Uppdatering om den pågående processen i Mark-och miljööverdomstolen (MÖD)

Stockholm Exergi har fått anstånd till 15 oktober att lämna sitt slutsvar på remissinstansernas yttranden. Efter detta får vi som sakägare yttra oss innan domstolen kungör ärendet. Domstolen har meddelat att ingen huvudförhandling eller syn i ärendet kommer göras utan domstolen kommer avgöra ärendet utifrån inkomna handlingar.
Styrelsen för Rädda Lövsta önskar alla våra medlemmar en fin sommar och återkommer med information när ny sådan finns

Idag har Mark- och miljööverdomstolen officiellt skickat ut en kungörelse

Idag har Mark- och miljööverdomstolen officiellt skickat ut en kungörelse gällande Stockholm Exergis överklagande. I och med detta kommer vår miljörättsjurist, med stöd av vårt team av experter, att noggrant förbereda och skicka in ett genomtänkt yttrande. Detta kommer att ske i god tid före utsatt deadline, vilket är den 12:e april.

https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2024/03/Svea-HR-M-15371-22-Aktbil-106.pdf

Yrkande till MÖD om att erhålla muntlig förhandling och syn

Föreningens miljörättsjurist Gunilla Högberg Björck har i veckan, inlämnat ett yrkande till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) om att hålla muntlig förhandling och syn i Lövsta i målet som rör Stockholm Exergis överklagande av Mark- och miljödomstolens (MMD) dom. Yrkandet finns i sin helhet i den bifogade pdf-filen.

I det fall muntlig förhandling, beviljas kommer vi vara i behov av ytterligare ekonomiskt stöd för domstolsprocessen. Vi återkommer med mer information så snart domstolen kungör sitt beslut.

Vi har nu nåtts av besked att Exergi har beviljats prövningstillstånd till MÖD (Mark och Miljööverdomstolen)

Vi har nu nåtts av besked att Exergi har beviljats prövningstillstånd till MÖD (Mark och Miljööverdomstolen)

Vår jurist Gunilla Högberg Björck har varit i kontakt med domstolen, för att ta reda på mer information.

Domstolen har i ett första skede skickat ut delgivning till en rad myndigheter för att dessa ska få möjlighet att yttra sig.

När yttrandena ska vara inne är ännu oklart, då myndigheterna har möjlighet att begära anstånd. Så här långt, vet vi att anstånd har beviljats för länsstyrelsen till 23 maj.

När yttrandena kommit in skall de sammanställas och föredras för domstolen. Då kommer även vi få möjlighet att yttra oss. Då domstolen har sommarstängt under juli- augusti är tidplan oklar, det känns tveksamt om vi hinner yttra oss före sommaren, och ev förhandling blir isf senare under hösten.

Vi återkommer med mer info, så snart vi vet mer.

Presentation från mötet med miljöborgarrådet

Den 20:e januari hade styrelsen för RäddaLövsta med förstärkning av Brita från expertgruppen vattengruppen, möte med Sth miljöborgarråd, Åsa Lindhagen.

Vi lyfte vikten av Mälaren som dricksvattentäkt, vikten av det planerade naturreservatet, Lövstabadet och tryckte självklart på alla de risker som vi ser med föreslagen lokalisering av Lövsta kraftvärmeverk.

Här kan ni se den presentation Rädda Lövsta visade under mötet.


Viktigt beslut räddar dricksvattnet för Stockholms invånare

I dag har Mark- och miljödomstolen slagit fast att energibolaget Stockholm Exergi inte får tillstånd att bygga ett av Sveriges största kraftvärmeverk vid Lövsta, Hässelby Villastad, i nordvästra Stockholm. Byggnationen anses utgöra en allt för stor risk då den kan slå ut Stockholms enda vattentäkt som förser kommunens invånare med dricksvatten.

Den tilltänkta platsen är i dag kraftigt kontaminerad av starka miljögifter från tidigare avfallsanläggning. Området anses vara ett av Sveriges mest förorenade då tungmetaller och andra kemikalier ligger gömda vid strandkanten invid Mälaren. För att stora fartyg med importerade sopor (RDF) ska kunna lägga till vid det planerade kraftvärmeverket måste enorma mängder bottensediment forslas bort. En samlad expertis hävdar att detta riskerar att sprida hälsovådliga miljögifter till Stockholms enda vattentäkt, några hundratals meter ifrån det planerade arbetet.

”Det är glädjens dag idag. Vi har kämpat i många år för att stoppa detta monsterbygge som riskerar dricksvattnet för 2 miljoner människor och dessutom är tänkt att ligga bara några hundra meter från närmaste bostadsområde. Därför känns det extra bra att domstolen lyssnat på ledande experter inom området”, säger Marie Granberg, ordförande i föreningen Rädda Lövsta.

Marken kan inte användas till bostadsbebyggelse på grund av de höga halterna av miljögifter. Deponierna breder ut sig längs stranden under vattenytan och långt ut i Mälaren ned till flera meters djup. 

”Jag hoppas att Stockholm Exergi tar sitt förnuft tillfånga och inte går vidare med en överklagan. Det finns andra lämpligare platser för ett nytt kraftvärmeverk. Att bygga där det är som allra mest förorenat i Sverige och ta risken att slå ut Stockholms enda vattentäkt känns inte seriöst”, avslutar Marie Granberg.