Länkar

Länk till Stadsbyggnadskontorets information https://vaxer.stockholm/projekt/lovstaverket/

Länk till Bygg- och plantjänsten https://etjanster.stockholm.se/byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2017-09500

Länk till Exergis hemsida https://www.stockholmexergi.se/kraftvarmeverklovsta/aktuelltomlovsta/

Länk till pm om miljötillståndsprocessen från Mark- och miljödomstolen i Nacka http://nackatingsratt.old.domstol.se/Domstolar/umeatingsratt/MMD/PM%20milj%c3%b6farlig%20verksamhet.pdf

Alternativ lokalisering

Karta över Stockholms hamnar https://www.stockholmshamnar.se/siteassets/stockholm/kartor/karta_stockholms_hamn_2016_med_teckenforklaring.pdf


Rapport om Stockholms Energianläggningar juni 2019 https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1967719

Vårt flygblad
Sprid vårt budskap genom att dela ut vårt flygblad eller sätta upp på en anslagstavla.

Pågående planarbete Diarienr 2017-09500
F.d. Lövstatippen del av fastigheten Hässelby Villastad insynsbk.stockholm.se

Artikel om RDF som bränsle i tidningen Ny Teknik
Sverige importerar 1,3 miljoner ton avfall för att elda med. Men sopimporten får hård kritik från aktörer som anser att plasten ska återvinnas i stället.
https://www.nyteknik.se/miljo/sverige-importerar-miljoner-ton-avfall-som-eldas-upp-6936968