Den 10 juni är sista dagen att ge in synpunkter till stadsbyggnadskontoret och till Sthlm Exergi

OBS att det alltså rör sig om två parallella processer (detaljplan respektive miljötillstånd) men det går bra att skicka in samma synpunkter till båda parter.

Stadsbyggnadskontoret kommer att sammanställa synpunkterna och lämna dem till ansvariga politiker. Så se därför till att skriva nu, gott folk! Det kostar ingenting och behöver inte vara långt eller avancerat.

Räddalövsta kommer självklart också att ge in ett yttrande där vi synar planerna ordentligt i sömmarna. Yttrandet kommer att publiceras i gruppen och här på hemsidan några dagar i förväg. Ni får förstås gärna kopiera hela eller delar av den texten till ert eget yttrande.

En viktig synpunkt är att skillnaderna i miljöeffekter mellan Lövsta och dess alternativ inte har redovisats. Lövsta tycks uteslutande ha valts eftersom det saknas möjlighet att bygga bostäder där, till skillnad från i Stockholms befintliga energihamnar så som t.ex. Loudden. Denna typ av effektivitetsvinster kan dock inte motivera tillstånd för miljöfarlig verksamhet, upphävande av strandskydd och dispens från vattenskyddsföreskrifter. Det är i stället miljöeffekterna som avgör.

Frågan som ska ställas är alltså: Är det bättre för miljön att bygga ett kraftvärmeverk och en energihamn i Lövsta än att t.ex. renovera Hässelbyverket och/eller bygga ett nytt kraftvärmeverk i Värtahamnen eller Loudden?

Ni kan lämna era synpunkter via e-post eller brev. Ange planförslagets diarienummer 2017-09500 samt ert namn och adress och skicka till:

  1. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
    alternativt Stockholms stadsbyggnadskontor,
    Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm
  2. lovsta@stockholmexergi.se
    alternativt Samråd Lövsta C/O Sweco Environment, Grupp 21345, Box 385, 651 09 Karlstad

Samrådsunderlag för detaljplaneärendet når ni här:
https://vaxer.stockholm/projekt/lovstaverket/

Samrådsunderlag för miljöärendet finns här:
https://www.stockholmexergi.se/content/uploads/2019/04/Samr%C3%A5dsunderlag-L%C3%B6vsta.pdf

Tillsammans kan vi stoppa detta. Nu kör vi!