Natur- och kulturmiljö samt friluftsliv

I översiktsplanen för Stockholm är Lövstaområdet reserverat för teknisk försörjning. Området runtom är utpekat som natur och ett område med ny bebyggelse i Riddersvik finns med. För Lövstabadet nämns goda förutsättningar att utvecklas för rekreation. Riksdagen har angett Mälaren med öar och strandområden som riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Kyrkhamn planeras bli naturreservat 1) 2)

Kyrkhamnområdet ligger mellan Hässelby Villastad och Järfälla kommun och gränsar till Görvälnkilen, som är en av länets gröna kilar. Kyrkhamn är Stockholm stads yttersta utpost i nordväst och en av stadens tystaste platser. Naturområdet är en viktig del i Stockholms grönstruktur och utgör tillsammans med Görvälns naturreservat i Järfälla kommun ett ekologiskt kärnområde i en av regionens så kallade gröna kilar, Görvälnkilen.

Kontakten med naturområden runt omkring Kyrkhamn är viktig för spridningen av växter och djur, men även för att människor ska kunna röra sig längre sträckor i en grön omgivning. Kyrkhamn är ett viktigt rekreationsområde främst för boende i Västerort och används för motion och friluftsliv både sommar- och vintertid.

Kyrkhamn naturreservat, Foto: www.guidetilltystnaden.se

Riddersviksområdet planeras att rustas upp 3)

Riddersvik är en stor tillgång i Hässelbys parkstruktur. Den 17 ha stora kulturmiljön utgör ett av de få större samlade naturområdena i en stadsdel som i övrigt i hög grad präglas av villa- och radhusbebyggelse med förhållandevis få offentliga platser och parker. Den engelska parken utgör en viktig länk i den sammanhängande strandpromenaden med strandparken Ljungen och Badhusparken i öster och målpunkter som Lövstabadet och Lövsta backar i öster.

Den engelska parken är ett mycket uppskattad promenadområde i Hässelby med omnejd. Skolklasser, förskolegrupper och hundägare besöker området under såväl helg- som veckodagar. Stränder och klippor erbjuder möjlighet till bad som fiske. Gångstråket längs stranden utgör en del av en sammanhängande strandpromenad.

Nytt stort kraftvärmeverk planeras på Lövsta 4) Stockholm Exergi AB (”Exergi” i den följande texten) planerar för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta. I samband med detta tas en ny detaljplan fram. Planområdet omfattar ca 36 hektar och ligger i Stockholms stads nordvästra del, nära kommungränsen mot Järfälla kommun. Marken ägs av Stockholms stad och omfattar del av fastigheten Hässelby villastad 36:1, som i dagsläget till stor del omfattar före detta Lövstatippen. I nuläget bedrivs flertalet verksamheter inom området, bland annat en återvinningscentral, en freonåtervinningsanläggning, en båtklubb och en kommunal badplats.

Anläggningsområdet i den föreslagna detaljplanen

Naturvärden påverkas 5)

Det nya kraftvärmeverket kan komma att påverka såväl rekreativa värden som naturvärden. För de rekreativa värdena kommer strandpromenaden att påverkas. Strandpromenaden ska hållas tillgänglig, men även om framkomligheten säkras så kommer det visuella intrycket förändras när hamnen och kraftvärmeverket är på plats.

Passagen under transportbanden för bränsle till kraftvärmeverket (Illustration Liljewalls Arkitekter)

Negativa konsekvenser för naturmiljön 4)

Gällande påverkan på strandskyddet bedöms ett genomförande av planen ge upphov till negativa konsekvenser för naturmiljön.

Sammantaget bidrar planförslaget negativt till uppsatta mål då grova träd och särskilt skyddsvärda träd kommer att tas ned. Även rödlistade och skyddade arter, utpekade naturvärdesobjekt, områdets funktion som habitatnätverk och spridningsvägar och ESBO- område riskerar att påverkas negativt vid ett genomförande av planen.

Exergi motiverar i sina underlag ett genomförande av planen trots dessa negativa konsekvenser, med att försörjning av värme och elektricitet med låga växthusgasutsläpp säkerställs:
Detta trots att ingen heltäckande redovisning av växthusgasutsläppen vid drift som tar hänsyn till förbränningsrök, fartygs- och lastbilstransporter+ samt deponigasläckage har presenterats, eller ställts i relation till alternativa lösningar av energiförsörjningen.

Strandskydd måste upphävas 4)

Stadsbyggnadskontoret anser att ett upphävande av strandskyddet är motiverat utifrån det tredje av de särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kap. 18 c §: Strandskyddet inom ett område får endast upphävas om området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.

Den del av anläggningen som berörs av strandskyddet utgörs av en hamn som krävs för transport av bränsle vilket är nödvändigt för kraftvärmeverkets drift. Alternativa placeringar av kajen har utretts men dessa har avfärdats på grund av att strandlinjen där är instabil och medför risker.

Bullret tillkommer 4) 5)

Planområdet ligger intill Stockholms tystaste område. Bullerkällorna från det nya kraftvärmeverket kan främst antas vara transporter, både på land och till sjöss. De bostäder som planeras i Riddersvik kan komma att påverkas av bullret, liksom eventuellt befintliga bostäder i Hässelby villastad. Vid ett genomförande av planen kommer det tillkommande bullret från det planerade kraftvärmeverket sannolikt att öka bullernivåerna i planens närområde.

Trots att buller-riktvärdena för rekreationsområdet för en av stadens i dag tystaste platser kan överskridas, bedömer Exergi bara detta som små med risk för måttligt negativa konsekvenser.

Området blir mer industripräglat 4)

Planens genomförande kommer att innebära en upplevelsemässig förändring från rekreationsområde till mer industripräglat område, dock finns strandpromenaden kvar och det kommer fortfarande vara möjligt att röra sig fritt över deponikullarna. Ur ett mer regionalt perspektiv bedöms enligt Exergi åtgärden medföra måttliga negativa konsekvenser.

Barnkonsekvenser måste beaktas 4)

Vid val av ersättningsplats för Lövstabadet behöver staden beakta aktuella krav på exempelvis tillgänglighet och säkerhet för barn.

Exergi menar att det är positivt för barnen att markföroreningar i området undersöks och omhändertas: en långsökt fördel, då barn knappast kommer vistas i anslutning till industrianläggningen om badet försvinner.

Nuvarande Lövstabadet med båtklubben i bakgrunden

Oklart om utredning av kulturmiljö 4)

Bedömning av kulturhistoriskt värde av kvarvarande byggnader I samband med den rivningsansökan som lämnades in 2006 och som omfattade stora delar av sopanläggningen, bedömde Stockholms stadsmuseum att Lövsta som helhet har stora samhälls- och stadsbyggnadshistoriska värden. Museiförvaltningen yrkade i sin tjänsteskrivelse att en antikvarisk inventering och utredning skulle genomföras av området som helhet innan några beslut om rivning skulle tas. Det är dock oklart om den utredningen gjordes.

Utan att ha säkerställt att den antikvariska inventeringen är genomförd, bedömer Exergi ändå att genomförandet av planen bara medför små negativa konsekvenser på kulturmiljön.

Områdets visuella karaktär kommer att förändras 4)

Planerad verksamhet kommer att påverka områdets visuella karaktär, utblickar och vissa av dagens visuella värden som är kopplade till strandlinjen och vattenområdet. Graden av anläggningens påverkan på landskapsbilden är beroende av anläggningens volym, utformning och materialval. Dock har platsen historiskt använts för stadens tekniska system och denna funktion kommer alltjämt att kvarstå med den planerade markanvändningen.

Trots att landskapsbilden kommer domineras av värmeverket, oavsett hur det utformas, menar Exergi att detta bara skulle medföra små negativa konsekvenser.

Det planerade kraftvärmeverket sett från golfbanan (Illustration Liljewalls Arkitekter)

Det blir stort – mycket stort 4)

Den högsta byggnaden i anläggningen är pannhuset som blir cirka 68 meter högt, vilket motsvarar ungefär ett 20 våningars bostadshus. Huvudpannans skorsten kommer att bli cirka 120 meter hög och sedan blir det två små skorstenar på vardera cirka 80 meter för de mindre biooljepannorna.

Övrigt som påverkas 4) Inom planområdet finns mark och byggnader som staden upplåter med arrendeavtal eller hyresavtal. Planens genomförande innebär att avtalen sägs upp. Verksamheter som kan behöva flytta inom området eller till annat område är båtsällskap, uppställningsplats för fritidsbåtar, miniracingbana, paddock, föreningslokaler, materialupplag, freonåtervinning samt återvinningscentral.

”Miniracingbanan” är Västerorts RC Sportklubb (VRCSK), ansluten till Svenska Bilsportförbundet, som funnits i över 40 år och hade ca 200 medlemmar förra året.

Dessutom kommer motorcykelbyggarklubben ”Plebs Choppers” tvingas flytta: Trots att den välrenommerade klubben huserat i den kulturhistoriskt värdefulla gamla tågvagnsverkstaden (som kommer försvinna enligt planförslaget) i över 30 år, omnämns de inte ens i Exergis underlag.

Slutsatser

Naturen mellan Riddersviksparken och södra delen av Kyrkhamnområdet, som nu planeras bli naturreservat, kommer att helt domineras av de massiva byggnaderna med höga skorstenar till det nya kraftvärmeverket. Det kommer inte längre vara ”Stockholms tystaste område”.

Rekreationsvärdet kommer att minska väsentligt.

Det planerade verkets lokalisering innebär ett mycket stort intrång i naturvärden, kulturvärden, rekreation och friluftsliv i området Riddersvik-Lövsta-Kyrkhamn. Om planen realiseras kommer ett mycket populärt strandbad, Lövstabadet, att behöva läggas ned.

Det planerade verket kommer att synas milsvida omkring och skapa en industriell inramning till kulturhistoriskt värdefull miljö i Riddersvik-Lövsta-Kyrkhamn. Därtill kommer att Hässelby, i egenskap av ett delvis socialt utsatt område, är särskilt känsligt för ytterligare exploatering och industrialisering.

Det bör anmärkas att planområdet numera inkluderar även områden som inte tidigare är utpekade som reservat för teknisk försörjning, nämligen Lövstabadet och småbåtshamnen.

Riksintresse för rörligt friluftsliv påverkas

Mälaren med öar och strandområden (inklusive Lövsta) är definierat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Där ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Det planerade kraftvärmeverket skulle kraftigt påverka det rörliga friluftslivet i området.

Utöver de rekreativa värden inom planområdet som direkt försvinner, såsom Lövstabadet, beaktar planförslaget därtill överhuvudtaget inte konsekvenserna för;

 1. skridskoåkning och plogning av Lövstafjärden vintertid.
 2. stallet och Riddersviks Fältrittklubb. Med mer än en långtradare i timmen längs   Lövstavägen och det bullrande transportbandet vid och över strandpromenaden kommer det att bli mycket svårt att nå ridvägarna i området.
Kilometervis av banor för långfärdsskridskoåkande plogas varje vinter på Mälaren utanför Lövsta

Programmet och planen verkar enbart syfta till att minska Lövstaverkets visuella avtryck från strandpromenaden och från sjön, vilket därmed förstärker det från Villastaden, i synnerhet för boende i i de nordvästligaste delarna. Även Kolonilotterna och Broplatsen i föreslagna bostäderna på Riddersviks f.d. trädskola cirka 200 meter från planområdet, som ”markerar slutet på den byggda staden, en övergång mot kulturlandskapet” (Stadsbyggnadsprogram för Riddersvik, Dnr 2013-11692) är platser som verket bör visualiseras från.

Inkräktar på naturvärdesobjekt

Planområdet för kraftvärmeverket och nya återvinningsanläggningen inkräktar direkt på 6 av 18 identifierade naturvärdesobjekt (Naturvärdesinventering Lövstaverket 7701084_2_6), varav fyra bedömts ha påtagligt naturvärde. Vidare inkräktar planområdet för energihamnen direkt på ytterligare 2 områden med påtagligt naturvärde.

Naturvärdesinventeringen har genomförts under delar av säsongen, varför tolkningen av områdets växter är bristfällig. Det återstår också att mäta in värdefulla träd med högre noggrannhet och att genomföra fladdermus- och groddjursinventering.

Mot bakgrund av dessa brister och risken för mycket stora konsekvenser för områdets biologiska mångfald, kan någon samlad bedömning om konsekvenser på naturmiljön och ekosystemtjänster inte göras. Slutsatsen om små till måttligt negativa konsekvenser är därmed ogrundad.

Badet, båtklubben och mycket annat försvinner

Med anledning av områdets kraftiga utbyggnad och befolkningsökning och det stora besökstrycket Lövstabadet har, borde det krävas flera badplatser i närområdet än i dag. Parkplanen för stadsdelen Hässelby-Vällingby (Stockholms stad, 2015) anger att det inom 1000 meter ska finnas möjlighet till bad och båtliv, vilket vi inte ser kommer kunna uppfyllas vid genomförande av detaljplaneförslaget. Utöver att de rekreativa värdena från Lövstabadet, båtklubben och RC-banan helt försvinner och möjligheter till ridning och skridskoåkning inskränks, sträcker sig planens negativa konsekvenser långt utanför planområdet. Exempelvis försämras de rekreativa värdena för Tempeludden och Riddersviks Engelska park, genom att störa utblickarna och vattenkontakten därifrån och för Kyrkhamn med ökat buller och närheten till industrihamnen. Planen påverkar även vyn och upplevelsen av golfbanan, Lövsta Koloniträdgårdsförenings kolonilotter och det nyanlagda elljusspåret. Att förlägga en omfattande industrianläggning mellan bebyggelsen och landsbygden förändrar hela områdets karaktär av semiurban zon, med successiv övergång mellan stad och landsbygd.

Buller tar över i Kyrkhamn

Med anledning av närområdets höga natur- och kulturmiljövärden som utgör en rekreativ målpunkt för hela Stockholmsområdet där Kyrkhamn utsetts till ett av stadens tystaste områden, är det inte relevant att enbart förhålla sig till Naturvårdsverkets allmänna riktlinjer för bullerspridning till ett friluftsområde. En ekvivalent ljudnivå under 40 dBA vardagar dagtid med enstaka högre momentanvärden gör det sannolikt inte till ett av Stockholms tystaste områden längre. Exempelvis anges den beräknade ljudnivån (Externbullerutredning 7700959_2_6) vid ”Vattenvyn vid vägen” till 25 dB om ingen lossning pågår i hamnen, men till 49 dB om tre lossningskranar används: 24 dB skillnad mot nollalternativet inga kranar, vilket motsvarar mera än fyra gånger så hög upplevd bullernivå.

Utredning av spridning av fartygsbuller till bostäder i Hässelby villastad vid transport till och från energihamnen tycks överhuvudtaget saknas, då fartygen antas vara anslutna till landström i bullerutredningen.

Utsikten från Tempeludden störs

I samrådsunderlaget för detaljplaneärendet för Riddersviks trädplantering (dnr 2013-11692) finns bl.a. två kulturhistoriska utredningar. Av utredningarna framgår sammanfattningsvis att området för Riddersviks gård som helhet (inklusive engelska parken) är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt område av Stockholms stadsmuseum i museets kulturhistoriska klassificering. Tempeludden i engelska parken, som gränsar till området med deponihögarna, bedöms ha hög känslighet för förändring. Från Tempeludden han man utsikt mot platsen för kraftvärmeverket.

Då upplevelsen av stora kulturhistoriska värden utanför planområdet kommer störas kan inte konsekvenserna sägas vara små.

Belägg för de påstådda positiva konsekvenserna för landskapsbild saknas

Då området i dag främst fungerar och uppfattas som ett grönområde med mycket stora naturvärden, finns inga fördelar med att stärka och befästa dess tradition som soptipp och avfallsanläggning eller att bevara minnet av deponikullarnas övertäckta miljöskandal. Det ska därtill understrykas att strandpromenaden, Lövstabadet och småbåtshamnen inte är utpekad för teknisk funktion i översiktsplanen och det är enligt planbeskrivningen ”i nuläget inte klargjort hur mycket mark utanför planområdet som kan komma att påverkas vid ett genomförande av planen”.

Ökad vind är till nackdel för golfbanans driving-range.

Oklart hur det blir för barnen i området

För att ersättningsbadet ska komma barnen i området till gagn är det en förutsättning att detta förläggs i absoluta närområdet. Ersättningsbadets placering och beskaffenhet måste därför vara klart innan det går att fastställa hur det kommer att påverka barnen. Det är även barnen som kommer utsättas för mest kumulativa hälsoeffekter av att bo i närheten av kraftvärmeverkets utsläpp under sin uppväxt.

Referenser:

 1. Kyrkhamn planeras bli naturreservat
  https://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Naturreservat-i-Stockholms-stad1/Naturreservatsbildning/Kyrkhamn/
 2. Förslag till beslut för Kyrkhamn naturreservat
  https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1765829
 3. Riddersviks parkprogram
  https://vaxer.stockholm/globalassets/projekt/hasselby-vallingby-sdo/hasselby-villastad/riddersvik/riddersvik_parkprogram_del1.pdf
 4. Underlag för samråd juni 2019, Stockholms Stads Planbeskrivning 7701856_2_6 https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/PresentPlan/GetFile?fileRecordNumber=7701856&journalNumber=2017-09500
 5. Startpromemoria för planläggning av Lövstaverket, del av Hässelby villastad 36:1 i stadsdelen Hässelby villastad, 2018-05-02 (7105503_1_6.pdf), https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/PresentPlan/GetFile?fileRecordNumber=7105503&journalNumber=2017-09500