Lyssna på P4 Radio Stockholm när Lotta och Sofia från #Rädda Lövsta intervjuades tidigare idag

Föreningen Rädda Lövsta är kritiska till det planerade värmeverket i Hässelby. – Oron för vattenkvalitén och Stockholmarnas dricksvatten måste tas på allvar, säger Lotta Herslöf.
Planerna på ett stort värmeverk i västra Stockholm får hård kritik ifrån en av landets främsta maringeologer. Och även boende i området är missnöjda med planerna. 
– Naturligtvis vill vi bevara den här vackra miljön men oron för vattenkvalitén och Stockholmarnas dricksvatten måste tas på allvar, säger Lotta Herslöf från föreningen Rädda Lövstabadet.
Sjöbotten utanför platsen är en av de mest förorenade i landet och därmed olämplig för den ökade fartygstrafik som ska leverera brännmaterial till värmeverket.
– Vi riskerar att få ut tungmetaller i vattnet. Vi riskerar vattnet och vi riskerar vår närmiljö, säger Lotta Herslöf. 


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7213869

Miljöexpert: Fartygstransporter kan äventyra dricksvatten (Sveriges Radio)

Läs och lyssna på inslaget i sin helhet på länken nedan.

Nivåerna av tungmetallerna kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink är bland de högsta i hela landet, visar mätningarna
– Om det giftiga bottenslammet rivs upp kan hela östra Mälaren slås ut som dricksvattentäkt. Det är är en mycket olämplig plats för trafik med lastbåtar, säger Ingemar Cato

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7212950

Visste du att Lövsta kraftvärmeverk riskerar dricksvattnet för 2 miljoner!

  • Den enda stranden i Sverige med vattenskydd där myndigheterna vill bygga en ny miljöfarlig verksamhet
  • Platsen är fortfarande en av de mest förorenade både på land och i vattnet

Läs mer och hjälp oss stoppa kraftvärmeverket:

https://raddalovsta.se/mer-om-lovsta/vattenskydd/

https://raddalovsta.se/2019/05/02/hjalp-oss-att-stoppa-kraftvarmeverket/

Skicka ditt bidrag till #Rädda Lövsta:

Bankgiro: 636-7817

Swish: 1232015725

Hjälp oss att stoppa kraftvärmeverket

Det är långtifrån klart att ett kraftvärmeverk kommer att byggas i Lövsta. Eftersom verket är en miljöfarlig verksamhet med betydande miljöpåverkan, krävs först ett miljötillstånd av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Dessutom måste Stockholms stad besluta om en detaljplan för området. Båda dessa beslut kan överklagas.

Fram till den 10 juni finns möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter på planerna, både till Stockholms stad (detaljplanen) och verksamhetsutövaren Stockholm Exergi (miljötillståndet). Därefter kommer en ansökan om miljötillstånd att lämnas in till domstolen. Vi som bor i närheten har då på allvar möjlighet att påverka frågan om kraftvärmeverket ska tillåtas. För att hindra ett miljötillstånd krävs en stor arbetsinsats och mycket goda kunskaper i miljörätt. Därför har Räddalövsta inlett ett samarbete med en av Sveriges främsta miljöjurister, Gunilla Högberg Björck vid juristbyrån GBH Miljörätt. Hon jobbar sedan snart 30 år tillbaka med att försöka rädda så mycket natur och miljö som möjligt och samtidigt ta tillvara enskilda sakägares rätt med hjälp av lagen. Lyssna på en intervju med Gunilla här https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7199763)

För att kunna anlita Gunilla Högberg i tillståndsprocessen behövs finansiering. Därför startar vi nu en insamling. Vill du vara med och bidra till att stoppa Lövstaverket?

Skicka ditt bidrag till #Rädda Lövsta:

Bankgiro: 636-7817

Swish: 1232015725

OBS! Inget bidrag är för litet för oss. Styrelsen tar inte betalt för sitt arbete. Eventuellt överskott skänks till Naturskyddsföreningen

#Rädda Lövsta är en partipolitiskt obunden ideell förening som har till ändamål att arbeta för att visa att Lövsta är en olämplig lokalisering av ett nytt stort kraftvärmeverk. Vi har en styrelse på åtta personer som brinner för att Hässelby Villastad ska fortsätta att vara det fina område det är och vi jobbar helt utan ersättning. Föreningen har två externa revisorer som granskar våra räkenskaper.

https://raddalovsta.se/     https://www.facebook.com/RaddaLovsta/  

Tillståndsprocessen för miljötillstånd

Här finns en kort beskrivning hur tillståndsprövningen går till:

1. Innan tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen ska verksamhetsutövaren Stockholm Exergi i ett så kallat samråd lämna upplysningar till berörda och ge dem möjlighet att ställa frågor och lämna in synpunkter. Samrådsprocessen pågår just nu och synpunkter ska lämnas till Stockholm Exergi senast den 10 juni. Läs mer om samrådet här: https://www.stockholmexergi.se/content/uploads/2019/04/Samr%C3%A5dsunderlag-L%C3%B6vsta.pdf

2. Det som kommer fram under samrådet sammanfattar Stockholm Exergi i en samrådsredogörelse.

3. Stockholm Exergi upprättar en miljökonsekvensbeskrivning, som tillsammans med ansökan och teknisk beskrivning lämnas in till mark- och miljödomstolen.

4. Vid behov ålägger mark- och miljödomstolen Stockholm Exergi att komplettera ansökan.

5. Ansökan publiceras i DN, Svenska Dagbladet och lokala tidningar så att allmänheten får möjlighet att yttra sig. I detta skede är det viktigt att sakägare (vi som bor i närheten) lämnar skriftliga synpunkter.  Det är en förutsättning för att senare få överklaga ett eventuellt miljötillstånd. Mark- och miljödomstolen begär också in yttranden från berörda myndigheter.

6. Inkomna yttranden granskas och Stockholm Exergi ges möjlighet att bemöta dem.

7. Ofta kallar mark- och miljödomstolen till förhandling vilket också publiceras i tidningarna.

8. Därefter fattar mark- och miljödomstolen ett beslut och meddelar domen. Det beräknas ske 2020.

9. Domen kan överklagas.

10. Eventuella överklaganden avgörs av mark- och miljööverdomstolen.

Beslutsprocessen för detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta. Ärendet är nu ute på samråd samtidigt med samrådet för ansökan om miljötillstånd. Läs mer om samrådet här: https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/lovstaverket/

Handlingarna i planärendet kan läsas via denna länk: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2017-09500 

Vet du att Lövstaverket medför att vi får utsläppen som annars skulle ha stannat i Storbritannien, m.fl. länder!

  • Genom Stockholm Exergis beräkningsformel så får Lövstaverket tillgodoräkna sig de minskade utsläppen i länderna soporna kommer från (de kan då hävda att Lövsta inte släpper ut något)
  • Det gör att vi får ta emot utsläppen av inte bara CO2 men också miljö- och hälsofarliga utsläpp som lustgas, ammoniak, dioxiner, furaner och hexaklorobensen, mm

Hej alla som vill #räddalövsta!

Efter att samrådsunderlaget angående Kraftvärmeverket i Lövsta nu blivit offentligt har många här i gruppen reagerat och frågor har också kommit vad föreningen gör i frågan. Därför vill jag nu lite kortfattat berätta hur vi agerar och resonerar för att på bästa sätt försöka Rädda Lövsta.

Vi har med avsikt hållit en ganska låg profil fram tills att samrådsunderlaget nu offentliggjorts. Detta innebär INTE att vi suttit overksamma. En hel del arbete har gjorts och förberetts till att processen nu startar på allvar, även om vi inte kommunicerar allt.

Vi har haft möte med Anders Tranberg ordförande i Naturskyddsföreningen Stockholm för diskussion kring hur vi bäst kan (sam)arbeta framöver.

Vi har även tagit kontakt med en mycket duktig miljörättsjurist som vi träffar för ett första möte via skype i nästa vecka. Detta då vi räknar med att om detta projekt skall nå framgång kommer vi sannolikt behöva överklaga frågan i domstol. Vi har också haft en del kontakt med media, vilket vi hoppas och tror ni kommer märka inom kort. Inför samrådet håller vi nu på att sätta oss in i alla 800 sidorna och kommer naturligvis att framföra våra synpunkter på både detaljplanen och miljötillståndet. Vi kommer också ta fram en skrivelse som de av er (många hoppas vi)som själva vill framföra synpunkter, men inte riktigt vet hur, kan använda som mall.

Nu behöver vi Ditt stöd. Anmäl dig som medlem på www.raddalovsta.se. Där finns flyers att skriva ut för att sprida på olika sätt. Det finns också info om kraftvärmeverket att läsa. Prata med och engagera dina grannar och bekanta. Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något!

Marie Granberg
Ordförande