Till Socialdemokratiska partiet i Stockholms stadshus

Vi har tacksamt mottagit ert svar på vår enkät om utbyggnaden i Lövsta. Vi får ett intryck av att ni själva väl har satt er in i bakgrunden och detaljerna för projektet, vilket vi uppskattar. Det innebär dock inte att vi fullt ut delar er uppfattning om hur projektet ska genomföras och var det ska ligga.

Vi går i det följande därför igenom era svar och lämnar våra kommentarer för att ge er en bild av vår uppfattning. Syftet är att ni i stadshuset ska få en så bra bild som möjligt för att undvika att olyckliga beslut tas.

Vi i #Rädda Lövsta är inte emot att det byggs nya kraftvärmeverk i Stockholmsregionen, men anser att det vore olämpligt och kanske till och med ödesdigert att lägga det i just Lövsta.

Vi hänvisar här till numreringen av våra frågor och era därpå följande svar:

 1. Ni skriver: ”Att säkra dricksvattentäkten är en av de viktigaste frågorna i projektet. Om dricksvattenproduktionen skulle hotas får vi inte, kan vi inte och ska vi inte bygga i Lövsta. Vi har flera gånger påtalat för stadens olika förvaltningar att detta är den viktigaste frågan i projektet och att den måste ha högsta prioritet.”

  Vår kommentar: Vi kan inte vara annat än eniga.

 2. Ni skriver: ”I detta skede i projektet har expertmyndigheterna som nämns i frågan ställt en rad frågor om den inskickade tillståndsansökan.”

  Vår kommentar: Flera av de tunga instanserna, bland annat Länsstyrelsen, har uttryckt sig väldigt kritiskt dock.

 3. Ni skriver: ”Syftet med anläggningen i Lövsta är att erbjuda behandling av restavfall som uppstår vid den ökade sortering som krävs enligt EU:s och Sveriges avfallsmål och krav.

  Anläggningen i Lövsta byggs alltså inte för den gamla klassiska soppåsen från under våra köksbänkar.

  Idag flödar varor, produkter, livsmedel och även sekundära råvaror så som utsorterad plast, papper eller metaller mellan EU:s länder. Det som konsumeras och slutligen blir avfall i Sverige är i stor utsträckning importerat.

  Därför blir det naturligt att en liten del av denna typ av avfallsbehandling hamnar i Sverige.

  Man kan dra en parallell med fjärrvärmen, där den befintliga produktionskapaciteten är tillräcklig trots att det byggs nytt hela tiden – energibehovet per kvadratmeter eller byggnad minskar.”

  Vår kommentar: EU har i direktiv angivit att närhetsprincipen ska gälla i första hand för avfall. Import av avfall innebär också att man minskar incentivet för att ta hand om avfallet lokalt där det kommer ifrån. Det är därför inte naturligt att Sverige ska ta hand om andra länders avfall, även om det i korta perspektivet kan förefalla lämpligt.

  Vidare anges det i Exergis ansökan att bränslet kan innehålla hushållssopor, plast, mm. (se Teknisk beskrivning, 5.1.1. Bränslen i ansökan). Det är därmed långt ifrån att vara fossilfritt, då det vanligtvis innehåller mellan 20 – 50% fossilbaserad plast (Geminor). Enligt Naturvårdsverket innehåller det i genomsnitt cirka 30% plast.,

  Det är vidare så att en hel del oönskade utsläpp kommer vårt lokalområde till del på grund av avfallsbränslet. Förbränning av avfall ger vanligtvis upphov till mer hälsofarliga små partiklar och ämnen som inte rökgasreningen kan ta bort. Det är till exempel olika typer av nanopartiklar, samt dioxiner, furaner och hexaklorobensen.

 4. Ni skriver: ” Bullerutredningen i ansökan visar att naturområdet norr om Lövsta och den planerade anläggningen fortfarande kommer att vara ett tyst område.

  De askor som transporteras kräver visserligen en godkänd behandling som ska säkerställa att ingående ämnen inte kommer ut i miljön, men det är inte ett material som anses farligt att transportera i sig. Ett läckage av aska är förhållandevis enkelt att städa upp och ger inga bestående skador eller effekter.”

  Vår kommentar: Det inte relevant att enbart förhålla sig till Naturvårdsverkets allmänna riktlinjer för bullerspridning till ett friluftsområde. En ekvivalent ljudnivå under 40 dBA vardagar dagtid med enstaka högre momentanvärden gör det sannolikt inte till ett av Stockholms tystaste områden längre. Exempelvis anges den beräknade ljudnivån (Externbullerutredning 7700959_2_6) vid ”Vattenvyn vid vägen” till 25 dB om ingen lossning pågår i hamnen, men till 49 dB om tre lossningskranar används: 24 dB skillnad mot nollalternativet inga kranar, vilket motsvarar mera än fyra gånger så hög upplevd bullernivå.

  Bullerutredningen förutsätter att fartygen ansluter till landström i förbindelse med lossning. Om så inte sker, vilket inte är osannolikt ibland, kommer bullernivån öka ytterligare. Hur mycket beror på typ av fartyg, varför det inte har utretts.

  Flygaska klassas som farligt avfall (vilket framgår av Exergis ansökan) då det beroende på bränslets faktiska innehåll kan innehålla farliga ämnen – men kan normalt hanteras säkert i slutna transportsystem.

 5. Ni skriver: ”Det finns aktörer inom Sverige men även i Norge som erbjuder denna typ av slutlig hantering av askor.”

  Vår kommentar: Kända lösningar för slutförvaring av flygaska anses för närvarande inte fullt ut hållbara. Det är dock korrekt att Ragn-Sells planerar en anläggning för att ta hand om bland annat flygaska i Högbytorp, Upplands-Bro. Anläggningen byggs för återvinning av vissa mineraler. Det blir dock kvar en restprodukt som måste deponeras.

 6. Ni skriver: ”Det kommer fortfarande vara möjligt att bilda ett naturreservat i området.”

  Vår kommentar: Det planerade verkets lokalisering innebär ett mycket stort intrång i naturvärden, kulturvärden, rekreation och friluftsliv i området Riddersvik-Lövsta-Kyrkhamn. Det planerade verket kommer att synas milsvida omkring och skapa en industriell inramning till kulturhistoriskt värdefull miljö. Därtill kommer att Hässelby, i egenskap av ett delvis socialt utsatt område, är särskilt känsligt för ytterligare exploatering och industrialisering.

 7. Ni skriver: ”Stockholm Exergi söker om tillstånd till ny verksamhet på angiven plats och kommer att genomföra den sanering av sjöbotten och mark som krävs för projektet.

  Det innebär att Exergi genomför förbättrande åtgärder inom de delar av Lövstaområdet som berörs.

  Det finns ett godkänt kontrollprogram för deponierna. Vid provtagning konstateras förhöjda halter av vissa föroreningar i grundvatten inom deponierna som inte är täta mot Mälaren och visst läckage av föroreningar förekommer, dock inget avfall.

  Provtagning gjorda i Lövstafjärden inom kontrollprogrammet understiger Livsmedelverkets gränsvärden.”

  Vår kommentar: Det finns för närvarande inga planer redovisade för att sanera eller på annat sätt påverka att det pågående läckaget från deponierna i Lövsta minskar. Däremot riskerar utbyggnaden och den följande fartygstrafiken att förvärra läget. Saneringen i projektet avser enbart området där kraftverket ska stå.

  Kontrollprogrammet för deponierna mäter enligt vad vi fått erfara endast föroreningshalterna en gång per år. Då in och utflöde av vatten från Mälaren är helt beroende av vattennivån, som varierar kraftigt säsongsmässigt, finns en stor risk att mätresultaten inte är relevanta.

  Det framgår av Sweco’s utredning att det ligger avfall på sjöbotten utanför invallningen av deponierna.

 8. Ni skriver: ”Både staden, främst via idrottsförvaltningen, och Stockholm Exergi jobbar intensivt med frågan och med målet att hitta ersättningsplatser av minst samma standard som nuvarande bad och småbåtshamn innan en etablering av anläggningen sker.”

  Vår kommentar: De förslag vi sett hittills bådar inte gott. Det är speciellt barnperspektivet vi tänker på, där barn till exempel ska kunna cykla säkert från sina hem till badet.

 9. Ni skriver: ”Det finns få platser som skulle kunna bära den typ av anläggning (tillgång till hamn, el, fjärrvärmenät, ytor) och de alternativa platserna skulle kräva omfattande nyanläggning och förstärkningar av distributionsledningar.”

  Vår kommentar: Exergi har i praktiken bara utrett tre alternativ till Lövsta. Vi anser att dessa tre alternativ bör utredas djupare. Vi anser därtill att fler alternativ bör utredas med hänsyn till de omfattande risker och konsekvenser som lokaliseringen i Lövsta innebär.

  Vi har svårt att tro att stadens förvaltning saknar möjlighet att finna fler möjliga lokaliseringar för teknisk försörjning av det här slaget i Stockholmsregionen, vilket vi visat exempel på i vår hemsida.


———

Vi i #Rädda Lövsta är angelägna om att ha en öppen och saklig dialog med er politiker i Stockholm om Lövsta. Vi kommer därför att snart kontakta er igen med förslag om hur vi kan fortsätta dialogen, kanske genom att mötas. Syftet med vårt arbete är att vi gemensamt ska undvika olyckliga beslut som vi senare får ångra.

Vänliga hälsningar,        

#Rädda  Lövsta