Föreningen skickade idag detta mail till samtliga politiker i kommunfullmäktige

Samtliga politiker på denna lista fick idag nedan mail av oss. Vi får se om de visar ett större intresse denna gång och ställer upp på dialog med oss.

https://evald.stockholm.se/extern/Organ/1046

“Det är glädjande att Göran Finnveden, KTH, lyfter frågan om plasten i RDF:en som ska importeras för förbränning i det planerade Lövstaverket, i en artikel publicerad i DN, den 7/2.

Samtidigt är det fortfarande djupt oroande att Stockholm stad inte tar riskerna med det planerade verket på allvar.

https://www.dn.se/vetenskap/stockholm-exergi-vill-elda-mer-plastsopor-fran-europa/

Vi i föreningen RäddaLövsta har påtalat de mycket allvarliga miljöriskerna med betydande påverkan på vatten, luft och sämre levnadsvillkor med anledning av ökade utsläpp, ökade transporter och utöver det, förlorade rekreationsområden, bad, båtklubb mm mm.

Vi har full förståelse för att Stockholm växer, att behovet av energi är stort MEN det finns bättre ställen att placera ett eventuellt verk på och bättre metoder för att uppnå detta på.

Vi vill än en gång bjuda in till en dialog med er och hoppas att ert intresse för att diskutera planerna på verket med oss, denna gång har ökat.

Med vänlig hälsning, Styrelsen för Rädda Lövsta”

Den 22/11 hade representanter från styrelsen i Rädda Lövsta och representanter ur expertgrupperna möte med oppositionsborgarrådet Emilia Bjurggren, S

På mötet framförde RäddaLövsta och experterna sina synpunkter och argument för varför Lövsta är en illa vald plats för att bygga ett nytt kraftvärmeverk på. 

Även om hon lyssnade noga och tog anteckningar var hon trots allt mycket tydlig med att staden ser det som viktigt och vill ha KVV just i Lövsta. 


Om du vill veta mer om vad som lyftes vid mötet så finner du presentationen från RäddaLövsta här

Stockholm Exergis kompletterande handlingar nu publicerats

Stockholm Exergis kompletterande handlingar till mark- och miljödomstolen har nu publicerats. De finns att läsa här: https://raddalovsta.se/stockholm-exergis-kompletteringar-till-mark-och-miljodomstolen/

Föreningen #RaddaLovsta fortsätter arbetet i samarbete med anlitad jurist. Vi lyfter framförallt riskerna för dricksvattnet, risker med ökade utsläpp, buller i samband med fartygs-, och lastbilstransporter.


Uppdatering kring miljötillståndsprocessen i Lövsta

Regeringen beslutade den 26 augusti att inte pröva frågan om miljötillstånd. Det innebär att det blir mark- och miljödomstolen som kommer att fatta beslutet.

#Räddalövsta ser positivt på att det nu kommer att bli juridiken och inte politiken som avgör om verksamheten ska få bedrivas i Lövsta. Domstolen kommer att pröva frågan utifrån de stränga krav som uppställs i miljölagstiftningen.

Flera av remissmyndigheterna, däribland Naturvårdsverket (se bifogad länk), har uttryckt osäkerheter kring platsvalet med hänsyn till föroreningarna och riskerna för dricksvattnet. Stockholm Exergi ska senast den 22 oktober komma in med kompletteringar. Det är ännu inte bestämt när huvudförhandlingen kommer att ske.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Industri-Forbranning/Ansokan-om-tillstand-till-uppforande-och-drift-av-forbranningsanlaggning-och-hamn-i-Lovsta/

Naturvårsverket har gjort en hemställan till regeringen att ta ställning om Lövstaverket

Naturvårsverket har gjort en hemställan till regeringen att ta ställning om Lövstaverket. Vi bad vår miljörättsjurist Gunilla Högberg Björck kommentera detta.

“Enligt miljöbalken ska Naturvårdsverket underrätta regeringen om en verksamhet som ska prövas enligt miljöbalken kan “få betydande omfattning eller bli av ingripande slag”. Regeringen kan då besluta att själv pröva tillåtligheten av verksamheten. Detta har Naturvårdsverket nu gjort när det gäller det planerade Lövstaverket. Om regeringen väljer att pröva ärendet är mark- och miljödomstolen sedan bunden av beslutet om platsvalet och kan inte längre avslå ansökan, bara meddela villkor. Ännu vet vi inte hur regeringen ställer sig i frågan”

Rädda Lövsta avser kontakta ansvarig minister för besked och försöka få till ett möte

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Industri-Forbranning/Ansokan-om-tillstand-till-uppforande-och-drift-av-forbranningsanlaggning-och-hamn-i-Lovsta/#

Kort om planerna och dess konsekvenser

 • Stockholm Exergi vill ersätta Hässelbyverket och anlägga ett nytt stort kraftvärmeverk i Lövsta utanför Hässelby villastad. Planerna inkluderar en industrihamn med transportband till verket. 
 • Kraftvärmeverket ska eldas med avfallsbaserat bränsle. Vid avfallsförbränning kan bland annat cancerframkallande dioxiner och furaner bildas.  Dioxiner och furaner är svårnedbrytbara och finns därför kvar i naturen under lång tid. 
 • Stockholms stad har planer på att bygga bostäder där Hässelbyverket idag står. Marken i Lövsta är delvis kraftigt förorenad och kan därför inte användas till bostäder.       
 • I Lövsta ligger idag en anrik badplats och en fritidsbåtshamn Dessa kommer att försvinna om planerna blir verklighet. 
 • Norr om Lövsta ligger Kyrkhamn, som är en av Stockholms tystaste platser och som ska bli ett naturreservat. Ett kraftvärmeverk i Lövsta innebär att det planerade naturreservatet kommer att minska i storlek och påverkas av buller från anläggningen.
 •  Söder om Lövsta ligger Riddersviks engelska park. Vid Tempeludden finns ett lusthus från tidigt 1800-tal med utsikt över Mälaren och platsen där kraftvärmeverket planeras. Hela landskapsbilden kommer att domineras av pannhuset, som blir cirka 68 meter högt med en skorsten på cirka 120 meter.

Fyra anledningar att #Rädda Lövsta:

 • Behålla fritidsbåtshamnen och det anrika Lövstabadet.
 • Bevara friluftslivet och den kulturhistoriska miljön i Kyrkhamn och Riddersvik.
 • Skydda dricksvattnet från miljögifter.
 • Hindra utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar till närområdet.

#Rädda Lövsta verkar genom att:

 • Samla in och sprida fakta om konsekvenserna. 
 • Utreda och lyfta fram hållbara alternativ. 
 • Finansiera och driva en domstolsprocess mot ett eventuellt miljötillstånd och en ny detaljplan.

Alternativa lösningar:

 • Avstå från avfallsbaserade bränslen (RDF) och bygga ut befintliga anläggningar. Förbränning av biobränslen kräver betydligt mindre utrymme. 
 • Bygga en ny anläggning vid Saltsjön, till exempel Loudden eller Energihamnen.
 • Utreda möjligheterna för alternativa värmekällor, exempelvis storskalig geoenergi (bergvärme).

Hur ser processen ut?

 • Stockholm Exergi har i februari 2020 lämnat in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen (MMD). Ansökan kungjordes i december 2020.
 • Rädda Lövsta har anlitat en miljöjurist som företräder 160 enskilda personer och 6 föreningar (sakägare) i processen.
 • Berörda parter och allmänheten kan lämna synpunkter på ansökan senast den 26 februari 2021. Vi har fått ytterligare tid till den 26 mars.
 • När ansökan har bemötts hålls en huvudförhandling i målet. Som en del av förhandlingen hålls syn i Lövsta. Förhandlingen är öppen för allmänheten. 
 • Dom meddelas normalt inom två månader efter det att förhandlingen avslutats. Om MMD beviljar miljötillstånd kommer Rädda Lövstas miljöjurist att överklaga beslutet till Mark och miljööverdomstolen (MÖD). Beslut från MÖD kan överklagas vidare till Högsta domstolen, men prövningstillstånd behövs för att domen ska prövas.  
 • Parallellt med miljötillståndsprocessen pågår en process om ny detaljplan i Lövsta för att kunna ge bygglov till den planerade verksamheten. Sista tillfället för allmänheten att lämna synpunkter på detaljplanen är vid granskningen i april 2021. 
 • Ett antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige planeras i december 2021. Om detaljplanen antas kommer Rädda Lövstas miljöjurist att överklaga beslutet till MMD. MMD:s avgörande får i sin tur överklagas till MÖD, som är sista instans.

Vill du #Rädda Lövsta?

 • Bli medlem. Tillsammans är vi starka!
 • Ge ett bidrag för att finansiera en rättslig prövning i domstol. Stort eller litet, allt behövs. Eventuellt överskott går till Naturskyddsföreningen.
 • Anslut dig till vår grupptalan om din fastighet eller förening berörs av planerna (sakägare). 
 • Uppvakta dina lokala politiker och gör din röst hörd. 
 • Kontakta oss om du vill jobba aktivt eller har tips på experter som kan stötta oss med fakta och argument.
 • Gilla oss på Facebook och dela våra inlägg i lokala Facebookgrupper. 
 • Besök Riddersvik och Kyrkhamn och upplev dess fantastiska natur.


Bild: Stockholms stad

Anslut er till vår grupptalan mot kraftvärmeverket

Stockholm Exergi har lämnat in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen. Berörda parter och allmänheten kan lämna synpunkter på ansökan till domstolen senast den 26 februari 2021.

Det finns möjlighet för berörda fastighetsägare och föreningar i Västerort med omnejd att ansluta sig till en planerad ”grupptalan” mot planerna på ett kraftvärmeverk i Lövsta. Gruppens talan kommer att föras av miljöjuristen Gunilla Högberg Björck vid GBH miljörätt. Hennes arvode finansieras med de pengar som #Räddalövsta har samlat in. Det kostar alltså ingenting för enskilda personer eller föreningar att ansluta sig till processen. Ju fler som ställer sig bakom grupptalan och ger sitt perspektiv på konsekvenserna, desto större chans att stoppa kraftvärmeverket!

I sakägarbrevet (länk) kan du läsa mer om Gunilla Högberg Björck och om hur processen går till.

För att ansluta dig till processen behöver du bli medlem i #Räddalövsta. Ansök om medlemskap här (länk).

Du behöver även ge Gunilla Högberg Björck en fullmakt att föra din talan. Fullmakten finner du här (länk). Fullmakten ska undertecknas i två exemplar och skickas i original till:

GBH Miljörätt
Natt o dags Allé 41
745 93 Enköping

Svaren från våra politiker

Vi har nu mottagit svar från våra politiker i stadshuset på våra frågor om hur de ser på att lägga ett stort kraftvärmeverk i Lövsta. Sammanfattningsvis är samtliga positiva till kraftvärmeverket och att det ska läggas i Lövsta.

Vi har noterat att flera partier uppenbarligen har samordnat sina svar då många av svaren har exakt samma ordalydelse. Vidare har vi dels fått svar från respektive parti, men också svar från politiker som säger sig representera flera partier. Vi har därför fått dubbla och inte helt lika svar från en del partier. Vi misstänker att de fått hjälp utifrån med svaren och det kanske inte är så konstigt då Stockholms stad äger hälften av Stockholm Exergi.

Ni kan själva läsa de oredigerade svaren i vårt inlägg tidigare på den här sidan.

Det mesta är vad man kan förvänta sig av politiker och tyder på att de inte själva har satt sig in i projektet. Några exempel:

 1. Flera nämner att bränslet består av textilier, papper, trämaterial och att det styrs mot att vara fossilfritt. Det stämmer inte mot det som anges i Exergis ansökan om miljötillstånd.
 2. Flera nämner också att ingen aska från verket klassas som farligt avfall. Det stämmer inte heller med ansökan. Det stämmer dock att Ragn-Sells planerar att återvinna vissa metaller från aska i Högbytorp, men det som blir kvar kommer att deponeras.
 3. Flera uppger svepande att staden har ansvar för att inga föroreningar kommer ut i Mälaren från de gamla deponierna. Som det är idag läcker de gamla deponierna till Mälaren och det riskerar att bli värre efter att verket byggts. Inga planer har angivits för att sanera dem.
 4. Stockholm Exergi har i praktiken undersökt två platser utöver Lövsta och avfärdat båda för att de ligger för långt bort och att de inte äger marken. Vi har pekat på att det finns flera platser som inte ligger i ett vattenskyddsområde och som skulle kunna rymma verket. De har inte blivit undersökta.

#Rädda Lövsta

I SEPTEMBER SKICKADE FÖRENINGEN RÄDDALÖVSTA FRÅGOR TILL POLITIKERNA I KOMMUNFULLMÄKTIGE MED ETT ANTAL FRÅGOR OM HUR DE SER PÅ PLANERNA OM KVV LÖVSTA

Nu har vi fått svar och vi har valt att publicera svaren nedan i sin helhet.

Vi i föreningen RäddaLövsta kan konstatera att svaren till stor del är likvärdiga och att det tycks råda en viss samstämmighet om valet av plats. En del frågor besvarades flera gånger från samma parti vi har redovisat samtliga svar nedan.

Rädda Lövsta anser att riskerna fortfarande negligeras till stor del och kommentaren om flygaskan som icke miljöfarlig anser vi är missvisande. Flygaska är hälsovådligt det och mycket annat kan du läsa mer om här på vår sida https://raddalovsta.se/mer-om-lovsta/

Svar från S,V,MP,C,L,M,KD

1. Tycker du att det är försvarbart att, i samband med marksanering och anläggande, samt under fortsatt drift av Lövstaverket, riskera Mälarens vattenkvalité och dricksvattentäkt?


S:

Att säkra dricksvattentäkten är en av de viktigaste frågorna i projektet. Om dricksvattenproduktionen skulle hotas får vi inte, kan vi inte och ska vi inte bygga i Lövsta. Vi har flera gånger påtalat för stadens olika förvaltningar att detta är den viktigaste frågan i projektet och att den måste ha högsta prioritet.

V:
Nej det vore oförsvarligt. Innan spaden sätts i marken måste miljöprövningen visa att byggnation och drift kan ske utan att Mälarens vattenkvalité hotas.

MP:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

MP: (2)
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenat, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Stockholm är en gammal industristad och vi har ett flertal områden i staden som har behov av åtgärder. För oss är det en nödvändighet att marken saneras. Det här projektet kan innebära att tonvis med skadliga ämnen kan saneras och tas om hand från mark och sjöbotten.   tungmetaller när marken och Mälarens botten tas om hand. Detta innebär också att risken minskar för att skadliga ämnen på sikt ska kunna skada vårt dricksvatten.

M:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

C:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

L:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

För närvarande läcker det från massorna från den f d Lövstatippen. När Lövstaverket byggs är en av de viktigaste uppgifterna att stoppa läckagen från tippen.

L:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

För närvarande läcker det från massorna från den f d Lövstatippen. När Lövstaverket byggs är en av de viktigaste uppgifterna att stoppa läckagen från tippen.

KD:
Att Mälaren och vår dricksvattentäkt skyddas och inte förorenas är en förutsättning för att projektet ska kunna genomföras. Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras.

Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad, bland annat på grund av den tidigare soptipp (avfallsdeponi) och den destruktionsanläggning för farligt avfall som fanns på platsen. Detta är föroreningar som skulle kunna riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras från stora mängder giftiga ämnen. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten.

Detta arbete kommer göra området mindre förorenat och därmed minska risken att gifter från marken läcker ut i Mälaren i framtiden.

Vi ser det därför inte bara som försvarbart att sanera marken, utan helt nödvändigt.

För närvarande läcker det från massorna från den f d Lövstatippen. När Lövstaverket byggs är en av de viktigaste uppgifterna att stoppa läckagen från tippen.

KD (2):
Skydd av vårt dricksvatten går självklart först och vårt dricksvatten får inte äventyras. Området där Lövstaverket planeras idag är kraftigt förorenad och dessa föroreningar kan riskera att skada vattenkvalitén i området om de läcker ut i vattnet. Projektet kommer medföra att marken saneras. Totalt beräknas att tonvis med giftiga tungmetaller kommer tas bort i saneringen av marken och Mälarens botten. Vi tycker det är helt nödvändigt att sanera marken.

2. Att tunga instanser som bland annat Länsstyrelsen, Norrvatten, Naturskyddsföreningen, Järfälla kommun och boende i området är starkt kritiska, får det dig att överväga dina ståndpunkter kring bygget?

S:

I detta skede i projektet har expertmyndigheterna som nämns i frågan ställt en rad frågor om den inskickade tillståndsansökan. Det är en del av processen och är helt normalt i detta skede. Syftet är att ansökan ska belysa alla perspektiv som krävs för att miljödomstolen ska kunna ta ställning till den.

V:
Vid alla stora anläggningsetableringar uppstår det målkonflikter, det gäller även i den planerade anläggningen i Lövsta. Vi ska förstås lyssna på, sätt oss in i remissvaren och värdera den sakliga kritiken men har som förtroendevalda även ett ansvar att se till vad som ligger i andra vågskålen, ett stort behov av att kunna leverera miljövänlig och pålitlig värme och el till den växande staden, även efter att den klimatförstörande kolkraften har stängts ned.

MP:
Självklart kommer alla inkomna synpunkter att beaktas i den fortsatta processen.

Staden samarbetar nära Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun för att undanröja de frågetecken som finns omkring bygget. Slutligen måste dessa intressenter godkänna Stockholms Exergis planer att bygga Lövstaverket.

M:
Självklart kommer alla inkomna synpunkter att beaktas i den fortsatta processen.

Staden samarbetar nära Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun för att undanröja de frågetecken som finns omkring bygget. Slutligen måste dessa intressenter godkänna Stockholms Exergis planer att bygga Lövstaverket.

C:
Självklart kommer alla inkomna synpunkter att beaktas i den fortsatta processen.

Staden samarbetar nära Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun för att undanröja de frågetecken som finns omkring bygget. Slutligen måste dessa intressenter godkänna Stockholms Exergis planer att bygga Lövstaverket.

L:
Självklart kommer alla inkomna synpunkter att beaktas i den fortsatta processen.

Staden samarbetar nära Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun för att undanröja de frågetecken som finns omkring bygget. Slutligen måste dessa intressenter godkänna Stockholms Exergis planer att bygga Lövstaverket.

KD:
Självklart kommer alla inkomna synpunkter att beaktas i den fortsatta processen.

Staden samarbetar nära Länsstyrelsen, Norrvatten och Järfälla kommun för att undanröja de frågetecken som finns omkring bygget. Slutligen måste dessa intressenter godkänna Stockholms Exergis planer att bygga Lövstaverket.

 

3. Anser du att det är miljömässigt hållbart att importera och elda sopor, samtidigt som målet är att minska mängden sopor globalt, då de i större utsträckning än nu ska återvinnas?

S:
Syftet med anläggningen i Lövsta är att erbjuda behandling av restavfall som uppstår vid den ökade sortering som krävs enligt EU:s och Sveriges avfallsmål och krav. Detta sk restavfall kallas RDF och förbränns med energiåtervinning i form av el och fjärrvärme vilket gör att vi minskar samhällets behov av resurser och bränslen. Anläggningen i Lövsta byggs alltså inte för den gamla klassiska soppåsen från under våra köksbänkar. Den byggs för att ta hand om det ökade flöde av så kallat rejekt som kommer att uppstå från en allt bättre sortering. EU:s mål är mycket tufft – vid 2035 ska deponering ha minskat från dagens ca 50 procent till 10 procent. Mängden avfall ska minska bland annat genom ökad återvinning av material. Det betyder att cirka 100 miljoner ton avfall ska vändas tillbaka till samhället i form av material som ska ersätta jungfruliga råvaror. Men all erfarenhet visar att en del restavfall kvarstår och där är förbränning med effektiv återvinning av energin bättre än deponi. Anläggningen som planeras i Lövsta är alltså en pusselbit i en större omställning inom hela avfallsområdet. Mängden avfall per person ska minska, precis som energi ska användas allt mer effektivt. Det betyder att den behandlingskapacitet som Stockholm Exergi har och planerar för kommer att kunna hantera restavfall från allt fler verksamheter och människor. Idag flödar varor, produkter, livsmedel och även sekundära råvaror så som utsorterad plast, papper eller metaller mellan EU:s länder. Det som konsumeras och slutligen blir avfall i Sverige är i stor utsträckning importerat. Det viktiga är att den cirkulära ekonomin blir effektiv och leder oss mot minskad resursförbrukning. Detta mål kräver samarbete mellan nationer, precis som klimatfrågan i stort. Anläggningen i Lövsta skulle kunna behandla ungefär 1 procent av det som kommer att behöva förbrännas inom EU. Eftersom vi har unikt goda förutsättningar att använda energin i våra fjärrvärmenät går knappt någon energi förlorad. Därför blir det naturligt att en liten del av denna typ av avfallsbehandling hamnar i Sverige. En hållbar utveckling betyder att mängden avfall per capita eller omsatt krona i samhället måste minska, och vi räknar med detta. Exergi anpassar behandlingskapaciteten för att svara mot samhällets behov över tid. Man kan dra en parallell med fjärrvärmen, där den befintliga produktionskapaciteten är tillräcklig trots att det byggs nytt hela tiden – energibehovet per kvadratmeter eller byggnad minskar.

V:
Ur miljö- och klimatsynpunkt är det oftast värre att låta sopor ligga på deponi, med risk för läckage av både gifter och växthusgaser, än att elda upp dem. Detta särskilt om energin kan användas till värme och elproduktion. Det är viktigt att återvinna så mycket så möjligt, men så länge sopor existerar är det därför försvarbart att elda dem.

MP:
För oss i Miljöpartiet är det viktigt att vi hela tiden arbetar för att stadens energiproduktion blir fossilfri, och därmed även arbetar för att det som energiåtervinns inte innehåller saker som skulle kunna materialåtervinnas eller återbrukas, detta är även stadens övergripande mål.

Enligt miljötillståndsansökan så är bränslet som kommer användas i Lövstaverket till exempel textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget och trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin, eller olika typer av biobränsle. Att lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna är inte heller något som vi ser som ett miljömässigt bra alternativ.

MP (2):
Stadens övergripande mål är att öka andelen avfall som återbrukas eller materialåtervinns och det är oerhört viktigt att produktion styrs till att mer material återvinns och blir nya produkter. Det material som idag inte går att återvinna måste dock tas om hand på något sätt.

Det bränsle som kommer användas i Lövstaverket är exempelvis textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget samt exempelvis trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin. Det är alltså inte ”vanliga sopor” såsom de ser ut i våra papperskorgar som kommer att brännas. Att istället lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna det är inte något som vi ser som ett miljömässigt försvarbart alternativ.

Vi ser även det som mycket viktigt att innehållet på det avfall som energiåtervinns är väl definierat samt att det styrs mot att vara fossilfritt för att vi ska nå nå stadens mål om fossilbränslefrihet.

M:
Stadens övergripande mål är att öka andelen avfall som återbrukas eller materialåtervinns och det är oerhört viktigt att produktion styrs till att mer material återvinns och blir nya produkter. Det material som idag inte går att återvinna måste dock tas om hand på något sätt.

Det bränsle som kommer användas i Lövstaverket är exempelvis textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget samt exempelvis trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin. Det är alltså inte ”vanliga sopor” såsom de ser ut i våra papperskorgar som kommer att brännas. Att istället lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna det är inte något som vi ser som ett miljömässigt försvarbart alternativ.

Vi ser även det som mycket viktigt att innehållet på det avfall som energiåtervinns är väl definierat samt att det styrs mot att vara fossilfritt för att vi ska nå nå stadens mål om fossilbränslefrihet.

C:

Stadens övergripande mål är att öka andelen avfall som återbrukas eller materialåtervinns och det är oerhört viktigt att produktion styrs till att mer material återvinns och blir nya produkter. Det material som idag inte går att återvinna måste dock tas om hand på något sätt.

Det bränsle som kommer användas i Lövstaverket är exempelvis textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget samt exempelvis trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin. Det är alltså inte ”vanliga sopor” såsom de ser ut i våra papperskorgar som kommer att brännas. Att istället lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna det är inte något som vi ser som ett miljömässigt försvarbart alternativ.

Vi ser även det som mycket viktigt att innehållet på det avfall som energiåtervinns är väl definierat samt att det styrs mot att vara fossilfritt för att vi ska nå nå stadens mål om fossilbränslefrihet.

L:

Soporna som ska förbrännas skulle annars läggas i deponi, som oftast läcker miljögifter. Det är mer miljövänligt att förbränna soporna modernt och effektivt.

Stadens övergripande mål är att öka andelen avfall som återbrukas eller materialåtervinns och det är oerhört viktigt att produktion styrs till att mer material återvinns och blir nya produkter. Det material som idag inte går att återvinna måste dock tas om hand på något sätt.

Det bränsle som kommer användas i Lövstaverket är exempelvis textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget samt exempelvis trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin. Det är alltså inte ”vanliga sopor” såsom de ser ut i våra papperskorgar som kommer att brännas. Att istället lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna det är inte något som vi ser som ett miljömässigt försvarbart alternativ.

Vi ser även det som mycket viktigt att innehållet på det avfall som energiåtervinns är väl definierat samt att det styrs mot att vara fossilfritt för att vi ska nå nå stadens mål om fossilbränslefrihet.

KD:
Soporna som ska förbrännas skulle annars läggas i deponi, som oftast läcker miljögifter. Det är mer miljövänligt att förbränna soporna modernt och effektivt.

Stadens övergripande mål är att öka andelen avfall som återbrukas eller materialåtervinns och det är oerhört viktigt att produktion styrs till att mer material återvinns och blir nya produkter. Det material som idag inte går att återvinna måste dock tas om hand på något sätt.

Det bränsle som kommer användas i Lövstaverket är exempelvis textilier, papper och trä som just inte går att återvinna i dagsläget samt exempelvis trämaterial från byggnationer och sågverksindustrin. Det är alltså inte ”vanliga sopor” såsom de ser ut i våra papperskorgar som kommer att brännas. Att istället lägga avfall på deponi istället för att energiåtervinna det är inte något som vi ser som ett miljömässigt försvarbart alternativ.

Vi ser även det som mycket viktigt att innehållet på det avfall som energiåtervinns är väl definierat samt att det styrs mot att vara fossilfritt för att vi ska nå nå stadens mål om fossilbränslefrihet.

4. Hur ser du på det faktum att såväl fartygstrafiken som lastbilstrafiken kommer att öka markant i området? Dessutom med miljöfarlig aska som restprodukt.

S:

I tillståndsansökan återges data från en trafikanalys med trafikmätningar. Idag sker omkring 80 tunga transporter till området varje dygn. Om projektet genomförs faller dels en del transporter till freonåtervinningen bort, samtidigt som en del transporter till och från kraftvärmeverket tillkommer; ca 18 transportrörelser per dygn och i huvudsak dagtid. Det kommer att vara möjligt att undvika rusningstid så att anläggningen inte bidrar till köbildningen under rusningstimmarna. Nettoeffekten blir omkring 90 tunga transporter varje dygn, alltså en viss ökning jämfört med nuläget. Sedan tillkommer som mest 300 fartygsanlöp per år. Bullerutredningen i ansökan visar att naturområdet norr om Lövsta och den planerade anläggningen fortfarande kommer att vara ett tyst område. Sommartid drivs inte anläggningen och då sker alltså inga fartygstransporter. De askor som transporteras kräver visserligen en godkänd behandling som ska säkerställa att ingående ämnen inte kommer ut i miljön, men det är inte ett material som anses farligt att transportera i sig. Ett läckage av aska är förhållandevis enkelt att städa upp och ger inga bestående skador eller effekter.

V:
Det är en ofrånkomlig aspekt av bygget som vi tror kan hanteras bra, helst genom att den mesta trafiken sker sjövägen. 

MP:
Redan idag så går det lastbilar till och från området där Lövstaverket planeras, och uträkningarna visar att lastbilstrafiken kommer öka marginellt, från ca 4,4 % till 5,8 % av den totala trafiken i området.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på.

Det kan vara värt att tillägga att askan som Lövstaverket kommer ge upphov till inte klassas som farligt avfall


MP (2):
Det går idag tung trafiken, alltså lastbilar, till och från området där Lövstaverket planeras. Utifrån de beräknade trafiksiffror som finns för hur trafiken kommer se ut när Lövstaverket är klart så väntas mängden tung trafik med lastbil att öka i ganska liten utsträckning, från ca 4,4% till 5,8% av den totala trafiken i området.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på.

Vidare är askan som Lövstaverket kommer ge upphov till är inte klassat som farligt avfall.

M:
Det går idag tung trafiken, alltså lastbilar, till och från området där Lövstaverket planeras. Utifrån de beräknade trafiksiffror som finns för hur trafiken kommer se ut när Lövstaverket är klart så väntas mängden tung trafik med lastbil att öka i ganska liten utsträckning, från ca 4,4% till 5,8% av den totala trafiken i området.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på.

Vidare är askan som Lövstaverket kommer ge upphov till är inte klassat som farligt avfall.

C:
Det går idag tung trafiken, alltså lastbilar, till och från området där Lövstaverket planeras. Utifrån de beräknade trafiksiffror som finns för hur trafiken kommer se ut när Lövstaverket är klart så väntas mängden tung trafik med lastbil att öka i ganska liten utsträckning, från ca 4,4% till 5,8% av den totala trafiken i området.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på.

Vidare är askan som Lövstaverket kommer ge upphov till är inte klassat som farligt avfall.

L:
Det går idag tung trafiken, alltså lastbilar, till och från området där Lövstaverket planeras. Utifrån de beräknade trafiksiffror som finns för hur trafiken kommer se ut när Lövstaverket är klart så väntas mängden tung trafik med lastbil att öka i ganska liten utsträckning, från ca 4,4% till 5,8% av den totala trafiken i området. Några km söderut, vid Vinsta, kommer en av trafikplatserna för Förbifarten att öppnas.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på. Fartygstrafiken utgör en mycket liten fara i sammanhanget, t ex genom att fartyg på Mälaren ska ha dubbla skrov.

Vidare är askan som Lövstaverket kommer ge upphov till inte klassat som farligt avfall.

KD:
Det går idag tung trafiken, alltså lastbilar, till och från området där Lövstaverket planeras. Utifrån de beräknade trafiksiffror som finns för hur trafiken kommer se ut när Lövstaverket är klart så väntas mängden tung trafik med lastbil att öka i ganska liten utsträckning, från ca 4,4% till 5,8% av den totala trafiken i området. Några km söderut, vid Vinsta, kommer en av trafikplatserna för Förbifarten att öppnas.

Att sjötransporter möjliggörs för det nya kraftvärmeverket, oavsett vart det skulle planeras, är positivt. Detta eftersom sjötransporter är mer effektiva och kan hålla nere mängden tung trafik som går på stadens gator, något som vi ser positivt på. Fartygstrafiken utgör en mycket liten fara i sammanhanget, t ex genom att fartyg på Mälaren ska ha dubbla skrov.

Vidare är askan som Lövstaverket kommer ge upphov till inte klassat som farligt avfall.

5. Är det försvarbart att deponera miljöfarlig aska, som vi i så fall skulle ge upphov till, till andra länder?

S:

Det viktiga är att restprodukterna från anläggningen hanteras på ett miljösäkert sätt och att alla gällande miljökrav uppfylls. Det finns aktörer inom Sverige men även i Norge som erbjuder denna typ av slutlig hantering av askor. Generellt sett är det viktigt att Exergi finner bra lösningar i första hand.

V:
Med alla frågor som gäller avväganden och kompromisser får jag svara ungefär som ovan. Det är vårt ansvar att så långt det är möjligt hantera de miljömässiga konsekvenserna av vår produktion under tiden vi så snabbt som möjligt ställer om till ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt att leva. Tyvärr innebär det – oavsett hur man gör det – kortsiktiga negativa resultat som är oönskade och dessa ska förstås minimeras i det längsta. 

MP:
Alla typer av förbränningsanläggningar ger upphov till aska, det är inte något som är unikt för Lövstaverket. Ingen av de typer av aska som kommer är klassade som farligt avfall. En del av askan planeras behandlas vidare i Bristaverket utanför Knivsta. Den andra typen ska tas om hand i en kretsloppsanläggning i Högbytorp.

M:
Alla typer av förbränningsanläggningar ger upphov till aska, det är inte något som är unikt för Lövstaverket. Ingen av de typer av aska som kommer är klassade som farligt avfall. En del av askan planeras behandlas vidare i Bristaverket utanför Knivsta. Den andra typen väntas till en kretsloppsanläggning i Högbytorp.

C:

Alla typer av förbränningsanläggningar ger upphov till aska, det är inte något som är unikt för Lövstaverket. Ingen av de typer av aska som kommer är klassade som farligt avfall. En del av askan planeras behandlas vidare i Bristaverket utanför Knivsta. Den andra typen väntas till en kretsloppsanläggning i Högbytorp

L:
Alla typer av förbränningsanläggningar ger upphov till aska, det är inte något som är unikt för Lövstaverket. Ingen av de typer av aska som kommer är klassade som farligt avfall. En del av askan planeras behandlas vidare i Bristaverket utanför Knivsta. Den andra typen väntas till en kretsloppsanläggning i Högbytorp.

KD:
Alla typer av förbränningsanläggningar ger upphov till aska, det är inte något som är unikt för Lövstaverket. Ingen av de typer av aska som kommer är klassade som farligt avfall. En del av askan planeras behandlas vidare i Bristaverket utanför Knivsta. Den andra typen väntas till en kretsloppsanläggning i Högbytorp.

6. Hur ser du på att ett intrång har gjorts på det tilltänkta naturreservatet i Kyrkhamn?

S:
Det kommer fortfarande vara möjligt att bilda ett naturreservat i området.

V:
Se ovan punkt 5.

MP:
Frågan om Kyrkhamns naturreservat är viktig för oss och det är av stor vikt att det kommande reservatet blir så bra som möjligt både för djur, natur och människor. Vi behöver stärka och skydda de gröna spridningsvägarna och se till värna de möjligheter som finns för rekreation samt även skapa nya. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan bli större för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden.

MP (2)
I stadens översiktsplan pekas platsen för det tilltänkta kraftvärmeverket ut som ett område för industriverksamhet. Men, då området runt det planerade verket är ett viktigt naturområde så är såklart en viktig prioritet att skydda naturen i området kring Kyrkhamn och tillse att de gröna spridningsvägarna skyddas och stärks. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan utökas för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden. 

M:
I stadens översiktsplan pekas platsen för det tilltänkta kraftvärmeverket ut som ett område för industriverksamhet. Men, då området runt det planerade verket är ett viktigt naturområde så är såklart en viktig prioritet att skydda naturen i området kring Kyrkhamn och tillse att de gröna spridningsvägarna skyddas och stärks. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan utökas för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden. 

C:
I stadens översiktsplan pekas platsen för det tilltänkta kraftvärmeverket ut som ett område för industriverksamhet. Men, då området runt det planerade verket är ett viktigt naturområde så är såklart en viktig prioritet att skydda naturen i området kring Kyrkhamn och tillse att de gröna spridningsvägarna skyddas och stärks. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan utökas för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden.

L:
I stadens översiktsplan pekas platsen för det tilltänkta kraftvärmeverket ut som ett område för industriverksamhet. Men, då området runt det planerade verket är ett viktigt naturområde så är såklart en viktig prioritet att skydda naturen i området kring Kyrkhamn och tillse att de gröna spridningsvägarna skyddas och stärks. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan utökas för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden.

KD:
I stadens översiktsplan pekas platsen för det tilltänkta kraftvärmeverket ut som ett område för industriverksamhet. Men, då området runt det planerade verket är ett viktigt naturområde så är såklart en viktig prioritet att skydda naturen i området kring Kyrkhamn och tillse att de gröna spridningsvägarna skyddas och stärks. Staden utreder nu hur det tidigare förslaget till reservat kan utökas för att stärka och utveckla områdets naturvärden och rekreationsvärden.

 

7. Hur ser du på att planområdet där de nuvarande deponierna ligger, läggs utanför ansvaret och därmed kan fortsätta läcka avfall, gifter i Mälaren?

S:
Stockholm Exergi söker om tillstånd till ny verksamhet på angiven plats och kommer att genomföra den sanering av sjöbotten och mark som krävs för projektet. En ny detaljplan ska tas fram för det område som anläggningen ska etableras på. Det innebär att Exergi genomför förbättrande åtgärder inom de delar av Lövstaområdet som berörs. Vad gäller status för det omgivande deponiområdet bevakas det av miljöförvaltningen i Stockholms stad som är tillsynsmyndighet. Det finns ett godkänt kontrollprogram för deponierna. Vid provtagning konstateras förhöjda halter av vissa föroreningar i grundvatten inom deponierna som inte är täta mot Mälaren och visst läckage av föroreningar förekommer, dock inget avfall. Deponierna har sluttäckts för att minimera lakning av föroreningar till Mälaren. Det gör att regnvatten rinner ovanpå tätskikt och inte genom deponierna. Täckningen minskar även avfallets kontakt med syre och de reaktioner och kemisk lakning som den kontakten kan medföra. Provtagning gjorda i Lövstafjärden inom kontrollprogrammet understiger Livsmedelverkets gränsvärden. Förutsättningen för kraftverksbygget är att påverkan på deponierna bedöms vara försumbar.

V:
Det finns stark anledning att sanera mark och sjöbotten både i och utanför planområdet. 

MP:
Staden har ett stort ansvar att tillse att ingen del av området ger upphov till föroreningar till Mälaren. Oavsett byggnation eller inte.

M:
Staden har ett stort ansvar att tillse att ingen del av området ger upphov till föroreningar till Mälaren. Oavsett byggnation eller inte.

C:
Staden har ett stort ansvar att tillse att ingen del av området ger upphov till föroreningar till Mälaren. Oavsett byggnation eller inte.

L:
Staden har ett stort ansvar att tillse att ingen del av området ger upphov till föroreningar till Mälaren. Oavsett byggnation eller inte.

KD:
Staden har ett stort ansvar att tillse att ingen del av området ger upphov till föroreningar till Mälaren. Oavsett byggnation eller inte.

8. Hur ställer du dig till att det populära Lövstabadet med kringliggande natur, båtklubb och rekreationsområde försvinner i och med bygget? Och att ingen realistisk ersättningsplats har presenterats än?

S:
Både staden, främst via idrottsförvaltningen, och Stockholm Exergi jobbar intensivt med frågan och med målet att hitta ersättningsplatser av minst samma standard som nuvarande bad och småbåtshamn innan en etablering av anläggningen sker.

V:
Det är viktigt att acceptabla alternativa placeringar av badet och båtplatserna ingår i beslutet. 

MP:
Vi har sedan en tid tillbaka arbetat inom staden för att lösa frågan kring båtklubben och badplatsen. Staden utreder just nu lämpliga närliggande platser i området för att etablera en ny badplats och lämplig ersättningsplats för båtarna.

Naturen och rekreationsområdet kommer inte försvinna och staden arbetat just nu med att etablera ett naturreservat i området. Något som kommer ge naturen på platsen ett skydd som den inte har idag. Då dessa naturområden, med dess rekreationsmöjligheter, kommer att finnas kvar med stärkt skydd och nya skötselföreskrifter tror vi att platsen även framöver kommer vara välbesökt av stockholmare som vill ta en promenad i skogen, en löprunda eller ha en picknick.

M:
Vi har sedan en tid tillbaka arbetat inom staden för att lösa frågan kring båtklubben och badplatsen. Staden utreder just nu lämpliga närliggande platser i området för att etablera en ny badplats och lämplig ersättningsplats för båtarna.

Naturen och rekreationsområdet kommer inte försvinna och staden arbetat just nu med att etablera ett naturreservat i området. Något som kommer ge naturen på platsen ett skydd som den inte har idag. Då dessa naturområden, med dess rekreationsmöjligheter, kommer att finnas kvar med stärkt skydd och nya skötselföreskrifter tror vi att platsen även framöver kommer vara välbesökt av stockholmare som vill ta en promenad i skogen, en löprunda eller ha en picknick.

C:
Vi har sedan en tid tillbaka arbetat inom staden för att lösa frågan kring båtklubben och badplatsen. Staden utreder just nu lämpliga närliggande platser i området för att etablera en ny badplats och lämplig ersättningsplats för båtarna.

Naturen och rekreationsområdet kommer inte försvinna och staden arbetat just nu med att etablera ett naturreservat i området. Något som kommer ge naturen på platsen ett skydd som den inte har idag. Då dessa naturområden, med dess rekreationsmöjligheter, kommer att finnas kvar med stärkt skydd och nya skötselföreskrifter tror vi att platsen även framöver kommer vara välbesökt av stockholmare som vill ta en promenad i skogen, en löprunda eller ha en picknick.

L:
Vi har sedan en tid tillbaka arbetat inom staden för att lösa frågan kring båtklubben och badplatsen. Staden utreder just nu lämpliga närliggande platser i området för att etablera en ny badplats och lämplig ersättningsplats för båtarna. Lövstabadet och båtklubben ska ersättas och det positiva är att de kan ersättas av en plats som inte riskerar att drabbas av gifterna från en f d soptipp.

Naturen och rekreationsområdet kommer inte försvinna och staden arbetat just nu med att etablera ett naturreservat i området. Något som kommer ge naturen på platsen ett skydd som den inte har idag. Då dessa naturområden, med dess rekreationsmöjligheter, kommer att finnas kvar med stärkt skydd och nya skötselföreskrifter tror vi att platsen även framöver kommer vara välbesökt av stockholmare som vill ta en promenad i skogen, en löprunda eller ha en picknick.

KD:
Vi har sedan en tid tillbaka arbetat inom staden för att lösa frågan kring båtklubben och badplatsen. Staden utreder just nu lämpliga närliggande platser i området för att etablera en ny badplats och lämplig ersättningsplats för båtarna. Lövstabadet och båtklubben ska ersättas och det positiva är att de kan ersättas av en plats som inte riskerar att drabbas av gifterna från en f d soptipp.

Naturen och rekreationsområdet kommer inte försvinna och staden arbetat just nu med att etablera ett naturreservat i området. Något som kommer ge naturen på platsen ett skydd som den inte har idag. Då dessa naturområden, med dess rekreationsmöjligheter, kommer att finnas kvar med stärkt skydd och nya skötselföreskrifter tror vi att platsen även framöver kommer vara välbesökt av stockholmare som vill ta en promenad i skogen, en löprunda eller ha en picknick. 

9. Vilka alternativa platser har du lyft som alternativ placering av kraftvärmeverket? Och vad fick dig att i så fall ändå förespråka Lövsta som det bästa alternativet?

S:
I ansökan redovisar Stockholm Exergi vilka platser de undersökt och motiven till att de valt att söka om tillstånd i Lövsta. Platsen har också reserverats för denna utveckling sedan länge. Det finns få platser som skulle kunna bära den typ av anläggning (tillgång till hamn, el, fjärrvärmenät, ytor) och de alternativa platserna skulle kräva omfattande nyanläggning och förstärkningar av distributionsledningar. Dels driver avståndet i sig mycket stora kostnader, dels behöver de i delar byggas genom så tätbebyggda innerstadsområden att det i praktiken inte är genomförbart.

V:
Enligt stadens uppfattning finns inga lämpliga andra placeringar. Andra tänkbara platser lever inte upp till de krav som ställs på för att förlägga en så stor anläggning där. 

MP:
Man har tittat på olika lösningar för kraftvärmeförsörjningen inom staden men det finns få platser i Stockholm där en liknande anläggning för den kapacitet som behövs för energiförsörjningen som Lövstaverket ska producera kan förläggas.

De alternativ som studerats klarar inte kraven på vare sig miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi bedömer att de alternativ som Rädda Lövsta har på sin hemsida inte heller klarar dessa krav.

Lövsta är det bästa studerade alternativet.

M:
Man har tittat på olika lösningar för kraftvärmeförsörjningen inom staden men det finns få platser i Stockholm där en liknande anläggning för den kapacitet som behövs för energiförsörjningen som Lövstaverket ska producera kan förläggas.

De alternativ som studerats klarar inte kraven på vare sig miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi bedömer att de alternativ som Rädda Lövsta har på sin hemsida inte heller klarar dessa krav.

Lövsta är det bästa studerade alternativet.

C:
Man har tittat på olika lösningar för kraftvärmeförsörjningen inom staden men det finns få platser i Stockholm där en liknande anläggning för den kapacitet som behövs för energiförsörjningen som Lövstaverket ska producera kan förläggas.

De alternativ som studerats klarar inte kraven på vare sig miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi bedömer att de alternativ som Rädda Lövsta har på sin hemsida inte heller klarar dessa krav.

Lövsta är det bästa studerade alternativet.

L:
Man har tittat på olika lösningar för kraftvärmeförsörjningen inom staden men det finns få platser i Stockholm där en liknande anläggning för den kapacitet som behövs för energiförsörjningen som Lövstaverket ska producera kan förläggas.

De alternativ som studerats klarar inte kraven på vare sig miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi bedömer att de alternativ som Rädda Lövsta har på sin hemsida inte heller klarar dessa krav.

Lövsta är det bästa studerade alternativet.

KD:
Man har tittat på olika lösningar för kraftvärmeförsörjningen inom staden men det finns få platser i Stockholm där en liknande anläggning för den kapacitet som behövs för energiförsörjningen som Lövstaverket ska producera kan förläggas.

De alternativ som studerats klarar inte kraven på vare sig miljömässighet eller leveranskrav av fjärrvärmevärme och lokalproducerad el till norra Stockholm. Vi bedömer att de alternativ som Rädda Lövsta har på sin hemsida inte heller klarar dessa krav.

Lövsta är det bästa studerade alternativet.

KD (2):
Olika lösningar för platser för kraftvärmeförsörjningen inom staden har undersökts, men platser i Stockholm för en liknande högkapacitet-anläggning som Lövstaverket är mycket svåra att utpeka. 

**************