STYRELSEN I #RÄDDA LÖVSTA, DECEMBER 2019

Efter en hektisk vår och sommar, som kulminerade med att vi i juni lämnade våra yttranden till staden och Stockholm Exergi, så har det under den senaste tiden inte hänt mycket. Vi har dock noterat att flera tunga instanser har lämnat in kritiska yttranden, med innehåll som i allt väsentligt stödjer vår uppfattning.

11 juni beslutade Katarina Luhr (MP) på Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillstyrka detaljplanen för Lövstaverket under de förutsättningar som Miljöförvaltningen angivit i sitt yttrande. De förutsättningarna stödjer vår uppfattning till en stor del och sammanfaller med många av de punkter Exergi fått kritik för. Allt talar därför för att detaljplanen inte kommer att godkännas innan miljöprövningen är slutförd.

Stockholm Exergi, som ansvarar för att lämna in ansökan om miljötillståndet, angav först att de planerade att lämna in ansökan i slutet av juni. Senare, efter att de mottagit de många kritiska yttrandena, angav de att den skulle lämnas in senast 30 september. Nu står det på deras hemsida att den kommer att lämnas in under hösten.

Samtidigt noterar vi att Stockholm Exergi och Ellevio (Fortums elnätbolag) kommit överens om att rusta upp och modifiera 3 gamla gasturbiner så att de kan drivas med bio-olja. För oss ser det ut som om de inser att utbyggnaden av Lövsta åtminstone kommer att bli försenad och att de behöver tillgång till mer kraft, kanske också för att kunna stänga ner kolkraften i Värtan som planerat. Vi tror dock inte att det här är en långsiktig lösning, så våra ansträngningar att stoppa kraftvärmeverket på Lövsta fortsätter som planerat.

Vi har engagerat Gunilla Högberg Björck att företräda oss som ställt upp som sakägare för #rädda lövsta. Hon kommer att bevaka det som sker i förbindelse med miljörättsprocessen. När Exergi lämnat in sin ansökan kommer domstolen att skicka ut ansökan på remiss till myndigheter och eventuellt vissa föreningar som Naturskyddsföreningen. Det är möjligt att Exergi efter att remissvaren kommit in föreläggs att komplettera sin miljökonsekvensbeskrivning ytterligare. Först därefter kommer ansökan att kungöras. Då kommer hon att yttra sig över den skriftligt å våra sakägares vägnar. Även andra kan yttra sig. Sedan beslutar domstolen om när förhandling och syn kommer att hållas i målet.

Det kommer med andra ord att dröja ett tag innan det händer något konkret som vi kan ta tag i. Förhandling kommer att hållas tidigast någon gång i vår. Gunilla mailar alla hon fått fullmakt från så snart något händer.

Vi har kommit överens med Gunilla om att det i nuvarande läget inte är lämpligt att jobba aktivt med att dra i media. I dagsläget skulle det kunna leda till att de inte längre är intresserade när något faktiskt händer. Däremot kan kontakter med lokalpolitiker fortfarande vara bra och där kommer vi fortsatt att vara aktiva. Vi måste dock i det här läget tänka långsiktigt och spara på krutet tills det behövs.

Vi återkommer framöver regelbundet med information om läget.