Avslutad förhandling i Mark-, miljödomstolen.

Huvudförhandling om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta avslutades den 26/9 och dom kommer att meddelas den 28 november kl 13. Vår jurist Gunilla Högberg Björck kommer att meddela sina huvudmän domen. 

Under förhandlingens sista dag presenterade Gunilla följande punkter i sitt slutanförande: 

* Den planerade verksamheten riskerar medföra försämring av ytvattenkvalitet och risk för att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan uppnås. Förutsättningar för undantag saknas. Dispens från föreskrifter för vattenskyddsområde kan inte ges. 

* Den planerade verksamheten medför betydande påverkan på riksintresse för friluftsliv och dricksvattenförsörjning.

* Den planerade verksamheten innebär förbjuden störning av fridlysta fladdermöss. Förutsättningar för artskyddsdispens saknas.

* Den planerade verksamheten medför alltför stora olägenheter för närboende och föreningar i och utanför verksamhetsområdet. 

* Den av sökanden valda lokaliseringen är därför inte en lämplig plats där ändamålet kan nås med minsta möjliga intrång för människors hälsa och miljö.

* Det är inte möjligt att i villkor föreskriva tillräckliga skyddsåtgärder eller begränsningar som uppväger den synnerligen olämpliga lokaliseringen. 

Alltså är verksamheten inte tillåtlig enligt vare sig miljöbalken eller EU:s miljölagstiftning och ansökan måste avslås.

Sökanden höll självklart fast vid att verksamheten inte skulle medföra annat än positiva effekter. Naturvårdsverket framförde kort att de fortsatt inte ansåg att lokaliseringen är lämplig. Länsstyrelsen och kommunens miljönämnd ansåg att lokalisering är problematisk, men tillstyrker även fortsatt. Naturskyddsföreningen i Stockholm avstyrker tillstånd. 

Troligen kommer kampen att fortsätta i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen. Vinner vi överklagar bolaget, vinner bolaget överklagar vi. Möjligen blir ingen part nöjd så att båda överklagar.

Här finns även det bildspel Sofia Hagman från Rädda Lövsta visade och berättade om för rätten under förhandlingen. https://usercontent.one/wp/raddalovsta.se/wp-content/uploads/2022/10/RL_220922_SH.pdf