Att vara medlem i RäddaLövsta är gratis: Alla i styrelsen jobbar helt ideellt, liksom alla de experter, som assisterar oss- och vår jurist, och alla ni andra som på olika sätt bidragit med er tid.

Om du kan och vill skänka 100kr (eller mer) swisha gärna på nr: 123 201 57 25

alternativt via bankgiro: 636-7817 

Stort tack för din hjälp!

Styrelsen för RäddaLövsta

Kommande årsmöte för medlemmar i föreningen #Rädda Lövsta

Föreningen kommer den 24:e mars 19:00 att hålla digitalt årsmöte där vi även får höra vår jurist Gunilla Högberg Björck berätta om den pågående processen i mark- och miljödomstolen.

Alla medlemmar i föreningen får en anmälningslänk ett par veckor före mötet via e-post. Ni som ännu inte är medlemmar och vill delta på mötet har fortfarande chansen genom att bli medlem i föreningen via hemsidan senast den 9:e mars. Utskick av anmälningslänken sker den 10:e mars. 

Medlem blir man enkelt på hemsidan: https://raddalovsta.se/bli-medlem/

Föreningen skickade idag detta mail till samtliga politiker i kommunfullmäktige

Samtliga politiker på denna lista fick idag nedan mail av oss. Vi får se om de visar ett större intresse denna gång och ställer upp på dialog med oss.

https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1046

“Det är glädjande att Göran Finnveden, KTH, lyfter frågan om plasten i RDF:en som ska importeras för förbränning i det planerade Lövstaverket, i en artikel publicerad i DN, den 7/2.

Samtidigt är det fortfarande djupt oroande att Stockholm stad inte tar riskerna med det planerade verket på allvar.

https://www.dn.se/vetenskap/stockholm-exergi-vill-elda-mer-plastsopor-fran-europa/

Vi i föreningen RäddaLövsta har påtalat de mycket allvarliga miljöriskerna med betydande påverkan på vatten, luft och sämre levnadsvillkor med anledning av ökade utsläpp, ökade transporter och utöver det, förlorade rekreationsområden, bad, båtklubb mm mm.

Vi har full förståelse för att Stockholm växer, att behovet av energi är stort MEN det finns bättre ställen att placera ett eventuellt verk på och bättre metoder för att uppnå detta på.

Vi vill än en gång bjuda in till en dialog med er och hoppas att ert intresse för att diskutera planerna på verket med oss, denna gång har ökat.

Med vänlig hälsning, Styrelsen för Rädda Lövsta”

Den 22/11 hade representanter från styrelsen i Rädda Lövsta och representanter ur expertgrupperna möte med oppositionsborgarrådet Emilia Bjurggren, S

På mötet framförde RäddaLövsta och experterna sina synpunkter och argument för varför Lövsta är en illa vald plats för att bygga ett nytt kraftvärmeverk på. 

Även om hon lyssnade noga och tog anteckningar var hon trots allt mycket tydlig med att staden ser det som viktigt och vill ha KVV just i Lövsta. 


Om du vill veta mer om vad som lyftes vid mötet så finner du presentationen från RäddaLövsta här

Stockholm Exergis kompletterande handlingar nu publicerats

Stockholm Exergis kompletterande handlingar till mark- och miljödomstolen har nu publicerats. De finns att läsa här: https://raddalovsta.se/stockholm-exergis-kompletteringar-till-mark-och-miljodomstolen/

Föreningen #RaddaLovsta fortsätter arbetet i samarbete med anlitad jurist. Vi lyfter framförallt riskerna för dricksvattnet, risker med ökade utsläpp, buller i samband med fartygs-, och lastbilstransporter.


Uppdatering kring miljötillståndsprocessen i Lövsta

Regeringen beslutade den 26 augusti att inte pröva frågan om miljötillstånd. Det innebär att det blir mark- och miljödomstolen som kommer att fatta beslutet.

#Räddalövsta ser positivt på att det nu kommer att bli juridiken och inte politiken som avgör om verksamheten ska få bedrivas i Lövsta. Domstolen kommer att pröva frågan utifrån de stränga krav som uppställs i miljölagstiftningen.

Flera av remissmyndigheterna, däribland Naturvårdsverket (se bifogad länk), har uttryckt osäkerheter kring platsvalet med hänsyn till föroreningarna och riskerna för dricksvattnet. Stockholm Exergi ska senast den 22 oktober komma in med kompletteringar. Det är ännu inte bestämt när huvudförhandlingen kommer att ske.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Industri-Forbranning/Ansokan-om-tillstand-till-uppforande-och-drift-av-forbranningsanlaggning-och-hamn-i-Lovsta/

Naturvårsverket har gjort en hemställan till regeringen att ta ställning om Lövstaverket

Naturvårsverket har gjort en hemställan till regeringen att ta ställning om Lövstaverket. Vi bad vår miljörättsjurist Gunilla Högberg Björck kommentera detta.

“Enligt miljöbalken ska Naturvårdsverket underrätta regeringen om en verksamhet som ska prövas enligt miljöbalken kan “få betydande omfattning eller bli av ingripande slag”. Regeringen kan då besluta att själv pröva tillåtligheten av verksamheten. Detta har Naturvårdsverket nu gjort när det gäller det planerade Lövstaverket. Om regeringen väljer att pröva ärendet är mark- och miljödomstolen sedan bunden av beslutet om platsvalet och kan inte längre avslå ansökan, bara meddela villkor. Ännu vet vi inte hur regeringen ställer sig i frågan”

Rädda Lövsta avser kontakta ansvarig minister för besked och försöka få till ett möte

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Industri-Forbranning/Ansokan-om-tillstand-till-uppforande-och-drift-av-forbranningsanlaggning-och-hamn-i-Lovsta/#

Kort om planerna och dess konsekvenser

 • Stockholm Exergi vill ersätta Hässelbyverket och anlägga ett nytt stort kraftvärmeverk i Lövsta utanför Hässelby villastad. Planerna inkluderar en industrihamn med transportband till verket. 
 • Kraftvärmeverket ska eldas med avfallsbaserat bränsle. Vid avfallsförbränning kan bland annat cancerframkallande dioxiner och furaner bildas.  Dioxiner och furaner är svårnedbrytbara och finns därför kvar i naturen under lång tid. 
 • Stockholms stad har planer på att bygga bostäder där Hässelbyverket idag står. Marken i Lövsta är delvis kraftigt förorenad och kan därför inte användas till bostäder.       
 • I Lövsta ligger idag en anrik badplats och en fritidsbåtshamn Dessa kommer att försvinna om planerna blir verklighet. 
 • Norr om Lövsta ligger Kyrkhamn, som är en av Stockholms tystaste platser och som ska bli ett naturreservat. Ett kraftvärmeverk i Lövsta innebär att det planerade naturreservatet kommer att minska i storlek och påverkas av buller från anläggningen.
 •  Söder om Lövsta ligger Riddersviks engelska park. Vid Tempeludden finns ett lusthus från tidigt 1800-tal med utsikt över Mälaren och platsen där kraftvärmeverket planeras. Hela landskapsbilden kommer att domineras av pannhuset, som blir cirka 68 meter högt med en skorsten på cirka 120 meter.

Fyra anledningar att #Rädda Lövsta:

 • Behålla fritidsbåtshamnen och det anrika Lövstabadet.
 • Bevara friluftslivet och den kulturhistoriska miljön i Kyrkhamn och Riddersvik.
 • Skydda dricksvattnet från miljögifter.
 • Hindra utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar till närområdet.

#Rädda Lövsta verkar genom att:

 • Samla in och sprida fakta om konsekvenserna. 
 • Utreda och lyfta fram hållbara alternativ. 
 • Finansiera och driva en domstolsprocess mot ett eventuellt miljötillstånd och en ny detaljplan.

Alternativa lösningar:

 • Avstå från avfallsbaserade bränslen (RDF) och bygga ut befintliga anläggningar. Förbränning av biobränslen kräver betydligt mindre utrymme. 
 • Bygga en ny anläggning vid Saltsjön, till exempel Loudden eller Energihamnen.
 • Utreda möjligheterna för alternativa värmekällor, exempelvis storskalig geoenergi (bergvärme).

Hur ser processen ut?

 • Stockholm Exergi har i februari 2020 lämnat in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen (MMD). Ansökan kungjordes i december 2020.
 • Rädda Lövsta har anlitat en miljöjurist som företräder 160 enskilda personer och 6 föreningar (sakägare) i processen.
 • Berörda parter och allmänheten kan lämna synpunkter på ansökan senast den 26 februari 2021. Vi har fått ytterligare tid till den 26 mars.
 • När ansökan har bemötts hålls en huvudförhandling i målet. Som en del av förhandlingen hålls syn i Lövsta. Förhandlingen är öppen för allmänheten. 
 • Dom meddelas normalt inom två månader efter det att förhandlingen avslutats. Om MMD beviljar miljötillstånd kommer Rädda Lövstas miljöjurist att överklaga beslutet till Mark och miljööverdomstolen (MÖD). Beslut från MÖD kan överklagas vidare till Högsta domstolen, men prövningstillstånd behövs för att domen ska prövas.  
 • Parallellt med miljötillståndsprocessen pågår en process om ny detaljplan i Lövsta för att kunna ge bygglov till den planerade verksamheten. Sista tillfället för allmänheten att lämna synpunkter på detaljplanen är vid granskningen i april 2021. 
 • Ett antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige planeras i december 2021. Om detaljplanen antas kommer Rädda Lövstas miljöjurist att överklaga beslutet till MMD. MMD:s avgörande får i sin tur överklagas till MÖD, som är sista instans.

Vill du #Rädda Lövsta?

 • Bli medlem. Tillsammans är vi starka!
 • Ge ett bidrag för att finansiera en rättslig prövning i domstol. Stort eller litet, allt behövs. Eventuellt överskott går till Naturskyddsföreningen.
 • Anslut dig till vår grupptalan om din fastighet eller förening berörs av planerna (sakägare). 
 • Uppvakta dina lokala politiker och gör din röst hörd. 
 • Kontakta oss om du vill jobba aktivt eller har tips på experter som kan stötta oss med fakta och argument.
 • Gilla oss på Facebook och dela våra inlägg i lokala Facebookgrupper. 
 • Besök Riddersvik och Kyrkhamn och upplev dess fantastiska natur.


Bild: Stockholms stad

Anslut er till vår grupptalan mot kraftvärmeverket

Stockholm Exergi har lämnat in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen. Berörda parter och allmänheten kan lämna synpunkter på ansökan till domstolen senast den 26 februari 2021.

Det finns möjlighet för berörda fastighetsägare och föreningar i Västerort med omnejd att ansluta sig till en planerad ”grupptalan” mot planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta. Gruppens talan kommer att föras av miljöjuristen Gunilla Högberg Björck vid GBH miljörätt. Hennes arvode finansieras med de pengar som #Räddalövsta har samlat in. Det kostar alltså ingenting för enskilda personer eller föreningar att ansluta sig till processen. Ju fler som ställer sig bakom grupptalan och ger sitt perspektiv på konsekvenserna, desto större chans att stoppa kraftvärmeverket!

I sakägarbrevet (länk) kan du läsa mer om Gunilla Högberg Björck och om hur processen går till.

För att ansluta dig till processen behöver du bli medlem i #Räddalövsta. Ansök om medlemskap här (länk).

Du behöver även ge Gunilla Högberg Björck en fullmakt att föra din talan. Fullmakten finner du här (länk). Fullmakten ska undertecknas i två exemplar och skickas i original till:

GBH Miljörätt
Natt o dags Allé 41
745 93 Enköping