Transporter

Bränsletransporter till anläggningen kommer i huvudsak att gå med båt. Men transporter med lastbil kommer också att öka till och från området. Transporter av aska och slagg från verket sker primärt med bil. Transporter medför utsläpp till luft och buller.

Cirka 300 fartygsanlöp per år

Stockholm Exergi säger i sitt samrådsunderlag1) att avfallsbaserat bränsle (RDF) levereras till anläggningen i balar medan biobränsle och RT-flis levereras i bulk. Förutsatt att allt bränsle levereras in sjövägen är behovet ca 300 fartygsanlöp per år. Utrustning för mottagning av en begränsad mängd av båda bränsletyperna med lastbil skall av reserv- och säkerhetsskäl finnas i anläggningen. RDF-bränslet är packat i balar som hålls ihop med rep och emballage i plast. Repen är till för att hålla ihop balen och emballaget är till för att minimera spridning av bränslet. Balarna levereras hela till ballagret där de antingen körs direkt till beredningsutrustningen för sönderdelning eller lagras in i ballagret för senare hantering. Emballage och rep sönderdelas också. Skadade balar lossas till bil direkt på kajen och transporteras till ballagret där de lossas för inmatning till beredningsutrustningen alternativt för lagring och senare vidarehantering.

Hur sker transporterna av restprodukter

Baserat på Stockholm Exergis uppgifter1) kommer Lövstaverket att under ett normalår använda totalt cirka 700 tusen ton avfallsbaserat bränsle (RDF), vilket kommer att producera mellan 15-20% restprodukter i form av aska och slagg.  Restprodukterna från förbränningen fördelar sig med 50/50 på flygaska och slagg, som kommer att fraktas bort på Lövstavägen med stora lastbilar och släp.

Typisk bulktranportbil för transport av till exempel flygaska

Stockholm Exergi har nu informerat oss3) om att anläggningen kommer att vara avställd under perioden juni till augusti på grund av låg belastning och underhåll. Resten av året kommer anläggningen i stort sett vara i full drift. Det innebär att hela årsproduktionen fördelar sig på totalt nio månader. Vidare anger de nu att den totala mängden bränsle (RDF) under ett normalår kommer att bli lägre än vad som angivits i samrådsunderlaget. Totalt bedömer de nu att årsförbrukningen kommer att bli cirka 500 tusen ton avfallsbaserat bränsle.

De har indikerat att det kommer att innebära en frekvens på cirka 1 lastbil per timme dagtid på vardagar och att de då försöker undvika rusningstid. I värsta fall kan det under vissa omständigheter bli upp mot det dubbla. Anläggningen har asksilos som ska klara minst 4 dygns drift för att möjliggöra att transporterna sker enbart på vardagar.

Alternativet att köra transporter via Blomsterkungsvägen faller på att den vägen inte är klassad för tunga transporter 2).

Stockholm Exergi uppger också att de som ett alternativ undersöker möjligheten att frakta bort restprodukterna med fartyg, men det är oklart om det är praktiskt genomförbart.

Det blir fullt på Lövstavägen

Vi som bor i Hässelby Villastad vet att Lövstavägen redan är hårt belastad i rusningstid. Till det kommer att stort antal bostadsprojekt är under uppförande eller är planerade. Det innebär att Lövstavägen enligt vår bedömning inte kommer att ha en tillräcklig kapacitet. I det material som finns tillgängligt från Stockholms Stad så finns det ingenting om någon planerad utbyggnad av kapaciteten på vägen. Vi som var på samråd för den planerade utbyggnaden av Riddersviksområdet fick möjlighet att då fråga representanter för Stadsbyggnadskontoret om det och de bekräftade då att det nu inte finns några sådana planer.

Det finns ingen realistisk alternativ väg eller transportslag för de som behöver ta sig till ett jobb eller utföra andra nödvändiga ärenden, exempelvis ett sjukhusbesök. Bussarna sitter i samma köer och Barkarby är inte en alternativ knutpunkt för de flesta.

Slutsatser

Lövstaverket kommer, om ask- och slaggtransporterna sker på Lövstavägen, att bidra till att ge oss i yttre västerort en oacceptabel trafiksituation, speciellt på vintern.

Fartygstransporterna kommer dessutom att hindra och störa populära fritidsaktiviteter, som bad, fritisbåtklubb, promenader både till fots och per hästrygg i intilliggande park och naturområden.

Referenser:

  1. https://www.stockholmexergi.se/content/uploads/2018/12/Samr%C3%A5dsunderlag-avgr%C3%A4nsningssamr%C3%A5d-L%C3%B6vsta-kraftv%C3%A4rmeverk.pdf
  2. http://foretag.stockholm.se/Tillstand/Trafik/Tung-trafik/Tung-trafik-karta/
  3. Information lämnad i förbindelse med möte hos Stockholm Exergi i Värtan 5 mars 2019