I SEPTEMBER SKICKADE FÖRENINGEN RÄDDALÖVSTA FRÅGOR TILL POLITIKERNA I KOMMUNFULLMÄKTIGE MED ETT ANTAL FRÅGOR OM HUR DE SER PÅ PLANERNA OM KVV LÖVSTA

Nu har vi fått svar och vi har valt att publicera svaren nedan i sin helhet.

Vi i föreningen RäddaLövsta kan konstatera att svaren till stor del är likvärdiga och att det tycks råda en viss samstämmighet om valet av plats. En del frågor besvarades flera gånger från samma parti vi har redovisat samtliga svar nedan.

Rädda Lövsta anser att riskerna fortfarande negligeras till stor del och kommentaren om flygaskan som icke miljöfarlig anser vi är missvisande. Flygaska är hälsovådligt det och mycket annat kan du läsa mer om här på vår sida https://raddalovsta.se/mer-om-lovsta/

Svar från S,V,MP,C,L,M,KD

1. Tycker du att det är försvarbart att, i samband med marksanering och anläggande, samt under fortsatt drift av Lövstaverket, riskera Mälarens vattenkvalité och dricksvattentäkt?


S:

Att säkra dricksvattentäkten är en av de viktigaste frågorna i projektet. Om dricksvattenproduktionen skulle hotas får vi inte, kan vi inte och ska vi inte bygga i Lövsta. Vi har flera gånger påtalat för stadens olika förvaltningar att detta är den viktigaste frågan i projektet och att den måste ha högsta prioritet.

V:
Nej det vore oförsvarligt. Innan spaden sätts i marken måste miljöprövningen visa att byggnation och drift kan ske utan att Mälarens vattenkvalité hotas.

MP:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

MP: (2)
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenat, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Stockholm är en gammal industristad och vi har ett flertal områden i staden som har behov av åtgärder. För oss är det en nödvändighet att marken saneras. Det här projektet kan innebära att tonvis med skadliga ämnen kan saneras och tas om hand från mark och sjöbotten.   tungmetaller när marken och Mälarens botten tas om hand. Detta innebär också att risken minskar för att skadliga ämnen på sikt ska kunna skada vårt dricksvatten.

M:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

C:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

L:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

För närvarande läcker det från massorna från den f d Lövstatippen. När Lövstaverket byggs är en av de viktigaste uppgifterna att stoppa läckagen från tippen.

L:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

För närvarande läcker det från massorna från den f d Lövstatippen. När Lövstaverket byggs är en av de viktigaste uppgifterna att stoppa läckagen från tippen.

KD:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

För närvarande läcker det från massorna från den f d Lövstatippen. När Lövstaverket byggs är en av de viktigaste uppgifterna att stoppa läckagen från tippen.

KD (2):
Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras. Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad och dessa föroreningar kan riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten. Vi tycker det är helt nödvändigt att sanera marken.

2. Att tunga instanser som bland annat Länsstyrelsen, Norrvatten, Naturskyddsföreningen, Järfälla kommun och boende i området är starkt kritiska, får det dig att överväga dina ståndpunkter kring bygget?

S:

I detta skede i projektet har expertmyndigheterna som nämns i frågan ställt en rad frågor om den inskickade tillståndsansökan. Det är en del av processen och är helt normalt i detta skede. Syftet är att ansökan ska belysa alla perspektiv som krävs för att miljödomstolen ska kunna ta ställning till den.

V:
Vid alla stora anläggningsetableringar uppstår det målkonflikter, det gäller även i den planerade anläggningen i Lövsta. Vi ska förstås lyssna på, sätt oss in i remissvaren och värdera den sakliga kritiken men har som förtroendevalda även ett ansvar att se till vad som ligger i andra vågskålen, ett stort behov av att kunna leverera miljövänlig och pålitlig värme och el till den växande staden, även efter att den klimatförstörande kolkraften har stängts ned.

MP:
Självklart kommer alla inkomna synpunkter att beaktas i den fortsatta processen.

Staden samarbetar nära Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun för att undanröja de frågetecken som finns omkring bygget. Slutligen måste dessa intressenter godkänna Stockholms Exergis planer att bygga Lövstaverket.

M:
Självklart kommer alla inkomna synpunkter att beaktas i den fortsatta processen.

Staden samarbetar nära Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun för att undanröja de frågetecken som finns omkring bygget. Slutligen måste dessa intressenter godkänna Stockholms Exergis planer att bygga Lövstaverket.

C:
Självklart kommer alla inkomna synpunkter att beaktas i den fortsatta processen.

Staden samarbetar nära Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun för att undanröja de frågetecken som finns omkring bygget. Slutligen måste dessa intressenter godkänna Stockholms Exergis planer att bygga Lövstaverket.

L:
Självklart kommer alla inkomna synpunkter att beaktas i den fortsatta processen.

Staden samarbetar nära Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun för att undanröja de frågetecken som finns omkring bygget. Slutligen måste dessa intressenter godkänna Stockholms Exergis planer att bygga Lövstaverket.

KD:
Självklart kommer alla inkomna synpunkter att beaktas i den fortsatta processen.

Staden samarbetar nära Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun för att undanröja de frågetecken som finns omkring bygget. Slutligen måste dessa intressenter godkänna Stockholms Exergis planer att bygga Lövstaverket.

 

3. Anser du att det är miljömässigt hållbart att importera och elda sopor, samtidigt som målet är att minska mängden sopor globalt, då de i större utsträckning än nu ska återvinnas?

S:
Syftet med anläggningen i Lövsta är att erbjuda behandling av restavfall som uppstår vid den ökade sortering som krävs enligt EU:s och Sveriges avfallsmål och krav. Detta sk restavfall kallas RDF och förbränns med energiåtervinning i form av el och fjärrvärme vilket gör att vi minskar samhällets behov av resurser och bränslen. Anläggningen i Lövsta byggs alltså inte för den gamla klassiska soppåsen från under våra köksbänkar. Den byggs för att ta hand om det ökade flöde av så kallat rejekt som kommer att uppstå från en allt bättre sortering. EU:s mål är mycket tufft – vid 2035 ska deponering ha minskat från dagens ca 50 procent till 10 procent. Mängden avfall ska minska bland annat genom ökad återvinning av material. Det betyder att cirka 100 miljoner ton avfall ska vändas tillbaka till samhället i form av material som ska ersätta jungfruliga råvaror. Men all erfarenhet visar att en del restavfall kvarstår och där är förbränning med effektiv återvinning av energin bättre än deponi. Anläggningen som planeras i Lövsta är alltså en pusselbit i en större omställning inom hela avfallsområdet. Mängden avfall per person ska minska, precis som energi ska användas allt mer effektivt. Det betyder att den behandlingskapacitet som Stockholm Exergi har och planerar för kommer att kunna hantera restavfall från allt fler verksamheter och människor. Idag flödar varor, produkter, livsmedel och även sekundära råvaror så som utsorterad plast, papper eller metaller mellan EU:s länder. Det som konsumeras och slutligen blir avfall i Sverige är i stor utsträckning importerat. Det viktiga är att den cirkulära ekonomin blir effektiv och leder oss mot minskad resursförbrukning. Detta mål kräver samarbete mellan nationer, precis som klimatfrågan i stort. Anläggningen i Lövsta skulle kunna behandla ungefär 1 procent av det som kommer att behöva förbrännas inom EU. Eftersom vi har unikt goda förutsättningar att använda energin i våra fjärrvärmenät går knappt någon energi förlorad. Därför blir det naturligt att en liten del av denna typ av avfallsbehandling hamnar i Sverige. En hållbar utveckling betyder att mängden avfall per capita eller omsatt krona i samhället måste minska, och vi räknar med detta. Exergi anpassar behandlingskapaciteten för att svara mot samhällets behov över tid. Man kan dra en parallell med fjärrvärmen, där den befintliga produktionskapaciteten är tillräcklig trots att det byggs nytt hela tiden – energibehovet per kvadratmeter eller byggnad minskar.

V:
Ur miljö- och klimatsynpunkt är det oftast värre att låta sopor ligga på deponi, med risk för läckage av både gifter och växthusgaser, än att elda upp dem. Detta särskilt om energin kan användas till värme och elproduktion. Det är viktigt att återvinna så mycket så möjligt, men så länge sopor existerar är det därför försvarbart att elda dem.

MP:
För oss i Miljöpartiet är det viktigt att vi hela tiden arbetar för att stadens energiproduktion blir fossilfri, och därmed även arbetar för att det som energiåtervinns inte innehåller saker som skulle kunna materialåtervinnas eller återbrukas, detta är även stadens övergripande mål.

Enligt miljötillståndsansökan så är bränslet som kommer användas i Lövstaverket till exempel textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget och trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin, eller olika typer av biobränsle. Att lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna är inte heller något som vi ser som ett miljömässigt bra alternativ.

MP (2):
Stadens övergripande mål är att öka andelen avfall som återbrukas eller materialåtervinns och det är oerhört viktigt att produktion styrs till att mer material återvinns och blir nya produkter. Det material som idag inte går att återvinna måste dock tas om hand på något sätt.

Det bränsle som kommer användas i Lövstaverket är exempelvis textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget samt exempelvis trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin. Det är alltså inte ”vanliga sopor” såsom de ser ut i våra papperskorgar som kommer att brännas. Att istället lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna det är inte något som vi ser som ett miljömässigt försvarbart alternativ.

Vi ser även det som mycket viktigt att innehållet på det avfall som energiåtervinns är väl definierat samt att det styrs mot att vara fossilfritt för att vi ska nå nå stadens mål om fossilbränslefrihet.

M:
Stadens övergripande mål är att öka andelen avfall som återbrukas eller materialåtervinns och det är oerhört viktigt att produktion styrs till att mer material återvinns och blir nya produkter. Det material som idag inte går att återvinna måste dock tas om hand på något sätt.

Det bränsle som kommer användas i Lövstaverket är exempelvis textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget samt exempelvis trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin. Det är alltså inte ”vanliga sopor” såsom de ser ut i våra papperskorgar som kommer att brännas. Att istället lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna det är inte något som vi ser som ett miljömässigt försvarbart alternativ.

Vi ser även det som mycket viktigt att innehållet på det avfall som energiåtervinns är väl definierat samt att det styrs mot att vara fossilfritt för att vi ska nå nå stadens mål om fossilbränslefrihet.

C:

Stadens övergripande mål är att öka andelen avfall som återbrukas eller materialåtervinns och det är oerhört viktigt att produktion styrs till att mer material återvinns och blir nya produkter. Det material som idag inte går att återvinna måste dock tas om hand på något sätt.

Det bränsle som kommer användas i Lövstaverket är exempelvis textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget samt exempelvis trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin. Det är alltså inte ”vanliga sopor” såsom de ser ut i våra papperskorgar som kommer att brännas. Att istället lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna det är inte något som vi ser som ett miljömässigt försvarbart alternativ.

Vi ser även det som mycket viktigt att innehållet på det avfall som energiåtervinns är väl definierat samt att det styrs mot att vara fossilfritt för att vi ska nå nå stadens mål om fossilbränslefrihet.

L:

Soporna som ska förbrännas skulle annars läggas i deponi, som oftast läcker miljögifter. Det är mer miljövänligt att förbränna soporna modernt och effektivt.

Stadens övergripande mål är att öka andelen avfall som återbrukas eller materialåtervinns och det är oerhört viktigt att produktion styrs till att mer material återvinns och blir nya produkter. Det material som idag inte går att återvinna måste dock tas om hand på något sätt.

Det bränsle som kommer användas i Lövstaverket är exempelvis textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget samt exempelvis trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin. Det är alltså inte ”vanliga sopor” såsom de ser ut i våra papperskorgar som kommer att brännas. Att istället lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna det är inte något som vi ser som ett miljömässigt försvarbart alternativ.

Vi ser även det som mycket viktigt att innehållet på det avfall som energiåtervinns är väl definierat samt att det styrs mot att vara fossilfritt för att vi ska nå nå stadens mål om fossilbränslefrihet.

KD:
Soporna som ska förbrännas skulle annars läggas i deponi, som oftast läcker miljögifter. Det är mer miljövänligt att förbränna soporna modernt och effektivt.

Stadens övergripande mål är att öka andelen avfall som återbrukas eller materialåtervinns och det är oerhört viktigt att produktion styrs till att mer material återvinns och blir nya produkter. Det material som idag inte går att återvinna måste dock tas om hand på något sätt.

Det bränsle som kommer användas i Lövstaverket är exempelvis textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget samt exempelvis trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin. Det är alltså inte ”vanliga sopor” såsom de ser ut i våra papperskorgar som kommer att brännas. Att istället lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna det är inte något som vi ser som ett miljömässigt försvarbart alternativ.

Vi ser även det som mycket viktigt att innehållet på det avfall som energiåtervinns är väl definierat samt att det styrs mot att vara fossilfritt för att vi ska nå nå stadens mål om fossilbränslefrihet.

4. Hur ser du på det faktum att såväl fartygstrafiken som lastbilstrafiken kommer att öka markant i området? Dessutom med miljöfarlig aska som restprodukt.

S:

I tillståndsansökan återges data från en trafikanalys med trafikmätningar. Idag sker omkring 80 tunga transporter till området varje dygn. Om projektet genomförs faller dels en del transporter till freonåtervinningen bort, samtidigt som en del transporter till och från kraftvärmeverket tillkommer; ca 18 transportrörelser per dygn och i huvudsak dagtid. Det kommer att vara möjligt att undvika rusningstid så att anläggningen inte bidrar till köbildningen under rusningstimmarna. Nettoeffekten blir omkring 90 tunga transporter varje dygn, alltså en viss ökning jämfört med nuläget. Sedan tillkommer som mest 300 fartygsanlöp per år. Bullerutredningen i ansökan visar att naturområdet norr om Lövsta och den planerade anläggningen fortfarande kommer att vara ett tyst område. Sommartid drivs inte anläggningen och då sker alltså inga fartygstransporter. De askor som transporteras kräver visserligen en godkänd behandling som ska säkerställa att ingående ämnen inte kommer ut i miljön, men det är inte ett material som anses farligt att transportera i sig. Ett läckage av aska är förhållandevis enkelt att städa upp och ger inga bestående skador eller effekter.

V:
Det är en ofrånkomlig aspekt av bygget som vi tror kan hanteras bra, helst genom att den mesta trafiken sker sjövägen. 

MP:
Redan idag så går det lastbilar till och från området där Lövstaverket planeras, och uträkningarna visar att lastbilstrafiken kommer öka marginellt, från ca 4,4 % till 5,8 % av den totala trafiken i området.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på.

Det kan vara värt att tillägga att askan som Lövstaverket kommer ge upphov till inte klassas som farligt avfall


MP (2):
Det går idag tung trafiken, alltså lastbilar, till och från området där Lövstaverket planeras. Utifrån de beräknade trafiksiffror som finns för hur trafiken kommer se ut när Lövstaverket är klart så väntas mängden tung trafik med lastbil att öka i ganska liten utsträckning, från ca 4,4% till 5,8% av den totala trafiken i området.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på.

Vidare är askan som Lövstaverket kommer ge upphov till är inte klassat som farligt avfall.

M:
Det går idag tung trafiken, alltså lastbilar, till och från området där Lövstaverket planeras. Utifrån de beräknade trafiksiffror som finns för hur trafiken kommer se ut när Lövstaverket är klart så väntas mängden tung trafik med lastbil att öka i ganska liten utsträckning, från ca 4,4% till 5,8% av den totala trafiken i området.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på.

Vidare är askan som Lövstaverket kommer ge upphov till är inte klassat som farligt avfall.

C:
Det går idag tung trafiken, alltså lastbilar, till och från området där Lövstaverket planeras. Utifrån de beräknade trafiksiffror som finns för hur trafiken kommer se ut när Lövstaverket är klart så väntas mängden tung trafik med lastbil att öka i ganska liten utsträckning, från ca 4,4% till 5,8% av den totala trafiken i området.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på.

Vidare är askan som Lövstaverket kommer ge upphov till är inte klassat som farligt avfall.

L:
Det går idag tung trafiken, alltså lastbilar, till och från området där Lövstaverket planeras. Utifrån de beräknade trafiksiffror som finns för hur trafiken kommer se ut när Lövstaverket är klart så väntas mängden tung trafik med lastbil att öka i ganska liten utsträckning, från ca 4,4% till 5,8% av den totala trafiken i området. Några km söderut, vid Vinsta, kommer en av trafikplatserna för Förbifarten att öppnas.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på. Fartygstrafiken utgör en mycket liten fara i sammanhanget, t ex genom att fartyg på Mälaren ska ha dubbla skrov.

Vidare är askan som Lövstaverket kommer ge upphov till inte klassat som farligt avfall.

KD:
Det går idag tung trafiken, alltså lastbilar, till och från området där Lövstaverket planeras. Utifrån de beräknade trafiksiffror som finns för hur trafiken kommer se ut när Lövstaverket är klart så väntas mängden tung trafik med lastbil att öka i ganska liten utsträckning, från ca 4,4% till 5,8% av den totala trafiken i området. Några km söderut, vid Vinsta, kommer en av trafikplatserna för Förbifarten att öppnas.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på. Fartygstrafiken utgör en mycket liten fara i sammanhanget, t ex genom att fartyg på Mälaren ska ha dubbla skrov.

Vidare är askan som Lövstaverket kommer ge upphov till inte klassat som farligt avfall.

5. Är det försvarbart att deponera miljöfarlig aska, som vi i så fall skulle ge upphov till, till andra länder?

S:

Det viktiga är att restprodukterna från anläggningen hanteras på ett miljösäkert sätt och att alla gällande miljökrav uppfylls. Det finns aktörer inom Sverige men även i Norge som erbjuder denna typ av slutlig hantering av askor. Generellt sett är det viktigt att Exergi finner bra lösningar i första hand.

V:
Med alla frågor som gäller avväganden och kompromisser får jag svara ungefär som ovan. Det är vårt ansvar att så långt det är möjligt hantera de miljömässiga konsekvenserna av vår produktion under tiden vi så snabbt som möjligt ställer om till ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt att leva. Tyvärr innebär det – oavsett hur man gör det – kortsiktiga negativa resultat som är oönskade och dessa ska förstås minimeras i det längsta. 

MP:
Alla typer av förbränningsanläggningar ger upphov till aska, det är inte något som är unikt för Lövstaverket. Ingen av de typer av aska som kommer är klassade som farligt avfall. En del av askan planeras behandlas vidare i Bristaverket utanför Knivsta. Den andra typen ska tas om hand i en kretsloppsanläggning i Högbytorp.

M:
Alla typer av förbränningsanläggningar ger upphov till aska, det är inte något som är unikt för Lövstaverket. Ingen av de typer av aska som kommer är klassade som farligt avfall. En del av askan planeras behandlas vidare i Bristaverket utanför Knivsta. Den andra typen väntas till en kretsloppsanläggning i Högbytorp.

C:

Alla typer av förbränningsanläggningar ger upphov till aska, det är inte något som är unikt för Lövstaverket. Ingen av de typer av aska som kommer är klassade som farligt avfall. En del av askan planeras behandlas vidare i Bristaverket utanför Knivsta. Den andra typen väntas till en kretsloppsanläggning i Högbytorp

L:
Alla typer av förbränningsanläggningar ger upphov till aska, det är inte något som är unikt för Lövstaverket. Ingen av de typer av aska som kommer är klassade som farligt avfall. En del av askan planeras behandlas vidare i Bristaverket utanför Knivsta. Den andra typen väntas till en kretsloppsanläggning i Högbytorp.

KD:
Alla typer av förbränningsanläggningar ger upphov till aska, det är inte något som är unikt för Lövstaverket. Ingen av de typer av aska som kommer är klassade som farligt avfall. En del av askan planeras behandlas vidare i Bristaverket utanför Knivsta. Den andra typen väntas till en kretsloppsanläggning i Högbytorp.

6. Hur ser du på att ett intrång har gjorts på det tilltänkta naturreservatet i Kyrkhamn?

S:
Det kommer fortfarande vara möjligt att bilda ett naturreservat i området.

V:
Se ovan punkt 5.

MP:
Frågan om Kyrkhamns naturreservat är viktig för oss och det är av stor vikt att det kommande reservatet blir så bra som möjligt både för djur, natur och människor. Vi behöver stärka och skydda de gröna spridningsvägarna och se till värna de möjligheter som finns för rekreation samt även skapa nya. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan bli större för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden.

MP (2)
I stadens översiktsplan pekas platsen för det tilltänkta kraftvärmeverket ut som ett område för industriverksamhet. Men, då området runt det planerade verket är ett viktigt naturområde så är såklart en viktig prioritet att skydda naturen i området kring Kyrkhamn och tillse att de gröna spridningsvägarna skyddas och stärks. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan utökas för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden. 

M:
I stadens översiktsplan pekas platsen för det tilltänkta kraftvärmeverket ut som ett område för industriverksamhet. Men, då området runt det planerade verket är ett viktigt naturområde så är såklart en viktig prioritet att skydda naturen i området kring Kyrkhamn och tillse att de gröna spridningsvägarna skyddas och stärks. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan utökas för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden. 

C:
I stadens översiktsplan pekas platsen för det tilltänkta kraftvärmeverket ut som ett område för industriverksamhet. Men, då området runt det planerade verket är ett viktigt naturområde så är såklart en viktig prioritet att skydda naturen i området kring Kyrkhamn och tillse att de gröna spridningsvägarna skyddas och stärks. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan utökas för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden.

L:
I stadens översiktsplan pekas platsen för det tilltänkta kraftvärmeverket ut som ett område för industriverksamhet. Men, då området runt det planerade verket är ett viktigt naturområde så är såklart en viktig prioritet att skydda naturen i området kring Kyrkhamn och tillse att de gröna spridningsvägarna skyddas och stärks. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan utökas för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden.

KD:
I stadens översiktsplan pekas platsen för det tilltänkta kraftvärmeverket ut som ett område för industriverksamhet. Men, då området runt det planerade verket är ett viktigt naturområde så är såklart en viktig prioritet att skydda naturen i området kring Kyrkhamn och tillse att de gröna spridningsvägarna skyddas och stärks. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan utökas för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden.

 

7. Hur ser du på att planområdet där de nuvarande deponierna ligger, läggs utanför ansvaret och därmed kan fortsätta läcka avfall, gifter i Mälaren?

S:
Stockholm Exergi söker om tillstånd till ny verksamhet på angiven plats och kommer att genomföra den sanering av sjöbotten och mark som krävs för projektet. En ny detaljplan ska tas fram för det område som anläggningen ska etableras på. Det innebär att Exergi genomför förbättrande åtgärder inom de delar av Lövstaområdet som berörs. Vad gäller status för det omgivande deponiområdet bevakas det av miljöförvaltningen i Stockholms stad som är tillsynsmyndighet. Det finns ett godkänt kontrollprogram för deponierna. Vid provtagning konstateras förhöjda halter av vissa föroreningar i grundvatten inom deponierna som inte är täta mot Mälaren och visst läckage av föroreningar förekommer, dock inget avfall. Deponierna har sluttäckts för att minimera lakning av föroreningar till Mälaren. Det gör att regnvatten rinner ovanpå tätskikt och inte genom deponierna. Täckningen minskar även avfallets kontakt med syre och de reaktioner och kemisk lakning som den kontakten kan medföra. Provtagning gjorda i Lövstafjärden inom kontrollprogrammet understiger Livsmedelverkets gränsvärden. Förutsättningen för kraftverksbygget är att påverkan på deponierna bedöms vara försumbar.

V:
Det finns stark anledning att sanera mark och sjöbotten både i och utanför planområdet. 

MP:
Staden har ett stort ansvar att tillse att ingen del av området ger upphov till föroreningar till Mälaren. Oavsett byggnation eller inte.

M:
Staden har ett stort ansvar att tillse att ingen del av området ger upphov till föroreningar till Mälaren. Oavsett byggnation eller inte.

C:
Staden har ett stort ansvar att tillse att ingen del av området ger upphov till föroreningar till Mälaren. Oavsett byggnation eller inte.

L:
Staden har ett stort ansvar att tillse att ingen del av området ger upphov till föroreningar till Mälaren. Oavsett byggnation eller inte.

KD:
Staden har ett stort ansvar att tillse att ingen del av området ger upphov till föroreningar till Mälaren. Oavsett byggnation eller inte.

8. Hur ställer du dig till att det populära Lövstabadet med kringliggande natur, båtklubb och rekreationsområde försvinner i och med bygget? Och att ingen realistisk ersättningsplats har presenterats än?

S:
Både staden, främst via idrottsförvaltningen, och Stockholm Exergi jobbar intensivt med frågan och med målet att hitta ersättningsplatser av minst samma standard som nuvarande bad och småbåtshamn innan en etablering av anläggningen sker.

V:
Det är viktigt att acceptabla alternativa placeringar av badet och båtplatserna ingår i beslutet. 

MP:
Vi har sedan en tid tillbaka arbetat inom staden för att lösa frågan kring båtklubben och badplatsen. Staden utreder just nu lämpliga närliggande platser i området för att etablera en ny badplats och lämplig ersättningsplats för båtarna.

Naturen och rekreationsområdet kommer inte försvinna och staden arbetat just nu med att etablera ett naturreservat i området. Något som kommer ge naturen på platsen ett skydd som den inte har idag. Då dessa naturområden, med dess rekreationsmöjligheter, kommer att finnas kvar med stärkt skydd och nya skötselföreskrifter tror vi att platsen även framöver kommer vara välbesökt av stockholmare som vill ta en promenad i skogen, en löprunda eller ha en picknick.

M:
Vi har sedan en tid tillbaka arbetat inom staden för att lösa frågan kring båtklubben och badplatsen. Staden utreder just nu lämpliga närliggande platser i området för att etablera en ny badplats och lämplig ersättningsplats för båtarna.

Naturen och rekreationsområdet kommer inte försvinna och staden arbetat just nu med att etablera ett naturreservat i området. Något som kommer ge naturen på platsen ett skydd som den inte har idag. Då dessa naturområden, med dess rekreationsmöjligheter, kommer att finnas kvar med stärkt skydd och nya skötselföreskrifter tror vi att platsen även framöver kommer vara välbesökt av stockholmare som vill ta en promenad i skogen, en löprunda eller ha en picknick.

C:
Vi har sedan en tid tillbaka arbetat inom staden för att lösa frågan kring båtklubben och badplatsen. Staden utreder just nu lämpliga närliggande platser i området för att etablera en ny badplats och lämplig ersättningsplats för båtarna.

Naturen och rekreationsområdet kommer inte försvinna och staden arbetat just nu med att etablera ett naturreservat i området. Något som kommer ge naturen på platsen ett skydd som den inte har idag. Då dessa naturområden, med dess rekreationsmöjligheter, kommer att finnas kvar med stärkt skydd och nya skötselföreskrifter tror vi att platsen även framöver kommer vara välbesökt av stockholmare som vill ta en promenad i skogen, en löprunda eller ha en picknick.

L:
Vi har sedan en tid tillbaka arbetat inom staden för att lösa frågan kring båtklubben och badplatsen. Staden utreder just nu lämpliga närliggande platser i området för att etablera en ny badplats och lämplig ersättningsplats för båtarna. Lövstabadet och båtklubben ska ersättas och det positiva är att de kan ersättas av en plats som inte riskerar att drabbas av gifterna från en f d soptipp.

Naturen och rekreationsområdet kommer inte försvinna och staden arbetat just nu med att etablera ett naturreservat i området. Något som kommer ge naturen på platsen ett skydd som den inte har idag. Då dessa naturområden, med dess rekreationsmöjligheter, kommer att finnas kvar med stärkt skydd och nya skötselföreskrifter tror vi att platsen även framöver kommer vara välbesökt av stockholmare som vill ta en promenad i skogen, en löprunda eller ha en picknick.

KD:
Vi har sedan en tid tillbaka arbetat inom staden för att lösa frågan kring båtklubben och badplatsen. Staden utreder just nu lämpliga närliggande platser i området för att etablera en ny badplats och lämplig ersättningsplats för båtarna. Lövstabadet och båtklubben ska ersättas och det positiva är att de kan ersättas av en plats som inte riskerar att drabbas av gifterna från en f d soptipp.

Naturen och rekreationsområdet kommer inte försvinna och staden arbetat just nu med att etablera ett naturreservat i området. Något som kommer ge naturen på platsen ett skydd som den inte har idag. Då dessa naturområden, med dess rekreationsmöjligheter, kommer att finnas kvar med stärkt skydd och nya skötselföreskrifter tror vi att platsen även framöver kommer vara välbesökt av stockholmare som vill ta en promenad i skogen, en löprunda eller ha en picknick. 

9. Vilka alternativa platser har du lyft som alternativ placering av kraftvärmeverket? Och vad fick dig att i så fall ändå förespråka Lövsta som det bästa alternativet?

S:
I ansökan redovisar Stockholm Exergi vilka platser de undersökt och motiven till att de valt att söka om tillstånd i Lövsta. Platsen har också reserverats för denna utveckling sedan länge. Det finns få platser som skulle kunna bära den typ av anläggning (tillgång till hamn, el, fjärrvärmenät, ytor) och de alternativa platserna skulle kräva omfattande nyanläggning och förstärkningar av distributionsledningar. Dels driver avståndet i sig mycket stora kostnader, dels behöver de i delar byggas genom så tätbebyggda innerstadsområden att det i praktiken inte är genomförbart.

V:
Enligt stadens uppfattning finns inga lämpliga andra placeringar. Andra tänkbara platser lever inte upp till de krav som ställs på för att förlägga en så stor anläggning där. 

MP:
Man har tittat på olika lösningar för kraftvärmeförsörjningen inom staden men det finns få platser i Stockholm där en liknande anläggning för den kapacitet som behövs för energiförsörjningen som Lövstaverket ska producera kan förläggas.

De alternativ som studerats klarar inte kraven på vare sig miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi bedömer att de alternativ som Rädda Lövsta har på sin hemsida inte heller klarar dessa krav.

Lövsta är det bästa studerade alternativet.

M:
Man har tittat på olika lösningar för kraftvärmeförsörjningen inom staden men det finns få platser i Stockholm där en liknande anläggning för den kapacitet som behövs för energiförsörjningen som Lövstaverket ska producera kan förläggas.

De alternativ som studerats klarar inte kraven på vare sig miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi bedömer att de alternativ som Rädda Lövsta har på sin hemsida inte heller klarar dessa krav.

Lövsta är det bästa studerade alternativet.

C:
Man har tittat på olika lösningar för kraftvärmeförsörjningen inom staden men det finns få platser i Stockholm där en liknande anläggning för den kapacitet som behövs för energiförsörjningen som Lövstaverket ska producera kan förläggas.

De alternativ som studerats klarar inte kraven på vare sig miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi bedömer att de alternativ som Rädda Lövsta har på sin hemsida inte heller klarar dessa krav.

Lövsta är det bästa studerade alternativet.

L:
Man har tittat på olika lösningar för kraftvärmeförsörjningen inom staden men det finns få platser i Stockholm där en liknande anläggning för den kapacitet som behövs för energiförsörjningen som Lövstaverket ska producera kan förläggas.

De alternativ som studerats klarar inte kraven på vare sig miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi bedömer att de alternativ som Rädda Lövsta har på sin hemsida inte heller klarar dessa krav.

Lövsta är det bästa studerade alternativet.

KD:
Man har tittat på olika lösningar för kraftvärmeförsörjningen inom staden men det finns få platser i Stockholm där en liknande anläggning för den kapacitet som behövs för energiförsörjningen som Lövstaverket ska producera kan förläggas.

De alternativ som studerats klarar inte kraven på vare sig miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi bedömer att de alternativ som Rädda Lövsta har på sin hemsida inte heller klarar dessa krav.

Lövsta är det bästa studerade alternativet.

KD (2):
Olika lösningar för platser för kraftvärmeförsörjningen inom staden har undersökts, men platser i Stockholm för en liknande högkapacitet-anläggning som Lövstaverket är mycket svåra att utpeka. 

**************

Elbrist i Stockholm – Varför vill #Rädda Lövsta stoppa Lövstaverket?

Stockholm Exergi

De skriver i oktober på sin nyhetssida om elsituationen i Stockholm och motiverar varför kraftvärme är en viktig del av lösningen till att säkerställa att Stockholm har tillgång till säker kraftförsörjning.

https://www.stockholmexergi.se/nyheter/stockholms-handelskammares-senaste-rapport-om-elbristen-ar-alarmerande/

Ideella föreningen #Rädda Lövsta

Är i stort eniga med Exergis bedömning, men har några invändningar till hur de planerar att genomföra sitt nya kraftvärmeverk i Stockholm.

  1. De föreslår tillsammans med Stockholms stad att lägga verket i ett vattenskyddsområde, inom några få kilometer från två av Stockholmsregionens största vattenreningsverk. Flera tunga expertmyndigheter har haft invändningar och påpekat att alternativa lokaliseringar inte undersökts tillräckligt.

  2. De avser att huvudsakligen använda importerat utsorterat avfall, s.k. RDF, som bränsle. Hanteringen av RDF är inte helt oproblematisk, då den kräver mycket plats för beredning och kan förorsaka dålig lukt och andra hygieniska problem (skadedjur, mm). Vidare är den inte alls fossilfri (i snitt ca 30 % fossilbaserad plast enligt Naturvårdsverket), vilket staden säger sig eftersträva.

  3. Även om det nya verket kommer att förses med rökgasrening som uppfyller gällande miljönormer, så kommer stora volymer av rökgas, med potentiellt farliga ämnen och fina partiklar, att släppas ut i ett område med stor befolkningstäthet (nordvästra Stockholm, Järfälla och Sollentuna, mm).

  4. Det planerade verket är väldigt stort och skulle totalt dominera i ett område med huvudsakligen småhusbebyggelse nära inpå. Det skulle också inkräkta på ett planerat naturreservat som dessutom är Stockholms tystaste plats.

Vi har i ett antal informationsblad https://raddalovsta.se/mer-om-lovsta/ sammanställt fakta och kommenterat olika aspekter av det nya planerade verket på Lövsta.

Vi är inte emot att Exergi investerar i nya anläggningar för kraft- och fjärrvärme i Stockholmsregionen, men anser att de, tillsammans med staden, inte seriöst undersökt alternativa lokaliseringar utan bland annat styrts av stadens önskan om att maximera tillgång på attraktiv mark för bostäder samt vinst i Stockholm Exergi AB, där staden är 50-procentig delägare.

för #Rädda Lövsta/Bill Pettersson

Brev skickat till samtliga politiker i kommunfullmäktige. Var med och påverka du med!

2020-09-16 skickade vi ett brev till samtliga politiker i kommunfulmäktige Stockholms Stad där vi frågar vad de tycker om det planerade kraftvärmeverket. Vi bad dem svara senast den 1:a oktober och kommer publicera svaren på denna sida. Fram till idag har vi inte fått ett enda svar.

Vill du också vara med och påverka politikerna? Skriv ett eget mail till de du röstar på och ställ frågor du med. Om du behöver inspiration till vad du kan skriva är det fritt att låna text och bilder från vårt mail samt andra artiklar här på hemsidan. Det viktigaste är att vi ifrågasätter och visar att vi bryr oss inte att det är ett proffsigt formulerat brev.

Här kan du läsa brevet i sin helhet:

Det är kommunfullmäktige som avgör om Lövstaverket ska bli verklighet. Skriv därför till dina politiker i fullmäktige och berätta vad du tycker! Du hittar deras e-postadresser här:

https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1046

Risker och säkerhet

Vi har idag publicerat ett nytt dokument där vi tar upp riskerna och säkerheten kring kraftvärmeverket som planeras i Hässelby. Vilka är riskerna med att det ligger precis intill mälaren och vad skulle en brand innebära? En viktig och aktuell fråga då en kraftig brand rasade i anslutning till ett kraftvärmeverk i Norrköping. Läs mer via länken nedan.

Öppet diskussionsmöte online 23/9 19:00

Ett onlinemöte hålls den 23/9 19:00 för att tillsammans spåna på idéer för det fortsatta arbetet mot ett kraftvärmeverk i Lövsta. Ett öppet forum för alla medlemmar som vill bidra med idéer, kunskap och arbetskraft.

Kom gärna med förslag och lyssna vad andra har för bra idéer hur vi tillsammans kan skapa opinion och påverka våra politiker. Vi kan inte lova att alla föranmälda frågor tas upp av oss.

Länk till videomötet skickas till föranmälda från info@raddalovsta.se ett par timmar innan start. Max antal på mötet är 100 personer.Klicka på länken nedan för att anmäla dig till mötet.
https://forms.gle/UgfPWayKX5Fm98QJ6

Lästips: Import av avfall en lönsam affär för energibolagen

Här kommer lite sommarläsning om importen av sopor (RDF) till Sverige och varför det inte är långsiktigt hållbart att bränna importerade sopor.

“Till skillnad från fossila bränslen, kostar det inte att köpa in soporna som bränsle. Landets kraftvärmeverk får betalt för att ta emot soporna. Omkring 400 kronor per ton. Kraftvärmeverken fick cirka 800 miljoner kronor under 2015 för att elda upp andra länders sopor. Dessutom får kraftvärmeverken betalt i andra änden av fastighetsägarna, när de genom avfallsförbränningen producerar el och värme. Ingen dålig affärsidé.”

Läs hela artikeln här: https://byggteknikforlaget.se/import-av-sopor-fran-europa-till-vilken-miljonytta-for-samhallssektorn/

Aktuellt från #RäddaLövsta

I förra veckan hade styrelsen sista styrelsemötet före semestern. Styrelsen fortsätter sitt arbete med att förbereda vår strategi inför kommande förhandling i Mark- och Miljödomstolen. En första inledande remissrunda har nu avslutats, där flera tunga instanser har begärt kompletteringar av exergis ansökan. Du kan läsa dessa svar på vår hemsida.Stockholm exergi har begärt och fått uppskov för att komma in med kompletteringar till den 15 oktober. Detta innebär att tidigast i slutet på året kan ärendet behandlas av domstolen. Detta innebär också att vi behöver anpassa vår timing i vårt påverkansarbete till den nya tidplanen. 

Då vi pga pandemin var tvungna att skjuta upp vårt årsmöte och det ännu inte finns någon ny info kring när fysiska möten åter kan hållas väljer vi nu att ha ett digitalt årsmöte. 

Save the date:  Onsdag 26/8 kl 19. Mer info och inbjudan kommer efter sommaren.  

En fin sommar önskar vi er alla! Styrelsen för #RäddaLövsta

Yttranden till Mark- och miljödomstolen

Nu har yttranden till Mark- och miljödomstolen inkommit. Många av dessa är starkt kritiska och ställer krav på ytterligare utredningar. Bland annat Naturvårdsverket anser att lokaliseringsfrågan inte är tillräckligt utredd. Flera instanser kräver också ytterligare utredning av vattenskyddsfrågan. Du hittar även Stockholm Exergis ansökan.

Mycket att läsa för dig som är intresserad. Klicka vidare på länken nedan för att komma till dokumenten.

Uppdatering 5/5-2020

5/5 hade styrelsen i Rädda Lövsta digitalt möte. Vår jurist Gunilla Högberg Björck var med en del av mötet och informerade oss om läget. Mark- och miljödomstolen har inte kunnat ge något datum när det blir dags för henne att lämna in yttrande å sakägarnas vägnar. Gunilla tror att det tidigast kommer att ske i oktober/november. Både den rådande pandemin och ärendets storlek gör det svårt att tidsplanera men i dagsläget räknar vi med en långdragen process.

Vi har kontakt med flera experter som kommer att bidra med sina kunskaper och vi fortsätter söka efter fler, bl a med hjälp av de kontakter vi redan har. Vi jobbar också vidare med att kontakta politiker. 

Inom den närmaste tiden kommer det läggas ut fler handlingar på hemsidan att ta del av för de som är intresserade. Det går alltid kontakta oss via hemsidan. Länk finns i menyn.

Ta hand om dig och varandra!

Styrelsen Rädda Lövsta