Hjälp oss att stoppa kraftvärmeverket

Det är långtifrån klart att ett kraftvärmeverk kommer att byggas i Lövsta. Eftersom verket är en miljöfarlig verksamhet med betydande miljöpåverkan, krävs först ett miljötillstånd av mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Dessutom måste Stockholms stad besluta om en detaljplan för området. Båda dessa beslut kan överklagas.

Fram till den 10 juni finns möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter på planerna, både till Stockholms stad (detaljplanen) och verksamhetsutövaren Stockholm Exergi (miljötillståndet). Därefter kommer en ansökan om miljötillstånd att lämnas in till domstolen. Vi som bor i närheten har då på allvar möjlighet att påverka frågan om kraftvärmeverket ska tillåtas. För att hindra ett miljötillstånd krävs en stor arbetsinsats och mycket goda kunskaper i miljörätt. Därför har Räddalövsta inlett ett samarbete med en av Sveriges främsta miljöjurister, Gunilla Högberg Björck vid juristbyrån GBH Miljörätt. Hon jobbar sedan snart 30 år tillbaka med att försöka rädda så mycket natur och miljö som möjligt och samtidigt ta tillvara enskilda sakägares rätt med hjälp av lagen. Lyssna på en intervju med Gunilla här https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=7199763)

För att kunna anlita Gunilla Högberg i tillståndsprocessen behövs finansiering. Därför startar vi nu en insamling. Vill du vara med och bidra till att stoppa Lövstaverket?

Skicka ditt bidrag till #Rädda Lövsta:

Bankgiro: 636-7817

Swish: 1232015725

OBS! Inget bidrag är för litet för oss. Styrelsen tar inte betalt för sitt arbete. Eventuellt överskott skänks till Naturskyddsföreningen

#Rädda Lövsta är en partipolitiskt obunden ideell förening som har till ändamål att arbeta för att visa att Lövsta är en olämplig lokalisering av ett nytt stort kraftvärmeverk. Vi har en styrelse på åtta personer som brinner för att Hässelby Villastad ska fortsätta att vara det fina område det är och vi jobbar helt utan ersättning. Föreningen har två externa revisorer som granskar våra räkenskaper.

https://raddalovsta.se/     https://www.facebook.com/RaddaLovsta/  

Tillståndsprocessen för miljötillstånd

Här finns en kort beskrivning hur tillståndsprövningen går till:

1. Innan tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen ska verksamhetsutövaren Stockholm Exergi i ett så kallat samråd lämna upplysningar till berörda och ge dem möjlighet att ställa frågor och lämna in synpunkter. Samrådsprocessen pågår just nu och synpunkter ska lämnas till Stockholm Exergi senast den 10 juni. Läs mer om samrådet här: https://www.stockholmexergi.se/content/uploads/2019/04/Samr%C3%A5dsunderlag-L%C3%B6vsta.pdf

2. Det som kommer fram under samrådet sammanfattar Stockholm Exergi i en samrådsredogörelse.

3. Stockholm Exergi upprättar en miljökonsekvensbeskrivning, som tillsammans med ansökan och teknisk beskrivning lämnas in till mark- och miljödomstolen.

4. Vid behov ålägger mark- och miljödomstolen Stockholm Exergi att komplettera ansökan.

5. Ansökan publiceras i DN, Svenska Dagbladet och lokala tidningar så att allmänheten får möjlighet att yttra sig. I detta skede är det viktigt att sakägare (vi som bor i närheten) lämnar skriftliga synpunkter.  Det är en förutsättning för att senare få överklaga ett eventuellt miljötillstånd. Mark- och miljödomstolen begär också in yttranden från berörda myndigheter.

6. Inkomna yttranden granskas och Stockholm Exergi ges möjlighet att bemöta dem.

7. Ofta kallar mark- och miljödomstolen till förhandling vilket också publiceras i tidningarna.

8. Därefter fattar mark- och miljödomstolen ett beslut och meddelar domen. Det beräknas ske 2020.

9. Domen kan överklagas.

10. Eventuella överklaganden avgörs av mark- och miljööverdomstolen.

Beslutsprocessen för detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett detaljplaneförslag för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta. Ärendet är nu ute på samråd samtidigt med samrådet för ansökan om miljötillstånd. Läs mer om samrådet här: https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/lovstaverket/

Handlingarna i planärendet kan läsas via denna länk: http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2017-09500