Till Vänsterpartiet i Stockholms stadshus

Vi har tacksamt mottagit ert svar på vår enkät om utbyggnaden i Lövsta. Vi får ett intryck av att ni själva på ett rimligt sätt har satt er in i bakgrunden för projektet. På ett par punkter vill emellertid lämna våra kommentarer för att ni i stadshuset ska ha en så korrekt bild som möjligt.

Vi i #Rädda Lövsta är inte emot att det byggs nya kraftvärmeverk i Stockholmsregionen, men anser att det vore olämpligt och kanske till och med ödesdigert att lägga det i just Lövsta.


Vi hänvisar här till numreringen av våra frågor och era därpå följande svar:

  • Ni skriver: ”Det finns stark anledning att sanera mark och sjöbotten både i och utanför planområdet.”

    Vår kommentar: Tidiga förslag till planområde från kommunen omfattade även deponihögarna. Nu har man anpassat området och gett det en oregelbunden form för att dra gränsen precis längs deponiområdet. Både Stockholm Exergi och kommunen hänvisar till att de därmed inte behöver redogöra för risker för spridning från deponin, varken från direkt påverkan från anläggningen eller fartygs-transporternas påverkan på strandlinjen/deponihögarna. Det finns uppgifter om att sedimenten redan är förorenade (SGU) samt att det finns risk för ras och skred från deponin som vilar på ett instabilt lerlager. Enligt den vägledning som togs fram av Länsstyrelserna 2017 behöver kommunen undersöka även föroreningar utanför området om det finns risk för spridning och påverkan på människors hälsa.

  • Ni skriver: ” Enligt stadens uppfattning finns inga lämpliga andra placeringar. Andra tänkbara platser lever inte upp till de krav som ställs på för att förlägga en så stor anläggning där. 

    Vår kommentar: Exergi har i praktiken bara utrett tre alternativ till Lövsta. Vi anser att dessa tre alternativ bör utredas djupare. Vi anser därtill att fler alternativ bör utredas med hänsyn till de omfattande risker och konsekvenser som lokaliseringen i Lövsta innebär.

    Vi har svårt att tro att stadens förvaltning saknar möjlighet att finna fler möjliga lokaliseringar för teknisk försörjning av det här slaget i Stockholmsregionen.

———

Vi i #Rädda Lövsta är angelägna om att ha en öppen och saklig dialog med er politiker i Stockholm om Lövsta. Vi kommer därför att snart kontakta er igen med förslag om hur vi kan fortsätta dialogen, kanske genom att mötas. Syftet med vårt arbete är att vi gemensamt ska undvika olyckliga beslut som vi senare får ångra.

Vänliga hälsningar,

#Rädda  Lövsta