Yrkande till MÖD om att erhålla muntlig förhandling och syn

Föreningens miljörättsjurist Gunilla Högberg Björck har i veckan, inlämnat ett yrkande till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) om att hålla muntlig förhandling och syn i Lövsta i målet som rör Stockholm Exergis överklagande av Mark- och miljödomstolens (MMD) dom. Yrkandet finns i sin helhet i den bifogade pdf-filen.

I det fall muntlig förhandling, beviljas kommer vi vara i behov av ytterligare ekonomiskt stöd för domstolsprocessen. Vi återkommer med mer information så snart domstolen kungör sitt beslut.

Vi har nu nåtts av besked att Exergi har beviljats prövningstillstånd till MÖD (Mark och Miljööverdomstolen)

Vi har nu nåtts av besked att Exergi har beviljats prövningstillstånd till MÖD (Mark och Miljööverdomstolen)

Vår jurist Gunilla Högberg Björck har varit i kontakt med domstolen, för att ta reda på mer information.

Domstolen har i ett första skede skickat ut delgivning till en rad myndigheter för att dessa ska få möjlighet att yttra sig.

När yttrandena ska vara inne är ännu oklart, då myndigheterna har möjlighet att begära anstånd. Så här långt, vet vi att anstånd har beviljats för länsstyrelsen till 23 maj.

När yttrandena kommit in skall de sammanställas och föredras för domstolen. Då kommer även vi få möjlighet att yttra oss. Då domstolen har sommarstängt under juli- augusti är tidplan oklar, det känns tveksamt om vi hinner yttra oss före sommaren, och ev förhandling blir isf senare under hösten.

Vi återkommer med mer info, så snart vi vet mer.

Presentation från mötet med miljöborgarrådet

Den 20:e januari hade styrelsen för RäddaLövsta med förstärkning av Brita från expertgruppen vattengruppen, möte med Sth miljöborgarråd, Åsa Lindhagen.

Vi lyfte vikten av Mälaren som dricksvattentäkt, vikten av det planerade naturreservatet, Lövstabadet och tryckte självklart på alla de risker som vi ser med föreslagen lokalisering av Lövsta kraftvärmeverk.

Här kan ni se den presentation Rädda Lövsta visade under mötet.


Viktigt beslut räddar dricksvattnet för Stockholms invånare

I dag har Mark- och miljödomstolen slagit fast att energibolaget Stockholm Exergi inte får tillstånd att bygga ett av Sveriges största kraftvärmeverk vid Lövsta, Hässelby Villastad, i nordvästra Stockholm. Byggnationen anses utgöra en allt för stor risk då den kan slå ut Stockholms enda vattentäkt som förser kommunens invånare med dricksvatten.

Den tilltänkta platsen är i dag kraftigt kontaminerad av starka miljögifter från tidigare avfallsanläggning. Området anses vara ett av Sveriges mest förorenade då tungmetaller och andra kemikalier ligger gömda vid strandkanten invid Mälaren. För att stora fartyg med importerade sopor (RDF) ska kunna lägga till vid det planerade kraftvärmeverket måste enorma mängder bottensediment forslas bort. En samlad expertis hävdar att detta riskerar att sprida hälsovådliga miljögifter till Stockholms enda vattentäkt, några hundratals meter ifrån det planerade arbetet.

”Det är glädjens dag idag. Vi har kämpat i många år för att stoppa detta monsterbygge som riskerar dricksvattnet för 2 miljoner människor och dessutom är tänkt att ligga bara några hundra meter från närmaste bostadsområde. Därför känns det extra bra att domstolen lyssnat på ledande experter inom området”, säger Marie Granberg, ordförande i föreningen Rädda Lövsta.

Marken kan inte användas till bostadsbebyggelse på grund av de höga halterna av miljögifter. Deponierna breder ut sig längs stranden under vattenytan och långt ut i Mälaren ned till flera meters djup. 

”Jag hoppas att Stockholm Exergi tar sitt förnuft tillfånga och inte går vidare med en överklagan. Det finns andra lämpligare platser för ett nytt kraftvärmeverk. Att bygga där det är som allra mest förorenat i Sverige och ta risken att slå ut Stockholms enda vattentäkt känns inte seriöst”, avslutar Marie Granberg.

Avslutad förhandling i Mark-, miljödomstolen.

Huvudförhandling om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta avslutades den 26/9 och dom kommer att meddelas den 28 november kl 13. Vår jurist Gunilla Högberg Björck kommer att meddela sina huvudmän domen. 

Under förhandlingens sista dag presenterade Gunilla följande punkter i sitt slutanförande: 

* Den planerade verksamheten riskerar medföra försämring av ytvattenkvalitet och risk för att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan uppnås. Förutsättningar för undantag saknas. Dispens från föreskrifter för vattenskyddsområde kan inte ges. 

* Den planerade verksamheten medför betydande påverkan på riksintresse för friluftsliv och dricksvattenförsörjning.

* Den planerade verksamheten innebär förbjuden störning av fridlysta fladdermöss. Förutsättningar för artskyddsdispens saknas.

* Den planerade verksamheten medför alltför stora olägenheter för närboende och föreningar i och utanför verksamhetsområdet. 

* Den av sökanden valda lokaliseringen är därför inte en lämplig plats där ändamålet kan nås med minsta möjliga intrång för människors hälsa och miljö.

* Det är inte möjligt att i villkor föreskriva tillräckliga skyddsåtgärder eller begränsningar som uppväger den synnerligen olämpliga lokaliseringen. 

Alltså är verksamheten inte tillåtlig enligt vare sig miljöbalken eller EU:s miljölagstiftning och ansökan måste avslås.

Sökanden höll självklart fast vid att verksamheten inte skulle medföra annat än positiva effekter. Naturvårdsverket framförde kort att de fortsatt inte ansåg att lokaliseringen är lämplig. Länsstyrelsen och kommunens miljönämnd ansåg att lokalisering är problematisk, men tillstyrker även fortsatt. Naturskyddsföreningen i Stockholm avstyrker tillstånd. 

Troligen kommer kampen att fortsätta i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen. Vinner vi överklagar bolaget, vinner bolaget överklagar vi. Möjligen blir ingen part nöjd så att båda överklagar.

Här finns även det bildspel Sofia Hagman från Rädda Lövsta visade och berättade om för rätten under förhandlingen. https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2022/10/RL_220922_SH.pdf


Huvudförhandling om miljötillstånd Lövstaverket

Den 19-22 september är det huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen gällande miljötillstånd för det planerade kraftvärmeverket i Lövsta. Förhandlingen är öppen för allmänheten och äger rum på Eatery Gärdet, Konferenslokal Havet, Tegeluddsvägen 100. Lokalen rymmer 150 personer.

Ni som har gett vår jurist Gunilla Högberg Björck en fullmakt behöver inte delta själva. Dock är det bra om så många som möjligt kan vara med, särskilt den sista dagen för att visa att frågan är viktig för många parter.

Den 19 september kl. 14-16 kommer domstolen att göra syn på platsen. Räddalövsta har skapat ett särskilt evenemang för detta.

Om miljötillstånd beviljas kommer Lövstabadet och båtklubben att försvinna. Över strandpromenaden kommer det att gå ett stort transportband. Kraftvärmeverket och hamnen kommer att dominera landskapsbilden och riskerar även att förorena dricksvattnet för hela Stockholm.

Här hittar ni förhandlingsplanen:
https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2022/09/Nacka-TR-M-1167-20-Aktbil-219-forhandlingsordning-1.pdf


Evenemang på Facebook: https://fb.me/e/3INUhw0je

Syn i Lövsta

Den 19 september kl. 14-16 besöker Mark- och miljödomstolen Lövsta för att titta på området i verkligheten. Räddalövsta har gett förslag på platser som vi vill att domstolen ska se för att förstå hur ett stort kraftvärmeverk skulle påverka området. Föreningen och vår jurist kommer att delta vid synen.

Det är öppet för alla att närvara under synen. Vi vill gärna att så många som möjligt kommer ner till kullarna i Lövsta för att visa Mark och miljödomstolen det stora engagemang som finns i frågan.

Lyckebo trädgårdscafé håller öppet under eftermiddagen. Ta med barnen ner till badet, ta en fika på caféet, en ridtur på kullarna, en tur med båten ut på Lövstafjärden eller en promenad längs strandpromenaden och visa hur mycket området betyder för just dig.

Det är inte tillåtet att argumentera med domstolen under själva synen. Vill någon av er som är sakägare hålla ett anförande under förhandlingen den 19-22 september, kontakta vår jurist Gunilla Högberg Björck.

Välkomna!
Evenemang på Facebook: https://fb.me/e/2Rr5COyW4