Till Moderaterna i Stockholms stadshus

Vi har tacksamt mottagit ert svar på vår enkät om utbyggnaden i Lövsta. Vi får dock ett intryck av att ni själva inte satt er in i bakgrunden och detaljerna för projektet utan att ni förlitat er till extern hjälp för svaren. Intrycket förstärks av att flera partier har svarat med identiska ordalydelser.

Vi går i det följande igenom era svar och påpekar uppenbara fel och missförståelser. Vi önskar att ni i stadshuset ska ha en så korrekt bild som möjligt för att undvika att olyckliga beslut tas.

Vi i #Rädda Lövsta är inte emot att det byggs nya kraftvärmeverk i Stockholmsregionen, men anser att det vore olämpligt och kanske till och med ödesdigert att lägga det i just Lövsta.

Vi hänvisar här till numreringen av våra frågor och era därpå följande svar:

 1. Ni skriver: ”Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktions-anläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.”

  Vi påpekar: Det finns för närvarande inga planer redovisade för att sanera eller på annat sätt påverka att det pågående läckaget från deponierna i Lövsta minskar. Däremot riskerar utbyggnaden och den följande fartygstrafiken att förvärra läget. Saneringen i projektet avser enbart området där kraftverket ska stå.

 2. Ni skriver: ”Staden samarbetar nära Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun för att undanröja de frågetecken som finns omkring bygget. Slutligen måste dessa intressenter godkänna Stockholms Exergis planer att bygga Lövstaverket”.

  Vi påpekar: Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun har varit remissinstanser till Mark och Miljödomstolen, som alla uttryckt sig mycket kritiskt till planerna i Lövsta. Länsstyrelsen har också möjligheten att upphäva en kommuns beslut enligt 11 kap. 10 § PBL om de anser att ett riksintresse inte tillgodoses, att miljökvalitetsnormer inte följs, att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet, eller att det finns risk förolyckor, översvämning eller erosion.

 3. Ni skriver: ”Stadens övergripande mål är att öka andelen avfall som återbrukas eller materialåtervinns och det är oerhört viktigt att produktion styrs till att mer material återvinns och blir nya produkter”.
  vidare;
  ”Det bränsle som kommer användas i Lövstaverket är exempelvis textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget samt exempelvis trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin. Det är alltså inte ”vanliga sopor” såsom de ser ut i våra papperskorgar som kommer att brännas”.
  vidare;
  ”Vi ser även det som mycket viktigt att innehållet på det avfall som energiåtervinns är väl definierat samt att det styrs mot att vara fossilfritt för att vi ska nå nå stadens mål om fossilbränslefrihet”.


  Vi påpekar: Då kraftvärmeverket huvudsakligen planeras för importerat avfall som bränsle så kommer det inte att kunna påverka stadens mål om återbruk och återvinning.

  Vidare anges det i Exergis ansökan att bränslet kan innehålla hushållssopor, plast, mm. (se Teknisk beskrivning, 5.1.1. Bränslen i ansökan). Det är därmed långt ifrån att vara fossilfritt, då RDF vanligtvis innehåller mellan 20 – 50% fossilbaserad plast (Geminor). Enligt Naturvårdsverket innehåller det i genomsnitt cirka 30% plast.

 4. Ni skriver: ”Vidare är askan som Lövstaverket kommer ge upphov till inte klassat som farligt avfall”.

  Vi påpekar: Det framgår av Exergis ansökan att askor ingår i det som anges som ”farligt avfall”.

 5. Ni skriver: ”En del av askan planeras behandlas vidare i Bristaverket utanför Knivsta. Den andra typen väntas till en kretsloppsanläggning i Högbytorp”.

  Vi påpekar: Det är korrekt att det planeras en anläggning för att ta hand om bland annat flygaska i Högbytorp, Upplands-Bro. Det är Ragn-Sells som har planer på att bygga en anläggning för återvinning av vissa mineraler där. Det blir dock kvar en restprodukt som måste deponeras.

 6. Inget

 7. Ni skriver: ”Staden har ett stort ansvar att tillse att ingen del av området ger upphov till föroreningar till Mälaren. Oavsett byggnation eller inte.

  Vi påpekar: Tidiga förslag till planområde från kommunen omfattade även deponihögarna. Nu har man anpassat området och gett det en oregelbunden form för att dra gränsen precis längs deponiområdet. Både Stockholm Exergi och kommunen hänvisar till att de därmed inte behöver redogöra för risker för spridning från deponin, varken från direkt påverkan från anläggningen eller fartygs-transporternas påverkan på strandlinjen/deponihögarna. Det finns uppgifter om att sedimenten redan är förorenade (SGU) samt att det finns risk för ras och skred från deponin som vilar på ett instabilt lerlager. Enligt den vägledning som togs fram av Länsstyrelserna 2017 behöver kommunen undersöka även föroreningar utanför området om det finns risk för spridning och påverkan på människors hälsa.

 8. Ni skriver: ”Naturen och rekreationsområdet kommer inte försvinna och staden arbetat just nu med att etablera ett naturreservat i området. Något som kommer ge naturen på platsen ett skydd som den inte har idag. Då dessa naturområden, med dess rekreationsmöjligheter, kommer att finnas kvar med stärkt skydd och nya skötselföreskrifter tror vi att platsen även framöver kommer vara välbesökt av stockholmare som vill ta en promenad i skogen, en löprunda eller ha en picknick.

  Vi påpekar: Storleken på det planerade kraftvärmeverket kommer att innebära ett våldsamt intrång, inklämd i området mellan Riddervik och Kyrkhamn. Tidigare industriverksamhet har haft en blygsam skala men ändå varit störande. Betänk att enbart pannhuset, det vill säga utan skorsten, i det planerade verket blir ca 10 meter högre än reaktorbyggnaden i Forsmark eller ungefär lika hög som en Hötorgsskrapa.

  Vidare kommer området påverkas av buller från kraftvärmeanläggningen, kajanläggningen och fartygstrafiken, i ett område som betraktas som en av Stockholms tystaste platser. Se gärna: https://parker.stockholm/siteassets/parker-och-natur/guide-till-tystnaden/kyrkhamn-guide-till-tystnaden–webb.pdf

 9. Ni skriver: ”De alternativ som studerats klarar inte kraven på vare sig miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi bedömer att de alternativ som Rädda Lövsta har på sin hemsida inte heller klarar dessa krav”.

  Vi påpekar: Exergi har i praktiken bara utrett tre alternativ till Lövsta. Vi anser att dessa tre alternativ bör utredas djupare. Vi anser därtill att fler alternativ bör utredas med hänsyn till de omfattande risker och konsekvenser som lokaliseringen i Lövsta innebär.

  Vi reagerar vidare på att ni anger att ni bedömt att de alternativ vi angivit på vår hemsida inte klarar kraven på miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi skulle gärna se att ni utvecklar det och anger vad ni baserar det på.

  Vi har svårt att tro att stadens förvaltning saknar möjlighet att finna fler möjliga lokaliseringar för teknisk försörjning av det här slaget i Stockholmsregionen.

———

Vi i #Rädda Lövsta är angelägna om att ha en öppen och saklig dialog med er politiker i Stockholm om Lövsta. Vi kommer därför att snart kontakta er igen med förslag om hur vi kan fortsätta dialogen, kanske genom att mötas. Syftet med vårt arbete är att vi gemensamt ska undvika olyckliga beslut som vi senare får ångra.

Vänliga hälsningar,

#Rädda  Lövsta