Granskningsyttrande över förslag till detaljplan

Nu har vår jurist Gunilla Högberg Björck skickat in granskningsyttrandet över föreslagen detaljplan till Stockholms stadsbyggnadskontor gällande Lövstaverket, del av fastigheterna Hässelby villastad 36:1 och 28:1 i stadsdelen Hässelby villastad, Dp 2017-09500, se bifogade filer (huvudinlaga och 3(4) bilagor).

Utöver all vår tidigare kritik har den ansökta anläggningen nu blivit avsevärt större, med betydligt flera- och grövre skorstenar! Läs vår jurists yttrande (Yttrandedetaljplan221010) och bilaga 4 (Bilaga 4 221011, Synpunkter på Planbeskrivning_granskning) som jämför storleken!

Bilaga 2 med fullmaktsgivare publiceras inte online.