Kort om planerna och dess konsekvenser

 • Stockholm Exergi vill ersätta Hässelbyverket och anlägga ett nytt stort kraftvärmeverk i Lövsta utanför Hässelby villastad. Planerna inkluderar en industrihamn med transportband till verket. 
 • Kraftvärmeverket ska eldas med avfallsbaserat bränsle. Vid avfallsförbränning kan bland annat cancerframkallande dioxiner och furaner bildas.  Dioxiner och furaner är svårnedbrytbara och finns därför kvar i naturen under lång tid. 
 • Stockholms stad har planer på att bygga bostäder där Hässelbyverket idag står. Marken i Lövsta är delvis kraftigt förorenad och kan därför inte användas till bostäder.       
 • I Lövsta ligger idag en anrik badplats och en fritidsbåtshamn Dessa kommer att försvinna om planerna blir verklighet. 
 • Norr om Lövsta ligger Kyrkhamn, som är en av Stockholms tystaste platser och som ska bli ett naturreservat. Ett kraftvärmeverk i Lövsta innebär att det planerade naturreservatet kommer att minska i storlek och påverkas av buller från anläggningen.
 •  Söder om Lövsta ligger Riddersviks engelska park. Vid Tempeludden finns ett lusthus från tidigt 1800-tal med utsikt över Mälaren och platsen där kraftvärmeverket planeras. Hela landskapsbilden kommer att domineras av pannhuset, som blir cirka 68 meter högt med en skorsten på cirka 120 meter.

Fyra anledningar att #Rädda Lövsta:

 • Behålla fritidsbåtshamnen och det anrika Lövstabadet.
 • Bevara friluftslivet och den kulturhistoriska miljön i Kyrkhamn och Riddersvik.
 • Skydda dricksvattnet från miljögifter.
 • Hindra utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar till närområdet.

#Rädda Lövsta verkar genom att:

 • Samla in och sprida fakta om konsekvenserna. 
 • Utreda och lyfta fram hållbara alternativ. 
 • Finansiera och driva en domstolsprocess mot ett eventuellt miljötillstånd och en ny detaljplan.

Alternativa lösningar:

 • Avstå från avfallsbaserade bränslen (RDF) och bygga ut befintliga anläggningar. Förbränning av biobränslen kräver betydligt mindre utrymme. 
 • Bygga en ny anläggning vid Saltsjön, till exempel Loudden eller Energihamnen.
 • Utreda möjligheterna för alternativa värmekällor, exempelvis storskalig geoenergi (bergvärme).

Hur ser processen ut?

 • Stockholm Exergi har i februari 2020 lämnat in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen (MMD). Ansökan kungjordes i december 2020.
 • Rädda Lövsta har anlitat en miljöjurist som företräder 160 enskilda personer och 6 föreningar (sakägare) i processen.
 • Berörda parter och allmänheten kan lämna synpunkter på ansökan senast den 26 februari 2021. Vi har fått ytterligare tid till den 26 mars.
 • När ansökan har bemötts hålls en huvudförhandling i målet. Som en del av förhandlingen hålls syn i Lövsta. Förhandlingen är öppen för allmänheten. 
 • Dom meddelas normalt inom två månader efter det att förhandlingen avslutats. Om MMD beviljar miljötillstånd kommer Rädda Lövstas miljöjurist att överklaga beslutet till Mark och miljööverdomstolen (MÖD). Beslut från MÖD kan överklagas vidare till Högsta domstolen, men prövningstillstånd behövs för att domen ska prövas.  
 • Parallellt med miljötillståndsprocessen pågår en process om ny detaljplan i Lövsta för att kunna ge bygglov till den planerade verksamheten. Sista tillfället för allmänheten att lämna synpunkter på detaljplanen är vid granskningen i april 2021. 
 • Ett antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige planeras i december 2021. Om detaljplanen antas kommer Rädda Lövstas miljöjurist att överklaga beslutet till MMD. MMD:s avgörande får i sin tur överklagas till MÖD, som är sista instans.

Vill du #Rädda Lövsta?

 • Bli medlem. Tillsammans är vi starka!
 • Ge ett bidrag för att finansiera en rättslig prövning i domstol. Stort eller litet, allt behövs. Eventuellt överskott går till Naturskyddsföreningen.
 • Anslut dig till vår grupptalan om din fastighet eller förening berörs av planerna (sakägare). 
 • Uppvakta dina lokala politiker och gör din röst hörd. 
 • Kontakta oss om du vill jobba aktivt eller har tips på experter som kan stötta oss med fakta och argument.
 • Gilla oss på Facebook och dela våra inlägg i lokala Facebookgrupper. 
 • Besök Riddersvik och Kyrkhamn och upplev dess fantastiska natur.


Bild: Stockholms stad