Presentation från mötet med miljöborgarrådet

Den 20:e januari hade styrelsen för RäddaLövsta med förstärkning av Brita från expertgruppen vattengruppen, möte med Sth miljöborgarråd, Åsa Lindhagen.

Vi lyfte vikten av Mälaren som dricksvattentäkt, vikten av det planerade naturreservatet, Lövstabadet och tryckte självklart på alla de risker som vi ser med föreslagen lokalisering av Lövsta kraftvärmeverk.

Här kan ni se den presentation Rädda Lövsta visade under mötet.


Viktigt beslut räddar dricksvattnet för Stockholms invånare

I dag har Mark- och miljödomstolen slagit fast att energibolaget Stockholm Exergi inte får tillstånd att bygga ett av Sveriges största kraftvärmeverk vid Lövsta, Hässelby Villastad, i nordvästra Stockholm. Byggnationen anses utgöra en allt för stor risk då den kan slå ut Stockholms enda vattentäkt som förser kommunens invånare med dricksvatten.

Den tilltänkta platsen är i dag kraftigt kontaminerad av starka miljögifter från tidigare avfallsanläggning. Området anses vara ett av Sveriges mest förorenade då tungmetaller och andra kemikalier ligger gömda vid strandkanten invid Mälaren. För att stora fartyg med importerade sopor (RDF) ska kunna lägga till vid det planerade kraftvärmeverket måste enorma mängder bottensediment forslas bort. En samlad expertis hävdar att detta riskerar att sprida hälsovådliga miljögifter till Stockholms enda vattentäkt, några hundratals meter ifrån det planerade arbetet.

”Det är glädjens dag idag. Vi har kämpat i många år för att stoppa detta monsterbygge som riskerar dricksvattnet för 2 miljoner människor och dessutom är tänkt att ligga bara några hundra meter från närmaste bostadsområde. Därför känns det extra bra att domstolen lyssnat på ledande experter inom området”, säger Marie Granberg, ordförande i föreningen Rädda Lövsta.

Marken kan inte användas till bostadsbebyggelse på grund av de höga halterna av miljögifter. Deponierna breder ut sig längs stranden under vattenytan och långt ut i Mälaren ned till flera meters djup. 

”Jag hoppas att Stockholm Exergi tar sitt förnuft tillfånga och inte går vidare med en överklagan. Det finns andra lämpligare platser för ett nytt kraftvärmeverk. Att bygga där det är som allra mest förorenat i Sverige och ta risken att slå ut Stockholms enda vattentäkt känns inte seriöst”, avslutar Marie Granberg.

Avslutad förhandling i Mark-, miljödomstolen.

Huvudförhandling om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta avslutades den 26/9 och dom kommer att meddelas den 28 november kl 13. Vår jurist Gunilla Högberg Björck kommer att meddela sina huvudmän domen. 

Under förhandlingens sista dag presenterade Gunilla följande punkter i sitt slutanförande: 

* Den planerade verksamheten riskerar medföra försämring av ytvattenkvalitet och risk för att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan uppnås. Förutsättningar för undantag saknas. Dispens från föreskrifter för vattenskyddsområde kan inte ges. 

* Den planerade verksamheten medför betydande påverkan på riksintresse för friluftsliv och dricksvattenförsörjning.

* Den planerade verksamheten innebär förbjuden störning av fridlysta fladdermöss. Förutsättningar för artskyddsdispens saknas.

* Den planerade verksamheten medför alltför stora olägenheter för närboende och föreningar i och utanför verksamhetsområdet. 

* Den av sökanden valda lokaliseringen är därför inte en lämplig plats där ändamålet kan nås med minsta möjliga intrång för människors hälsa och miljö.

* Det är inte möjligt att i villkor föreskriva tillräckliga skyddsåtgärder eller begränsningar som uppväger den synnerligen olämpliga lokaliseringen. 

Alltså är verksamheten inte tillåtlig enligt vare sig miljöbalken eller EU:s miljölagstiftning och ansökan måste avslås.

Sökanden höll självklart fast vid att verksamheten inte skulle medföra annat än positiva effekter. Naturvårdsverket framförde kort att de fortsatt inte ansåg att lokaliseringen är lämplig. Länsstyrelsen och kommunens miljönämnd ansåg att lokalisering är problematisk, men tillstyrker även fortsatt. Naturskyddsföreningen i Stockholm avstyrker tillstånd. 

Troligen kommer kampen att fortsätta i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen. Vinner vi överklagar bolaget, vinner bolaget överklagar vi. Möjligen blir ingen part nöjd så att båda överklagar.

Här finns även det bildspel Sofia Hagman från Rädda Lövsta visade och berättade om för rätten under förhandlingen. https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2022/10/RL_220922_SH.pdf


Huvudförhandling om miljötillstånd Lövstaverket

Den 19-22 september är det huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen gällande miljötillstånd för det planerade kraftvärmeverket i Lövsta. Förhandlingen är öppen för allmänheten och äger rum på Eatery Gärdet, Konferenslokal Havet, Tegeluddsvägen 100. Lokalen rymmer 150 personer.

Ni som har gett vår jurist Gunilla Högberg Björck en fullmakt behöver inte delta själva. Dock är det bra om så många som möjligt kan vara med, särskilt den sista dagen för att visa att frågan är viktig för många parter.

Den 19 september kl. 14-16 kommer domstolen att göra syn på platsen. Räddalövsta har skapat ett särskilt evenemang för detta.

Om miljötillstånd beviljas kommer Lövstabadet och båtklubben att försvinna. Över strandpromenaden kommer det att gå ett stort transportband. Kraftvärmeverket och hamnen kommer att dominera landskapsbilden och riskerar även att förorena dricksvattnet för hela Stockholm.

Här hittar ni förhandlingsplanen:
https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2022/09/Nacka-TR-M-1167-20-Aktbil-219-forhandlingsordning-1.pdf


Evenemang på Facebook: https://fb.me/e/3INUhw0je

Syn i Lövsta

Den 19 september kl. 14-16 besöker Mark- och miljödomstolen Lövsta för att titta på området i verkligheten. Räddalövsta har gett förslag på platser som vi vill att domstolen ska se för att förstå hur ett stort kraftvärmeverk skulle påverka området. Föreningen och vår jurist kommer att delta vid synen.

Det är öppet för alla att närvara under synen. Vi vill gärna att så många som möjligt kommer ner till kullarna i Lövsta för att visa Mark och miljödomstolen det stora engagemang som finns i frågan.

Lyckebo trädgårdscafé håller öppet under eftermiddagen. Ta med barnen ner till badet, ta en fika på caféet, en ridtur på kullarna, en tur med båten ut på Lövstafjärden eller en promenad längs strandpromenaden och visa hur mycket området betyder för just dig.

Det är inte tillåtet att argumentera med domstolen under själva synen. Vill någon av er som är sakägare hålla ett anförande under förhandlingen den 19-22 september, kontakta vår jurist Gunilla Högberg Björck.

Välkomna!
Evenemang på Facebook: https://fb.me/e/2Rr5COyW4

Kallelse till förhandling i Mark-, miljödomstolen, Nacka, har nu skickats ut. Förhandlingen är planerad till fyra dagar med start den 19/9.

Ni som givit vår anlitade jurist, Gunilla Högberg Björck, fullmakt att föra er talan, behöver inte delta men det är bra om så många som möjligt kan vara på plats i Nacka för att visa domstolen det stora intresset i frågan. Gunilla bedömer att det är viktigast under första och sista förhandlingsdagen.

En sk ”syn” kommer också att genomföras på platsen för det planerade kvv, i Lövsta. När det blir, får vi information om när det närmar sig. Även då kan det vara bra om många är i området för att visa intresse.

Stort tack till alla våra bidragsgivare!

Tack vare er har vi nu nått vårt insamlingsmål för hösten 2022, 100 000 kr!
Det innebär att vår anlitade jurist Gunilla Högberg Björck nu kan driva målet genom september-förhandlingen i mark- och miljödomstolen, som är den första instansen för att Rädda Lövsta!

Oavsett utgången räknar vi med att målet kommer att överklagas, antingen av Exergi eller av oss. Vi kommer därför att behöva fortsatt ekonomiskt stöd från er.

Ytterligare finansiering behövs för att kunna täcka arvodet för vår miljöjurist, som för vår, sakägarnas och alla andras talan i domstolsprocessen

Stort tack till alla er som redan skänkt pengar!  

Vi är nu inne i en riktigt viktig del av processen för om Lövstabadet försvinner till förmån för ett nytt kraftvärmeverk eller inte. 

Som ni vet skulle ett kraftvärmeverk i Lövsta få en stor negativ inverkan på miljön, inte bara i Hässelby utan också i andra närområden och med ökade risker för vårt dricksvatten, Mälaren och ökade utsläpp, som följd. 

Tack vare den senaste tidens donationer lämnar vi nu i slutet på maj in ännu ett yttrande, och i höst väntas beslut i Mark- och miljödomstolen, om Stockholm Exergis sökta tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksamhet i ett vattenskyddsområde.

På grund av den stora mängden yttranden och kompletteringar har ärendet blivit mera omfattande än vi först bedömde: Vi behöver därför ytterligare finansiering att kunna täcka arvodet för vår miljöjurist, som för vår, sakägarnas och alla andras talan i domstolsprocessen. 

Om tillräckligt många av oss bidrar med 100kr kan vi driva ärendet med full kraft genom domstolsförhandlingarna: 100kr! 

Vad är Lövstabadet, närmiljön och dricksvattnet värt för dig? 

Att vara medlem i RäddaLövsta är gratis: Alla i styrelsen jobbar helt ideellt, liksom alla de experter, som assisterar oss- och vår jurist, och alla ni andra som på olika sätt bidragit med er tid.

Om du kan och vill skänka 100kr (eller mer) swisha gärna på nr: 123 201 57 25

alternativt via bankgiro: 636-7817 

Stort tack för din hjälp!

Styrelsen för RäddaLövsta