Yttranden till Mark- och miljödomstolen

Nu har yttranden till Mark- och miljödomstolen inkommit. Många av dessa är starkt kritiska och ställer krav på ytterligare utredningar. Bland annat Naturvårdsverket anser att lokaliseringsfrågan inte är tillräckligt utredd. Flera instanser kräver också ytterligare utredning av vattenskyddsfrågan. Du hittar även Stockholm Exergis ansökan.

Mycket att läsa för dig som är intresserad. Klicka vidare på länken nedan för att komma till dokumenten.

Uppdatering 5/5-2020

5/5 hade styrelsen i Rädda Lövsta digitalt möte. Vår jurist Gunilla Högberg Björck var med en del av mötet och informerade oss om läget. Mark- och miljödomstolen har inte kunnat ge något datum när det blir dags för henne att lämna in yttrande å sakägarnas vägnar. Gunilla tror att det tidigast kommer att ske i oktober/november. Både den rådande pandemin och ärendets storlek gör det svårt att tidsplanera men i dagsläget räknar vi med en långdragen process.

Vi har kontakt med flera experter som kommer att bidra med sina kunskaper och vi fortsätter söka efter fler, bl a med hjälp av de kontakter vi redan har. Vi jobbar också vidare med att kontakta politiker. 

Inom den närmaste tiden kommer det läggas ut fler handlingar på hemsidan att ta del av för de som är intresserade. Det går alltid kontakta oss via hemsidan. Länk finns i menyn.

Ta hand om dig och varandra!

Styrelsen Rädda Lövsta

Våren är här och arbetet med att ”Rädda Lövsta” fortsätter!

Vi i styrelsen vill börja med att beklaga att vi inte har hittat en bra lösning för att hålla vårt planerade årsmöte som var planerat att hållas den 19/3. Men pga rådande situation med pågående pandemi valde vi att skjuta på årsmötet. Vi har letat efter en bra möjlig lösning att kunna hålla årsmötet digitalt istället, men har inte funnit ett tillförlitligt sätt att hantera det på än.

15 april hade styrelsen ett ordinarie styrelsemöte (per videolänk) där vi diskuterade hur vi gör framöver. Till dess att vi har haft ett enligt stadgarna regelrätt årsmöte så kommer nuvarande styrelse att fortsätta. Vi kommer på det här sättet informera om vad vi fokuserar på att driva för frågor under 2020.

Miljötillståndsansökan:
Den allra viktigaste frågan är nu först att bevaka och lämna synpunkter till Mark- och miljödomstolen i Nacka (MMD) efter att de kungjort ansökan. Det kan ske så snart domstolen fått in de kompletteringar de begärt. Se nedanstående schema över processen:

C:\Users\Nya Bill\Desktop\Tillståndsprocessen framåt egen.jpg


Vi har kontakt med ett antal expertvittnen vi hoppas kunna utnyttja och vår miljörättsjurist Gunilla Högberg Björck kommer sedan föra vår talan i domstolen samt författa de yttranden som blir nödvändiga. Notera att även allmänheten kan lämna yttranden.

Vattenskyddsfrågan:
Hela Stockholmsregionen med över 2 miljoner invånare är beroende av Mälaren som dricksvattentäkt, vilket gör att vi bedömer det som den allra viktigaste frågan. Spridning av giftigt slam vid muddring och senare på grund av fartygstrafiken. Spridning av läckage från deponierna, släckvatten från brandbekämpning, samt giftigt skräp från bränslelossning och hantering.

Lokal miljö:
Vi räknar med att den lokala miljön kommer att fortsätta att fara illa och risker för olyckor, föroreningar gör att vår tillgång till en frisk natur för rekreation blir ännu mer begränsad.

                                                    ***

Frågan om lokaliseringen av kraftvärmeverket ligger implicit huvudsakligen i frågan om vattenskydd. Exempelvis så påverkar även val av bränsle platsbehovet för hela anläggningen. Sopbalarna (RDF) kräver extra mycket yta för sin hantering.

Vi ser inte att klimatfrågan påverkas alls av var kraftvärmeverket lokaliseras. Det blir därför en icke-fråga i förbindelse med val av plats.

ÅRSMÖTE UPPSKJUTET

Med anledning av den pågående Corona pandemin har styrelsen för RäddaLövsta beslutat att skjuta upp årsmötet. Enligt stadgarna ska mötet hållas senast sista mars. 

Vi befinner oss i ett exceptionellt läge vilket gör att vi inte har möjlighet att sätta ett nytt datum för årsmötet då vi är avrådda att hålla större sammankomster och förbud råder för fler än 500 människor i samma lokal. Vi arbetar nu med att undersöka möjligheten att eventuellt ha ett digitalt möte istället och återkommer så snart som möjligt med besked.

Tills vidare fortsätter nu sittande styrelse sitt arbete. 

Vi hoppas på förståelse för detta beslut och på fortsatt förtroende fram tills årsmötet. 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen för #RäddaLövsta

Årsmöte #Rädda Lövsta torsdag den 19/3 kl 19

Vi välkomnar alla våra medlemmar till årsmöte med information kring tillståndsprocessen för Kraftvärmeverket i Lövsta.

Kom och lyssna till, diskutera med och fråga styrelsen och miljörättsjurist Gunilla Högberg Björk.

Plats : Servicehuset Skolörten Sandviksvägen 155

Insläpp och kaffe från kl 18.30

Kl 19. Årsmöte,

Ca 19.30 Vad händer nu…. Information av Gunilla Högberg Björk och styrelsen för #Rädda Lövsta.

Vi beräknar att hålla på till senast kl 21.00

Varmt välkomna!

/Styrelsen för # Rädda Lövsta

Nu har Stockholm Exergi lämnat in sin ansökan!

Nu har Sth Exergi lämnat in sin ansökan om att få bygga det planerade kraftvärmeverket till Mark-, miljödomstolen. 

Lövsta lyfts som den optimala platsen. 

Sth Exergi bjuder in till informationsmöten i Åkermyntan den 7, 9 mars. Information om ansökan och infomöten finner ni här: Information-hushåll.pdf

Vi vill samtidigt informera om vårt årsmöte den 19 mars kl 19 i Skolörtens samlingslokal. Handlingar till mötet kommer att publiceras på vår sida två veckor innan mötet.

Vi hoppas på stor uppslutning på årsmötet då det nu är viktigt att vi samordnar oss! 

Styrelsen för #RäddaLövsta

Nytt år!

Vi har nu dragit igång det nya året med ett första styrelsemöte i föreningen #RäddaLövsta där vi diskuterade nuläget och strategi för våren. Vi väntar fortfarande på att Stockholm Exergi ska lämna in sin ansökan till mark- och miljödomstolen och bevakar det noga. I mars kommer vi att hålla vårt första årsmöte där alla medlemmar är välkomna. En kallelse till årsmötet kommer att skickas ut till alla medlemmar digitalt. 

Tidningen Mitt i nämner oss i sin spåkula för 2020 och precis som de skriver är vi starka och har absolut inte gett upp!

https://mitti.se/nyheter/framtiden-spakulan-vasterort/?omrade=vasterort&view=app

God Jul och Gott Nytt År!

Vi i styrelsen för RäddaLövsta vill tacka alla medlemmar för det stora engagemanget under året i vår gemensamma strävan att rädda Lövsta från det planerade kraftvärmeverket.

Någon ansökan för kraftvärmeverket har ännu inte lämnats in. Exergi skriver nu på sin hemsida att ”Ansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen under vintern 2019/2020”.

Vi bevakar detta och arbetet med att få behålla Lövsta som det är fortsätter under 2020.

Nu önskar vi i styrelsen alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

KOMMENTAR FRÅN #RÄDDA LÖVSTA TILL ATT EXERGI STÄNGER KOLKRAFTEN I VÄRTAN

Vi förutsåg i vårt tidigare inlägg 4 december att Stockholm Exergi kommer att stänga kolkraften snart i Värtan. De har nu meddelat att det kommer att ske redan till våren 2020. Det är möjligt genom det avtal de skrivit med Ellevio om att rusta upp tre gamla kraftanläggningar. Det har även påskyndats av att kolkraften blivit dyrare på grund av nya skatter.

Tidigare har både staden och Exergi hävdat att nedläggningen av kolkraften varit kopplad till att Lövstaverket byggs. Det är nu uppenbart att så enkelt var det inte. Kanske är det så att de nu ser att det inte kommer att bli så enkelt att få tillstånd att bygga på Lövsta och att det kommer att dra ut på tiden.

Vi tror dock att det är förhastat att tro att projektet med Lövstaverket kommer att bli stoppat nu. Men Exergi är säkert inte nöjda med utvecklingen och vi skulle inte vara förvånade om de, som det professionella energiföretag de är, redan har en diskussion med staden om möjliga alternativ till Lövsta. Tonen i deras meddelande 6 december öppnar för det.

Vi fortsätter att bevaka utvecklingen med intresse.

Styrelsen #Rädda Lövsta

STYRELSEN I #RÄDDA LÖVSTA, DECEMBER 2019

Efter en hektisk vår och sommar, som kulminerade med att vi i juni lämnade våra yttranden till staden och Stockholm Exergi, så har det under den senaste tiden inte hänt mycket. Vi har dock noterat att flera tunga instanser har lämnat in kritiska yttranden, med innehåll som i allt väsentligt stödjer vår uppfattning.

11 juni beslutade Katarina Luhr (MP) på Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillstyrka detaljplanen för Lövstaverket under de förutsättningar som Miljöförvaltningen angivit i sitt yttrande. De förutsättningarna stödjer vår uppfattning till en stor del och sammanfaller med många av de punkter Exergi fått kritik för. Allt talar därför för att detaljplanen inte kommer att godkännas innan miljöprövningen är slutförd.

Stockholm Exergi, som ansvarar för att lämna in ansökan om miljötillståndet, angav först att de planerade att lämna in ansökan i slutet av juni. Senare, efter att de mottagit de många kritiska yttrandena, angav de att den skulle lämnas in senast 30 september. Nu står det på deras hemsida att den kommer att lämnas in under hösten.

Samtidigt noterar vi att Stockholm Exergi och Ellevio (Fortums elnätbolag) kommit överens om att rusta upp och modifiera 3 gamla gasturbiner så att de kan drivas med bio-olja. För oss ser det ut som om de inser att utbyggnaden av Lövsta åtminstone kommer att bli försenad och att de behöver tillgång till mer kraft, kanske också för att kunna stänga ner kolkraften i Värtan som planerat. Vi tror dock inte att det här är en långsiktig lösning, så våra ansträngningar att stoppa kraftvärmeverket på Lövsta fortsätter som planerat.

Vi har engagerat Gunilla Högberg Björck att företräda oss som ställt upp som sakägare för #rädda lövsta. Hon kommer att bevaka det som sker i förbindelse med miljörättsprocessen. När Exergi lämnat in sin ansökan kommer domstolen att skicka ut ansökan på remiss till myndigheter och eventuellt vissa föreningar som Naturskyddsföreningen. Det är möjligt att Exergi efter att remissvaren kommit in föreläggs att komplettera sin miljökonsekvensbeskrivning ytterligare. Först därefter kommer ansökan att kungöras. Då kommer hon att yttra sig över den skriftligt å våra sakägares vägnar. Även andra kan yttra sig. Sedan beslutar domstolen om när förhandling och syn kommer att hållas i målet.

Det kommer med andra ord att dröja ett tag innan det händer något konkret som vi kan ta tag i. Förhandling kommer att hållas tidigast någon gång i vår. Gunilla mailar alla hon fått fullmakt från så snart något händer.

Vi har kommit överens med Gunilla om att det i nuvarande läget inte är lämpligt att jobba aktivt med att dra i media. I dagsläget skulle det kunna leda till att de inte längre är intresserade när något faktiskt händer. Däremot kan kontakter med lokalpolitiker fortfarande vara bra och där kommer vi fortsatt att vara aktiva. Vi måste dock i det här läget tänka långsiktigt och spara på krutet tills det behövs.

Vi återkommer framöver regelbundet med information om läget.