Våren är här och arbetet med att ”Rädda Lövsta” fortsätter!

Vi i styrelsen vill börja med att beklaga att vi inte har hittat en bra lösning för att hålla vårt planerade årsmöte som var planerat att hållas den 19/3. Men pga rådande situation med pågående pandemi valde vi att skjuta på årsmötet. Vi har letat efter en bra möjlig lösning att kunna hålla årsmötet digitalt istället, men har inte funnit ett tillförlitligt sätt att hantera det på än.

15 april hade styrelsen ett ordinarie styrelsemöte (per videolänk) där vi diskuterade hur vi gör framöver. Till dess att vi har haft ett enligt stadgarna regelrätt årsmöte så kommer nuvarande styrelse att fortsätta. Vi kommer på det här sättet informera om vad vi fokuserar på att driva för frågor under 2020.

Miljötillståndsansökan:
Den allra viktigaste frågan är nu först att bevaka och lämna synpunkter till Mark- och miljödomstolen i Nacka (MMD) efter att de kungjort ansökan. Det kan ske så snart domstolen fått in de kompletteringar de begärt. Se nedanstående schema över processen:

C:\Users\Nya Bill\Desktop\Tillståndsprocessen framåt egen.jpg


Vi har kontakt med ett antal expertvittnen vi hoppas kunna utnyttja och vår miljörättsjurist Gunilla Högberg Björck kommer sedan föra vår talan i domstolen samt författa de yttranden som blir nödvändiga. Notera att även allmänheten kan lämna yttranden.

Vattenskyddsfrågan:
Hela Stockholmsregionen med över 2 miljoner invånare är beroende av Mälaren som dricksvattentäkt, vilket gör att vi bedömer det som den allra viktigaste frågan. Spridning av giftigt slam vid muddring och senare på grund av fartygstrafiken. Spridning av läckage från deponierna, släckvatten från brandbekämpning, samt giftigt skräp från bränslelossning och hantering.

Lokal miljö:
Vi räknar med att den lokala miljön kommer att fortsätta att fara illa och risker för olyckor, föroreningar gör att vår tillgång till en frisk natur för rekreation blir ännu mer begränsad.

                                                    ***

Frågan om lokaliseringen av kraftvärmeverket ligger implicit huvudsakligen i frågan om vattenskydd. Exempelvis så påverkar även val av bränsle platsbehovet för hela anläggningen. Sopbalarna (RDF) kräver extra mycket yta för sin hantering.

Vi ser inte att klimatfrågan påverkas alls av var kraftvärmeverket lokaliseras. Det blir därför en icke-fråga i förbindelse med val av plats.