Bränslet

Stockholms Stads Exploateringskontor säger 2018 att ”anläggningen ska planeras för uthålliga, resurssnåla och förnyelsebara bränslen och ska ersätta äldre produktionsenheter med större miljö- och klimatpåverkan”. ”En ny energianläggning i Lövsta ska planeras för uthålliga och förnyelsebara bränslen och utformas med bästa möjliga teknik för att minimera den lokala miljöpåverkan”. 1)

Använder avfallsbaserade bränslen för att ta bort miljögifter från kretsloppet

Stockholm Exergi säger att de använder avfallsbaserade bränslen för att skapa värme och el, och för att ta bort miljögifter från kretsloppet. Det är en viktig samhällsuppgift som kräver avancerad och omfattande rening. 2)

RDF vad är det?

 • Avfallsbaserat bränsle
 • Det finns ingen etablerad standard
 • Till stor del importerade från Norge, Storbritannien & Irland
 • Ger väldigt mycket aska, som är klassat som miljöfarligt avfall
 • Ger extremt låga bränslekostnader

Import av och förbränning i Sverige av avfallsbaserat bränsle, inklusive RDF, får enligt flera undersökningar en positiv inverkan på det globala klimatet, men det är nu omdebatterat.

Professor Göran Finnveden säger i Ny Teknik 13 mars 2017: Risken finns alltså att avfallsförbränningen blir en klimatpolitisk gökunge som äter upp utsläppsutrymmet för andra sektorer. Eftersom avfallsbranschen själv inte verkar ha några strategier är det nu viktigt att andra samhällsaktörer, inklusive politiker på nationell och kommunal nivå, agerar för att även avfallssektorn ska kunna minska sina utsläpp av växthusgaser. 3)

Miljöproblem med avfallsbränsle och RDF

Ett av de stora problemen med avfallsbränslet är när det ska transporteras och lossas. RDF-bränslet som är packat med plastfilm är något lättare att hantera men kan gå sönder i transporten och kräver därför rigorösa bestämmelser för den personal som ska hantera den. 4) 5)

För omgivningen så är det nog lukt som är det mest besvärande, men hanteringen drar också till sig skadedjur. Lokala miljömyndigheter brukar därför kräva att hanteringen ska ske så långt från bostäder som möjligt. 6)

Boende nära en hamn i Wales i Storbritannien klagade på luktproblemen i
förbindelse med lastning av RDF-balar som skulle till Sverige.7) Foto: Oxhamn

Beroende på vad de aktuella soporna innehåller så kommer förbränningen också att kunna förorsaka utsläpp till luft, även om det mesta kan tas bort genom moderna reningsmetoder. Beroende på reningsmetod kommer dock gifterna att behöva lämna verket på något sätt, antingen löst i vatten eller med de torra restprodukterna, dvs. askan.

Hälsan

Naturskyddsföreningen säger: Och trots att tekniken för att rena avgaserna hela tiden blir bättre leder sopeldningen till utsläpp av koldioxid och miljöfarliga ämnen. Vid förbränning av sopor kan bland annat cancerframkallande dioxiner och furaner bildas. Dioxiner och furaner är svårnedbrytbara och finns därför kvar i naturen under lång tid. Gifterna är cancerframkallande och hormonstörande och påverkar arvsmassan, tillväxten och fertiliteten hos djur och människor. Exakt hur stora utsläppen från den stadigt ökande sopförbränningen är i dag vet ingen. 8)

Avfallet som exporteras till Sverige är inte homogent

IVL rapporterar i sin undersökning Nr B 2266 i oktober 2016 att en tydlig slutsats är att avfallet som exporteras till Sverige har olika ursprung och har genomgått olika typer av behandling innan export. Avfallet kommer både från hushåll och från verksamheter och har källsorterats i varierande utsträckning. Utöver källsortering kan avfallet ha eftersorterats på ett enklare eller mer avancerat sätt. Avfallet som exporteras är således inte en homogen ström utan en komplex blandning av avfall som hanterats på olika sätt. 9)

Bränslet ger stora mängder aska

Även om det som kan återvinnas, är obrännbart och giftigt (exempelvis batterier) sorteras bort i görligaste mån, så blir det väldigt mycket aska och restprodukter kvar. Cirka 15 – 20% återstår efter förbränningen och består till ungefär lika delar flygaska och bottenslagg 10). Flygaskan är känd för att ge mer problem än bottenslaggen och räknas som miljöfarligt avfall. En del av restprodukterna kan ibland användas som fyllmassor eller för inblandning i byggmaterial, medan de miljöfarliga delarna måste deponeras i till exempel gamla gruvor. Ibland är resterna så farliga att de måste kapslas in eller destrueras. 11)

Avfallsbränsle ger extremt låga bränslekostnader

Enligt en artikel i Ny Teknik 20 maj 2011 under rubriken ”El från sopor billigast” så är den totala bränslekostnaden, inklusive skatter, avgifter och elcertifikat cirka 6 öre/kWh för kraftvärme med avfall som bränsle. Motsvarande kostnad med biobränsle, exempelvis träflis, är cirka 50 öre/kWh, d.v.s. mer än 8 gånger högre! Det är därför inte underligt att kraftbolagen ser till avfall som bränsle. Det är extremt lönsamt. 12)

Slutsatser

Användning av avfall som bränsle är mycket lönsamt, men kan idag inte anses att vara en hållbar lösning för kraftvärmeproduktion. Det innebär också stora risker för miljön och människor som befinner sig i närheten av en sådan verksamhet.

Referenser:

 1. https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1931359
 2. https://www.stockholmexergi.se/nyheter/hogdalenverket-uppgraderas-for-att-sakra-stockholms-energiatervinning/
 3. https://www.nyteknik.se/opinion/avfallsforbranning-en-klimatpolitisk-gokunge-6831387
 4. https://www.transport.se/wp-content/uploads/RDF-hantering-i-hamnar.pdf
 5. https://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_F%C3%B6rbunden/Sveriges_Hamnar/Branschfr%C3%A5gor/F%C3%B6rfattningar/PM%20om%20balat%20avfall.pdf
 6. https://www.oxelosund.se/fileadmin/user_upload/Oxelosund_filer/dokument/Kommunens_protokol/2014/Msn_2014-09-22_1.pdf
 7. https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/rdf-teething-problems-lead-to-odour-at-pembroke-port/
 8. https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2016-3/hogt-miljopris-sopimport
 9. http://www.ivl.se/download/18.76c6e08e1573302315f5e2/1476285336040/B2266.pdf
 10. https://www.stockholmexergi.se/content/uploads/2018/12/Samr%C3%A5dsunderlag-avgr%C3%A4nsningssamr%C3%A5d-L%C3%B6vsta-kraftv%C3%A4rmeverk.pdf
 11. http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:765833/FULLTEXT01.pdf
 12. https://www.nyteknik.se/energi/el-fran-sopor-billigast-6421815

Läs gärna också samrådsunderlaget för RDF hantering i Oxelösunds Hamn samt det följande tillståndet från Länsstyrelsen i Uppsala:

http://www.oxhamn.se/website/wp-content/uploads/2015/05/15.10.14-Samr%C3%A5dsunderlag-fragmentering-av-RDF-i-Oxhamn-Geminor.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272370c/1528113039754/551-7093-15-Geminor-SWE-AB.pdf