Integritetspolicy

Integritetspolicy enligt GDPR

Vi skyddar dina personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras.

Föreningen # Rädda Lövsta är en ideell förening som är öppen för alla. Nya medlemmar anmäler sitt intresse till styrelsen via formulär på hemsidan när som helst under året. Medlemskapet bekräftas genom att medlem klickar på länk det e-postmeddelande som skickas ut efter anmälan.

För att kunna administrera medlemskap, informera och bjuda in till de aktiviteter föreningen genomför har vi ett medlemsregister som ligger i vårt digitala verktyg för hantering av föreningen.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Namn, e-post, ort samt inträdesår. Om man inte vill lämna dessa uppgifter kan man inte bli medlem. I samband med våra aktiviteter kan det i vissa fall också skapas en deltagarförteckning som dock endast upptar namn.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter så länge du är medlem. Vid avslutat medlemskap raderas uppgifterna så snart som möjligt och senast vid verksamhetsårets slut.

Delning av uppgifter?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till annan utan ditt uttryckliga samtycke. Naturligtvis kan du själv begära ut den information vi har om dig.

Enligt GDPR är det föreningen som är personuppgiftsansvarig. Det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen.

Har du några frågor kring detta är du välkommen att kontakta styrelsen via länkar eller formulär på hemsidan https://raddalovsta.se