Uppdatering om den pågående processen i Mark-och miljööverdomstolen (MÖD)

Stockholm Exergi har fått anstånd till 15 oktober att lämna sitt slutsvar på remissinstansernas yttranden. Efter detta får vi som sakägare yttra oss innan domstolen kungör ärendet. Domstolen har meddelat att ingen huvudförhandling eller syn i ärendet kommer göras utan domstolen kommer avgöra ärendet utifrån inkomna handlingar.
Styrelsen för Rädda Lövsta önskar alla våra medlemmar en fin sommar och återkommer med information när ny sådan finns